2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 08.10.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 435

Konusu : Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 177 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Akaryakıt istasyonu” 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “konut alanı” olarak planlı alanın, 1988 tarihinde yapılan ifrazına uygun olarak konut alanı olarak planlanması, ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı bulunan ve mülkiyeti Belediyesine ait alanda da 1/1000 ölçekli planlara uygun şekilde planlama yapılması talep edilmektedir. Her iki konuda da 1/5000 ve 1/1000 ölçekteki planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Akaryakıt İstasyonu olarak planlı yerin, Konut alanı, Ticaret alanı olarak planlı yerin ise Akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 436

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih ve 90 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih ve 90 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 178 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alanın batısında bulunan DSİ sulama kanalının kamulaştırılan kısmının imar adası dışarısında bırakılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye meclisinin, 10.08.2007 tarih, 90 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 437

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 179 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden Ortaöğretim Alanı olarak planlı alanda çekme mesafesinin 40 metreden 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 438

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 180 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda düzenleme yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Büyükşehir Belediye meclisinin 11.06.2007 tarih, 258 Sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 439

Konusu : Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 181 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/1000 ölçekli mevzii imar planında Dinlenme Tesisi alanı olarak planlı yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı, ayrıca bu alan ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ivedilikle yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih ve 13 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 440

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşın- mazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 182 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu parselin içinde kalan enerji nakil hattının Kayseri civarı elektrik A.Ş.nin görüşü ile imar adası içinde olmadığından bahisle enerji nakil hattının kaydırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde enerji nakil hattının ilgili kurumun görüşüne uygun olarak imar planlarına işlenmesi yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 441

Konusu : Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasim ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasim ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 183 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda PTT, park ve yol olarak planlı yerin, konut alanı ve park olarak planlanması talep edilmektedir. Bu alanın 1/5000 ölçekli planları bulunmadığından, konu ivedilik arz ediyor ise, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Gesi Belediye meclisinde karara bağlandıktan sonra incelenmek üzere tarafımıza gönderilebileceği, ayrıca bu alan ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının da ivedilikle yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 442

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftala rında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftalarında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.09.2007 tarih ve 184 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konut alanı olarak planlı söz konusu alanın bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla Ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a22-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut alanı olarak planlı yerlerin Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 443

Konusu : Anbar mev.42 pf,2259 pr.civ.1/5000 ölçekli 31 İ NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 185 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mevkii , 42 pafta , 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alana ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünden planlara ilişkin bilgiler alınmıştır.

Söz konusu alan ve civarına ilişkin ilk planlamalar yapıldığında buranın ticaret alanı olarak plana işlendiği ve bu planlara göre ruhsatlandırılıp müktesep hak kazanmış olduğu tespit edildiğinden, Ağaç işleri kuzeyinde ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 444

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 8.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 186 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye meclisinin 11 sayılı kararı ile, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Ortaöğretim Alanı olarak planlanan alana, Milli Emlak Müdürlüğü, Mimarsinan belediyesi ile 04.05.2005 tarihinde imzaladıkları protokolü gerekçe göstererek, söz konusu alanın eski şekli ile tamamının konut alanı olarak planlara işlenmesi için, 1/1000 ölçekli plana askı ilan süresi içerisinde itiraz etmiş ve itirazı Mimarsinan Belediyesi kabul etmiştir.

Söz konusu alana ilişkin Kayseri Valiliği ve Milli Emlak Müdürlüğü arasındaki görüşmeler devam ettiğinden konunun daha sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 445

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 187 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 144 sayılı kararı ile; Eskişehir Bağları Mevkiinde İlköğretim Alanı olarak planlı yerde, 40 m’lik çekme mesafesinin 10 m’ye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden , kabulünün uygun olacağı,

145 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde Park Alanı olarak planlı yere Trafo alanının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

146 sayılı kararı ile; Konaklar Mevkii 1 pafta, 41 parselde (M) ticaret işaretli imar adalarının birleştirilerek, yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145, ve 146 Sayılı meclis kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 446

Konusu : Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 188 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait iki adet Konut Alanının, Ticaret Alanı olarak planlanması ve mülkiyeti Gesi Belediyesine ait Yeşil alanın da yine Ticaret Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli, nazım imar plan tadilatı talebinin, plan müellifinin görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 447

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 189 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 10x10 ebatlarındaki kütle nizamlı ticaret alanı olarak planlı yerin, LPG İstasyonu alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

!/5000 ölçekli Nazım imar planında Ticaret alanı olarak planlı yerin LPG İstasyonu alanı olarak planlanması hususunda, plan müellifinin görüşü doğrultusunda bu alan asgari ölçüleri sağlamadığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 448

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 190 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararı ile; Toki bölgesinde bulunan ve topoğrafik yapıdan dolayı açılamayan 12 m’lik yolun, batı yönünde kaydırılması hususu 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 449

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 Ölçekli NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.09.2007 tarih ve 191 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meslek Lisesi Alanı, Resmi Kurum Alanı ve Yeşil Alan olarak planlı söz konusu yerin, Okul alanının genişletilmesi ile yeniden düzenlenerek, Spor Tesisi Alanı ve Meslek Lisesi Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d01-c ve K35-d06-b Nazım İmar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin Meslek Lisesi Alanı ve Spor Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 450

Konusu : Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin her hangi bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği’nin 27.07.2007 tarih ve B054VLK4380300.Ya.İş. 519/40 sayılı yazısı ile, Şehit annesi Güllü KABAK’ın oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin herhangi bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 17.09.2007 tarih ve 36 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 28.05.2004 tarih ve 16 sayılı kararı ile şehit isimlerinin verilmesi için bir anıt yaptırılarak orada yaşatılmasına karar verilmiş olduğundan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin de orada değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 451

Konusu : Gesi Belediyesinin yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 17.09.2007 tarih ve 35 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güney Mahallesinin yeni oluşturulan Cadde İsimleri: Özlüce Caddesi,

Güney Mahallesinin yeni oluşturulan Sokak İsimleri: Kayabaşı Sokak, Kaleböğrü Sokak, Kahve Sokak, Arapoğlu Sokak, Ata Sokak, Utku Sokak, Demir Sokak, Ekinci Sokak, Caner Sokak, Sevda Sokak, Coşkun Sokak, Çarşı Sokak, Vekse Sokak, Çubuk Sokak, İlke Sokak, İlknur Sokak, Sezer Sokak, Şule Sokak, Burak Sokak, Boran Sokak, Buse Sokak, Panayır Sokak, Evlek Sokak, İdil Sokak, Yurt Sokak, Yalçınkaya sokak, Kumluk Sokak, Beste Sokak, Elmas Sokak, Okul Sokak, Tepe Sokak, Asma Sokak.

Kuzey Mahallesinin yeni oluşturulan Sokak isimleri: Gök Sokak, Dilek Sokak, Ahsen Sokak, Stad Sokak, Türkaslan Sokak, Yeşilyurt Sokak, Halıcı Sokak, Özkul sokak, Meltem Sokak, Çelme Sokak, Akgün Sokak, İmren Sokak, Kamelye Sokak, Poyraz Sokak, Suna Sokak, Sümer Sokak, Ders Sokak, Kumluk Sokak, Kürşat Sokak, Kılıç Sokak

Bahçeli Mahallesinin yeni oluşturulan Cadde isimleri: Nizamiye Caddesi,

Bahçeli Mahallesinin yeni oluşturulan Sokak isimleri: Baran Sokak, Hendek Sokak, Eren Sokak, Maden Sokak, Soylu Sokak, Burak Sokak, Garipler Sokak, Kılıç Sokak, Güvercin Sokak, Şahin Sokak, Şebnem Sokak, Ardıç Sokak, Ladin Sokak, Köknar Sokak, Çam Sokak, Duman Sokak, Cehri Sokak, Zümrüt Sokak, Yağmur Sokak, Derman Sokak, Sisler Sokak, Selvi Sokak, Cevizli Sokak, Gül Sokak, Kızılcık Sokak, Fidan Sokak, Sancak Sokak, Şehit Sokak, Güner Sokak, Katip Sokak, Yakut Sokak, Çiğdem Sokak, Karali Sokak, Çamlık Sokak, Şantiye Sokak, Kuşluk Sokak, Örgü Sokak, Name Sokak, Nergis Sokak, Fındık Sokak, Ebru Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 452

Konusu : 2008 Yılında Serbest ve indirimli pasonun kimlere verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Bakanlar kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 sayılı ek kararnamesine ilişkin; 2008 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2007 tarih ve 32 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1)Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak, faydalanacakların tespitine ilişkin 4736 Sayılı Kanun 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 19.01.2002 tarih ve 24645 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ancak, yasanın yürürlüğe konulmasından sonra, yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 Sayılı Kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 Sayılı Ek Kararname yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnameye istinaden;

2) 4736 Sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı yetki ile çıkarılan kararnameler hükümlerine göre 1005 Sayılı Kanunla istiklal madalyası almaya hak kazananlara, hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlara, 2330 Sayılı Kanunla maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlara, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimselere,

3)Yayınlanan ek kararnameler ile de gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, yine ek kararname hükümlerine göre;Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan posta dağıtıcıları ve basın kimlik kartı sahiplerine indirimli veya ücretsiz olarak yararlandırılıp, yararlandırılmayacağı konusunda Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınabileceği kanaatine varılmış olup, komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirilmelere göre, ilgili yasa ve ek kararnameler doğrultusunda:

a)1005 Sayılı istiklal madalyası almaya hak kazananlar ve vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar, 2330 Sayılı Kanunla nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlar, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimseler, gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, 2022 sayılı kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, POSTA DAĞITICILARI ve basın kimlik kartı sahiplerinin, belediyemize ait toplu taşım araçlarından (Kanun, Kararname ve İçtihatlar gereğince halk otobüslerinden de) ücretsiz yararlandırılmalarına ve kendilerine ücretsiz serbest paso verilmesine, yasa kapsamında kendilerine serbest paso verilenlerden; Basın kartı sahiplerinden 10.00YTL, diğer serbest paso verilecek olanlardan kart ücreti de alınmamasının,

b) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 04.03.2002 tarih ve 17 no’lu kararı ile özürlülere de kanun hükmündeki kararname hükümleri doğrultusunda serbest paso verilmesine karar verilmiş ise de 1 yıllık uygulama sonucu elde edilen bilgilere göre, özürlü adetinin çok yüksek olması sebebiyle özürlülerin aynı zamanda halk otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmalarına dair verilmiş olan meclis kararı nedeniyle halk otobüslerini işletenlerin büyük ölçüde mağduriyete uğradığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle spastik özürlü ve lösemili diyaliz hastalarının refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından bir önceki meclis kararı doğrultusunda ücretsiz, kararname doğrultusunda ve hakkaniyet gereğince, halk otobüslerinden de indirimli olarak yararlandırılmalarına; kendilerinden 5.00 YTL. kart ücreti alınmasına, vize ücreti alınmamasına; Özürlü kimliği olanlar; Durumları Sağlık raporları ile belgelemek kaydıyla, % 40 veya daha yukarı oranda sakat olanlar, Akıl hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), kronik böbrek hastaları (Diyalize girenler), 14 yaşından küçük devamlı tedavi olmak zorunda olan kanser hastaları ve yukarıda belirtilen kişilerden akıl hastaları, diyalize giren hastalar ve 16 yaşından küçük kanser hastaları ile sakatlık oranı % 85’den fazla olan kişilerin bir yakınına da refakatçi olarak indirimli paso verilmesinin;

c)Belediyemiz meclisince alınmış olan 04.07.2002 tarih ve 64 sayılı kararla belediye zabıta personeline serbest seyahat kartı verilmesine,

Meclisin yine aynı tarihli ve 63 sayılı kararı ile Harcırah Kanununun 48. Maddesi gereği kendilerine seyahat kartı verilmesi gerekenlere, Harcırah Kanununda belirtilen ücret mukabilinde serbest paso verilmesinin,

d)Öğrenciler ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ise, indirimli tarife uygulanarak, öğrencilerden 5.00YTL eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına giren personelden ise, 10.00YTL. kart bedeli alınmasına, Kayseri’de tahsil gören yabancı uyruklu öğrencilere de serbest paso verilmesine ve 5.00YTL kart ücreti alınmasına, önceden kartı olanlardan, vize ücreti alınmamasının,

4)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve Yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesinin,

5)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2002 tarihli yazılarında açıklanan “... Belediyelerde görev yapan personelin toplu taşım araçlarından hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yararlandırılması mümkün görülmemektedir. Ancak, servis hizmeti mahiyetinde belediye personeline işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla paso, görev kartı vb. bir belgenin verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır...” ifadeleriyle açıklanan şekliyle, Büyükşehir, İlk Kademe, Alt Kademe Belediyeleri ile Kaski de görev yapan personelinde (24 saat dönüşümlü olarak görev yapanlar) işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla serbest proximity kart verilerek ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmasına. Proximity kart ve mifare kılıf bedeli olarak 5.00YTL’nin bu personellerinden tahsil edilerek uygulamanın özel halk otobüslerini de kapsayacak şekilde yürütülmesinin,

Ayrıca belediyemiz tarafından verilen proxsimity kartlar için, kırılmasını önlemek ve kullanım süresini uzatmak amacı ile mifare kart kılıfının talep edilmesi halinde 0,50YTL karşılığında satılması ve ayrıca söz konusu kart kılıflarının özel bilet gişelerine de 0,45YTL. den 0,05YTL kar payı ile verilmesi, Belediyemizce verilen bütün proksimity kartların kullanıcı hatasından dolayı bozulması, kırılması durumunda da söz konusu kart bedelinin yatırılması halinde yenisinin verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 453

Konusu : Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve orto foto haritaların pafta örneği isteyenlerden alınacak ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, ücret karşılığı kurum yada şahıslara verilebilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2007 tarih ve 33 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen ücret karşılığı kurum yada şahıslara, Belediyemiz Meclisinin, 30.10.2006 tarih ve 538 sayılı kararı ile 2007 Mali Yılı Vergi Resim Harç Ücret Tarifesindeki İmar ile ilgili hizmetler bölümünün 11. maddesinde uygulanan tarife değişikliği ve istenen yeni tarifenin ekte sunulan fiyat listesindeki şekli ile uygulanmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 454

Konusu : Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisindeki Baçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASI” adı altında yeni bir Mahalle kurulmuş olup, bu hususta Meclisin Bilgilendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 943 Sayılı yazısı ile, Mimarsinan Belediyesi sınırları içinde bulunan Baçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASI” adı altında yeni bir Mahalle kurulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre karar verilmiş olup karın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım, Planlama ve Raylı Sisten Dairesi Başkanlığının, 28.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/285 sayılı yazısı okundu.

Kayseri Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 943 Sayılı yazısı ile, Mimarsinan Belediyesi sınırları içinde bulunan Baçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASI” adı altında yeni bir Mahallenin kurulduğuna dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 455

Konusu : Kızılay Hastanesinin bulunduğu civarda, yeni açılacak olan bir caddeye Halit NARİN İsminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kızılay Derneğinin 07.09.2007 tarih ve D.50.0.KZY.4/10.01.30.08/953 sayılı yazısı ile Kayseri Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu civarda, yeni açılacak bir caddeye Halit NARİN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım, Planlama ve Raylı Sisten Dairesi Başkanlığının, 11.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/285 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu civarda, yeni açılacak bir caddeye Halit NARİN isminin verilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 456

Konusu : Deftarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Belediyemiz Meclisinin 09.07.2007 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan ve askı-ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Deftarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 08.08.2007 tarih ve 14662 sayılı yazısı ile Belediyemiz Meclisinin 09.07.2007 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan ve askı-ilan süresi içerisinde yapılan itirazının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1817-1617 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Deftarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 09.07.2007 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan ve askı ilanı tamamlanan nazım imar planına askı-ilan süresi içerisinde yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 457

Konusu : Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 120 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 120 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2045-1883 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 120 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 458

Konusu : Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2242-1989 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 459

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2237-1987 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 460

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 03.10.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.10.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2044-1835 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.10.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 461

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2236-1988 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 462

Konusu : Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2238-1994 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 463

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2240-1992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 464

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait, Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait iken, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi talep edilen Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2239-1993 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait iken, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi talep edilen Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 465

Konusu : Kıranardı Belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kıranardı belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1760-1561 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli K35d-11a, K35d-11b, K35d-11c, K35d-11d, K35d-06c revizyon imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 466

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2028-1808 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 467

Konusu : İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşın mazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2212-1968 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 468

Konusu : İncesu Belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait, Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait, Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2213-1969 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic. Ltd.Şti. ne ait Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 469

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2265-2017 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazların, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 470

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis üyesi Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY un görevlendirilmeleri ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 06-13 Eylül 2007 Tarihleri arasında Rusya Federasyonu Kabartay-Balkar Cumhuriyetinin başkenti ve Kayseri İli Kardeş şehri olan Nalçik şehri ile Fransanın başkenti Paris’te inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis üyesi Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY un görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.70/347 sayılı yazıları okundu.

Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümenin 29.08.2007 tarih ve 39-638 sayılı kararıı ile, 06-13 Eylül 2007 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Kabartay-Balkar Cumhuriyetinin başkenti ve Kayseri ile Kardeşşehr olan Nalçik şehri ile Fransanın başkenti Paris’te inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis üyesi Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY un görevlendirilmeleri ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 471

Konusu : Belediyemizde geçici işçi kadrosunda görev yapan, personellerin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediyemizde geçici işçi kadrosunda görev yapan, ekli listede isimleri belirtilen kişilerin, 5620 Sayılı kanunun 2. maddesinin c fıkrası ve 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilmek üzere aylık net sözleşme ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.71.1673 sayılı yazıları okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde geçici işçi kadrosunda görev yapan, ekli listede isimleri tavan ücretleri belirtilen kişilerin, 5620 Sayılı kanunun 2. maddesinin c fıkrası ve 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilmek üzere aylık net sözleşme ücretlerinin 1.400.00YTL olarak belirlenmesine, ayrıca meclisimizin 10.09.2007 tarih ve 412 Sayılı kararı ile, Mühendis Ümüt TOKCAN ve F.Nur ŞİMŞEK’e sözleşme ücreti olarak belirlenen net 1.100,00YTL’ninde bütünlük açısından net 1.400.00YTL olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verild

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 472

Konusu : Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 Parsel ve 154 Pafta , 847 ada 34, 36, 50, 51, 52, 60 parsel numaralı taşınmaz ların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 Parsel ve 154 Pafta , 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2253-2005 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 Parsel ve 154 Pafta , 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 473

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2269-2012 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 474

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2007 tarih, 191, 194 ve 195 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2007 tarih, 191, 194 ve 195 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2271-2019 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2007 tarih, 191, 194 ve 195 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 475

Konusu : Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2017-1793 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 476

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2270-2018 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 477

Konusu : Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2260-2008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 08.10.2007

Karar No : 478

Konusu : İncesu Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 1.150.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 1.150.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 08.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/291 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, İncesu Belediyesinin 2007 yılı bütçesine;

 

 

GELİR BÜTÇESİNE:

 

Arsa Satışı 1.150.000,00YTL

 

 

GİDER BÜTÇESİNE:

 

Diğer Mal ve Malzeme Alımı 500.000,00YTL

Akaryakıt Alımı 150.000,00YTL

Hizmet Alımları 500.000,00YTL

 

olmak üzere toplam 1.150.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.