2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.04.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 144

Konusu : 2006 Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın

1 yıllık faaliyet raporu.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2006 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 21.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-7 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 2006 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 145

Konusu : 2006 Mali yılına ait Büyükşehir Belediye

Başkanlığının 1 yıllık Denetim Komisyon raporu.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2006 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 16.03.2007 tarih ve 02 nolu Denetim Komisyon Raporu okundu.

 

 

BÜTÇE İŞLEMLERİ

 

1- Büyükşehir Belediyesinin 2006 mali yılı gelir ve gider bütçesi 215.000.000 YTL.’sı olarak bağlanmış ve belediye meclisinin 28/11/2005 gün ve 434 sayılı kararı ile kabulü ve mülki idare amirinin bilgilendirilmesini müteakip 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

2- 215.000.000 YTL.’sı tahmin edilen 2006 mali yılı gelir bütçesinin 86.065.000YTL’sı vergi gelirlerinden, 66.135.000YTL’sı vergi dışı gelirlerden, 21.300.000 YTL’sı sermaye gelirlerinden, 2.000.000YTL’sı alınan bağış ve yardımdan, 500.000YTL’sı red ve iadelerden (-) ve 40.000.000YTL’sı da iç ve dış borçlanmadan oluşacağı öngörülmüş; yıl sonu itibariyle 87.764.891,72YTL’sı vergi gelirlerinden, 71.066.026,38YTL’sı vergi dışı gelirlerden, 53.956.195,71YTL’sı sermaye gelirlerinden, 751.378,45YTL’sı alınan bağış ve yardımlardan, 529.694,1YTL’sı alacaklardan tahsilatlardan, 34.661.483,74YTL’sı red ve iadelerden (-) ve 34.061.208,94YTL’sı da iç ve dış borçlardan olmak üzere toplam 214.068.186,36YTL’sı tahsilat gerçekleştirilmiştir. Borçlanma dahil gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

 

3- 215.000.000YTL’sı tahmin edilen 2006 Mali yılı gider bütçesini ekonomik sınıflandırma bazında değerlendirildiğinde personel giderlerine 24.250.126YTL’sı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 8.456.458YTL’sı, mal ve hizmet alım giderlerine 50.419.154YTL’sı, faiz giderlerine 2.200.000YTL’sı, cari transferlere 3.604.143YTL’sı, sermaye giderlerine 107.992.102YTL’sı, sermaye transferlerine 2.615.201YTL’sı, borç verme için 250.005YTL’sı ve yedek ödeneklere ise 15.212.811YTL’sından oluşacağı öngörülmüş; yıl sonu itibariyle personel giderlerine 26.481.515,52YTL’sı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 4.045.377,25YTL’sı, mal ve hizmet alım giderlerine 48.015.311,85YTL’sı, faiz giderlerine 808.584,21YTL’sı, cari transferlere 2.122.921,87 YTL’sı, sermaye giderlerine 80.758.355,89YTL’sı, sermaye transferlerine 2.584.533,75 YTL’sı harcama gerçekleştirilmiştir.

 

 

4- Gider bütçesine fonksiyonel bazda bakıldığında; genel kamu hizmetleri giderine 86.124.584YTL’sı, savunma hizmetleri giderlerine 1.900YTL’sı, kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerine 5.769.967YTL’sı, ekonomik işler ve hizmetleri giderlerine 89.989.467YTL.’sı, çevre koruma hizmetleri giderlerine 51.218YTL’sı, iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerine 5.211.642YTL’sı, sağlık hizmetleri giderlerine 2.083.422YTL’sı, dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerine 22.791.907YTL’sı, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerine de 2.975.893YTL’sından oluşacağı öngörülmüş; yıl sonu itibariyle genel kamu hizmetleri giderine 68.627.243,90YTL’sı, savunma hizmetleri giderlerine 153,40YTL’sı, kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerine 3.213.366,48YTL’sı, ekonomik işler ve hizmetleri giderlerine 67.452.757,20YTL’sı, çevre koruma hizmetleri giderlerine 290.315,50YTL’sı, iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerine 2.944.918,14YTL’sı, sağlık hizmetleri giderlerine 1.207.554,90YTL’sı dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerine 18.893.152,30YTL’sı, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerine de 2.187.138,52YTL’sı olmak üzere toplam 164.816.600,34YTL’sı harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 77 olmuştur.

 

5- 2006 mali yılı gider bütçesinden personel giderleri için 24.250.126YTL’sı ödenek konulmuş olup bu meblağın bütçeye oranı %11 iken yıl sonu itibariyle toplam 26.481.515,52YTL’sı harcama yapılarak bu oran %12 olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ödenen maaş ve ücretlerden kesilen emekli kesenekleri, sigorta primleri, gelir ve damga vergileri kanuni süreleri içerisinde vergi dairesi, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ödendiği, bütün bu ödemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına sosyal güvenlik primi, tazminat, fon kesintileri ve diğer ödemeler dahil 8.049.210,68YTL’sı ve vergi dairesine 32.804.477,89YTL’sı olmak üzere toplam 40.853.688,57YTL’sı ödemede bulunulduğu tespit edilmiş olup bu meblağın genel idareden gelen paylara oranı %49’dur.

6- 2006 mali yılı gelir bütçesinin vergi gelirleri kalemi içerisinde yer alan genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemize ayrılan pay için tahmin edilen 81.000.000YTL’sına karşılık 83.338.636,45YTL’sı tahsilat yapılarak gerçekleşme oranı %102 olmuştur. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilmesi gereken vergiler için tahmin edilen 2.570.000YTL’sı için 1.816.922,15YTL’sı tahakkuk verilmiş ve bunun tamamı tahsil edilmiştir. Aynı yasaya göre tahsil edilmesi gereken belediye harçları için tahmin edilen 2.495.000YTL’sı için 2.609.333,12YTL’sı tahsil edilmiştir. Vergi dışı gelirler olarak tahmin edilen 66.135.000YTL’sı için 72.224.270,18YTL.’sı olarak tahakkuk verilmiş bu meblağın 71.083.726,38YTL’sı tahsil edilmiş, 34.661.483YTL’sı tutarındaki red ve iadeler ile 1.140.543,80YTL’sı tutarındaki devirler yapıldıktan sonra toplam 179.424. 403,36YTL’sı net gelir elde edilmiştir.

7- 2006 mali yılı gelir bütçesine kira geliri olarak 4.350.000YTL’sı tahminde bulunulmuşken bunun 13.448.194YTL’sı tahsil edilmiştir. Tahsilatın fazla olma nedeninin altgeçit işyeri kiralamalarından kaynaklandığı görülmüştür.

8- 2006 mali yılı gelir bütçesine taşınmaz mal gelirleri olarak taksitli taşınmaz mal satışları için 21.300.000YTL’sı tahminde bulunulmuşken 52.396.007,71YTL’sı tahakkuk ve tahsilat yapılmıştır. Tahsilatın fazla olma nedeninin stadyum yeri satışından 2006 yılında tahsil edilen kısımdan dolayı fazla olduğu tespit edilmiştir.

9- 2006 mali yılı gelir bütçesine alınan bağışlar ve yardımlar geliri olarak 2.000.000YTL’sı tahminde bulunulmuşken 751.378,45YTL’sı tahsilat yapılmıştır.

10- Gelir tahakkuklarından 1.140.543,80YTL’sı kısmın 2007 yılına devredildiği tespit edilmiş olup devrin taksitli mal satışlarından kaynakladığı görülmüştür.

 

HESAP İŞ VE İŞLEMLERİ

 

11- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre belediyenin muhasebe kayıtlarında kullanması ve ana tertibine göre çalıştırılması gereken tüm hesapların muhasebe kayıtlarında fiilen kullanıldığı, hesapların yıl sonu devir işlemleri ve mali yıl başı açılış kayıtları dahil bu hesaplarla birlikte tutulması gereken yardımcı defterler, aylık cetveller, aylık mizan, bilanço ve diğer muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında muhasebe programı aracılığı ile yürütüldüğü ve bilgisayardan alınan çıktıların tasdik edilmesi suretiyle kayıtların muntazam bir şekilde muhafaza edilmekte olduğu, ödeme emrine bağlanan ödemelerle ilgili belgelerin tam, eksiksiz ve denetime hazır halde arşivlendiği incelenmiştir. Ayrıca 2005 mali yılı hesap iş ve işlemlerinin Sayıştay denetçileri tarafından denetlendiği ve sorgu yazılan konular için gerekli savunmaların muhasebe yetkilisi ve sorumluları tarafından yapılarak Sayıştay Başkanlığına gönderildiği tespit edilmiştir. Bütçe ana harcama kalemleri ödenek ve harcama durumlarını gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. (EK-1)

 

TAHSİLAT İŞ VE İŞLEMLERİ

 

12- Belediye tahsilat işlemlerinin büyük çoğunluğunun bilgisayar aracılığı ile makbuz kesilerek yapıldığı, ancak dış veznelerin çalışma şartları gereği hala elde makbuz kesmek zorunda kaldıkları, tahsildarların üzerlerinde kanuni limitin üzerinde parayı bulundurmadıkları, resmi süreleri içerisinde bankaya yatırdıkları, makbuzlarda atlama, tahrifat ve benzeri olumsuzlukların olmadığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2006 tarihinden 31 Aralık 2006 tarihine kadar belediye tahsildarları, tahsilatta kullandıkları makbuzlar ve numaraları ile makbuz yekunları ekli çizelgede belirtilmiştir. (EK-2)

SATINALMA İSLEMLERİ

13- Doğrudan temin usulü ile yapılan satın almalarda, gerekli piyasa araştırmalarının en iyi şekilde yapıldığı ürünün en uygun fiyattan alındığı tespit edilmiştir.

14- Mal alım ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplanırken işin niteliğine göre Sanayi Odası veya Ticaret Odasından ve bu ürünleri satan firmalardan fiyat alındığı, varsa bir önceki alımların TEFE baz alınarak güncellendiği ve yaklaşık maliyetin en uygun şekilde hesaplandığı tespit edilmiştir.

15- Büyükşehir Belediyesi araçlarında kullanılmak üzere ihale ile satın alınan akaryakıt ürünlerinden,motorin ve benzin Büyükşehir Belediyemize ait Atölye, Asfalt Şantiyesi, Asfalt Şantiyesindeki Plent, ve Belsin İşletmede bulunan tanklara konulduğu,bu akaryakıt tanklarına bağlı pompalar vasıtası ile motorin ve benzin kullanan araçlara günlük yakıt verildiği ve verilen bu yakıtların kayıtlarının akaryakıt defterinde tutulup,ayrıca kart sistemi ile günlük çizelge halinde takip edildiği, Her ayın sonu itibarı ile de hangi birimdeki hangi aracın ne miktarda akaryakıt tükettiği aylık çıkışlarla tespit edilerek birimlere bildirildiği, tüketim yapan birimlere verile emirlerine eklenmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği tespit edilmiştir. 2006 yılı içerisinde yapılan ihale sonuç ve ambarlara ait giriş çizelgeleri ekte sunulmuştur.

(Ek-3)

DİĞER İSLEMLER

16- Fen Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerde mevzuatın gerektirdiği tüm zorunluluklara uyulduğu tespit edilmiş olup, ihale sonuç çizelgeleri ekte sunulmuştur.

SONUÇ:

5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi hükmüne göre Komisyonumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2006 Mali yılına ait, hesap iş ve işlemleri Kanun ve Mevzuatlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Denetim komisyon raporunun, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top.Tarihi:09.04.2006

Karar No : 146

Konusu : KASKİ Gen. Müd.nün Norm Kadro ve

Cetvellerinin onaylanması.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan Norm kadro ve cetvellerinin 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) bendi gereğince, onaylanması talebi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2006 tarih ve 3/1-30-692 sayılı yazıları okundu.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KASKİ Genel Müdürlüğünde mevcut 234 adet memur kadrosuyla, 352 adet sürekli işçi kadrosu Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre uyarlanarak yeniden düzenlen, I sayılı cetvel; Kadro ihdası (Memur), II Sayılı Cetvel: boş kadro değişikliği (Memur), III Sayılı cetvel: dolu kadro değişikliği (Memur), (E-2 gurubu) mevcut memur kadro cetveli, VI Sayılı cetvel: sürekli işçi kadro değişikliği Cetveli, IV Sayılı cetvel: Dolu-Boş kadro durumu (Memur), VII Sayılı Cetvel: sürekli işçi Dolu-Boş Kadro Durumu, I Sayılı kütük; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri (Memur) Kadro Kütüğü ve II Sayılı Kütük: Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri (İşçi) Kadro Kütüğünün, onaylanmasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesi gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2006

Karar No : 147

Konusu : KASKİ Gen. Müd.nün Teşkilat Şemasının

Görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının, 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) ve (m) bentleri gereğince, KASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2007 tarih ve 3/1-31-693 sayılı yazıları okundu.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre KASKİ Genel Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Organizasyon Şemasının onaylanmasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) ve (m) bentleri gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2006

Karar No : 147

Konusu : KASKİ Gen. Müd.nün Teşkilat Şemasının

Görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının, 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) ve (m) bentleri gereğince, KASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2007 tarih ve 3/1-31-693 sayılı yazıları okundu.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre KASKİ Genel Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Organizasyon Şemasının onaylanmasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesinin (d) ve (m) bentleri gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2006

Karar No : 148

Konusu : Büyükşehir Belediye Meclisinin 2007 yılı

tatil ayının belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2007 yılı tatil ayının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 19.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0-61/128 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2007 yılında tatil yapılmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 149

Konusu : S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifinin gayrimenkül takas talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırkalan mevkiinde bulunan ve imar planında Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel (3253.02m2) ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait Anbar mevki, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı (600.00m2, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş ve 14 kat 56 daire inşaat ruhsatına sahip) taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince,takasının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 04.04.02.2007 tarih ve 80 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Komisyonumuzca takasa konu taşınmazlarla ilgili olarak Ticaret Odası ve Emlakçılar Odasından görüş sorulmuş, bölgede Belediyemizce daha önce yapılan satışlar ile Mahkeme kararları dikkate alınmış ve parsellerin zemin durumları, konumları incelenmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Cırkalan mevkii, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel ile mülkiyeti S.S Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, anbar mevkii, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsellerin takasının yapılması ve üste de Belediyemizce 325.000YTL bedel alınmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 150

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih

ve 16 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 68 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediye Meclisinin, 05.01.2007 tarih, 16 sayılı kararı ile 33L-IVa ve 33L-IVd uygulama imar planlarında park alanı olarak planlı yerin tek katlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlı alanın kuzey kısmının da park alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektirmediğinden, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih, 16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 151

Konusu : Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii, 530 pafta,

4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563

ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L,

28L, 27M NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 L, 28 L, 27 M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.03.2007 tarih ve 79 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Eskişehir mevkiinde 530 pafta, 4910 ada, 1,2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu mevcut imar planında ortaöğretim alanı, yol, yeşil alan olarak planlı yerin, bağ ve sayfiye alanı; kuzey kısmının ise ortaöğretim ve park alanı olarak planlanmasını ayrıca, aynı mevkide mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 563 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu spor tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin de akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ile kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

563 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile kültürel ve sosyal tesis alanı planlanması talebi plan bütünlüğünü bozucu olduğundan talebin reddinin uygun olacağı,

530 pafta, 4910 ada, 1,2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu ortaöğretim alanı olarak planlı yerin , eski plandaki tescilli durumuna uygun olarak bir kısmının bağ ve sayfiye alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu alanın kuzeyinde planlanan ortaöğretim alanı, yol ve yeşil alana kültürel ve sosyal tesis alanının da ilave edilerek planlanmasının uygun olacağı,

1/5000 ölçekli 27M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ortaöğretim alanı, kültürel ve sosyal tesis alan, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, bağ ve sayfiye alanı, ortaöğretim alanı, kültürel ve sosyal tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak, talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 152

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde

mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve

1556 parselde mevzi imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında mevzi imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 69 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında patlayıcı madde deposu yapılmasına olanak sağlanması amacıyla mevzii imar planı yapılmasını talep edilmektedir. Plan müellifinin görüş yazısında da belirtildiği üzere söz konusu alan tarım alanı olduğundan, ilgili kurumun görüşünün alınması gerekmektedir.

Gesi Belediyesi Bağpınar Mahallesinde tarım alanı olarak planlı yerin patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması ile ilgili konunun ilgili kurumun uygun görüşünün alınması halinde yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 153

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih,

31, 32 ve 33 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31, 32 ve 33 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 70 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2007 tarih 31, 32, 33 sayılı kararlarından;

31 sayılı karar ile, 30L-IIIb ve 30L-IIIc uygulama imar planlarında İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Emniyet Müdürlüğü Tesisleri ve Lojman Alanları ile park ve konut alanını birbirinden ayıran ayırma çizgisinin mülkiyete uygun olarak güney yönünde kaydırılması talep edilmektedir. Konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı gerektirmediğinden Meclis kararının kabulünün uygun olacağı ,

32 sayılı kararı ile, 31K-IIIc nolu uygulama imar planında A-2 yapı düzenindeki konut alanı olarak planlı alanın kat adedinin A-n ve KAKS= 0.80 olarak planlanması talep edilmektedir. Talep söz konusu alana gizli bir yoğunluk artışı getireceğinden Meclis kararının reddinin uygun olacağı,

33 sayılı kararı ile, Şeker Mahallesinde S. S. Kayseri Toptan Gıdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi üzerine sanayi alanı ve fidanlık alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, dini tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak düzenlenmesi istenmektedir. Talep Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2006 tarih, 244 sayılı kararı ile yapılan Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından Meclis kararının kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 ve 33 sayılı kararlarının kabulünün, 32 sayılı kararının ise reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi :09.04.2007

Karar No : 154

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih

29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 77 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Belediyemiz Meclisinin, 12.03.2007 tarih, 105 sayılı kararı ile Kocasinan Belediyesinin 09.02.2007 tarih, 30 sayılı kararı kabul edilmiş ancak, 29 sayılı kararının daha sonra değerlendirilmesi yönünde karar alınmıştır.

Kocasinan Belediyesinin 29 sayılı meclis kararı ile, kuzey çevre yolu ve yeni terminal alanı bağlantısını sağlayan 40 metrelik yol ve civarın, yeşil alan, yol ve kentsel servis alanı olarak planlanması talebi incelenmiş ve planlama alanı içerisinde 3 pafta, 45 parsel no’lu taşınmazın mera vasıflı parsel olduğu tespit edildiğinden, bu alanda 18. madde uygulaması yapılamayacağı kanaatine varılmıştır. Planlama alanı içerisindeki kentsel servis alanı ve yeşil alan olarak planlı alanların mera vasıflı parselin tescilinden sonra değerlendirilmesinin, 40 metrelik yolun ise önerilen şekli ile planlanmasının uygun olacağı,

Kocasinan Belediyesinin, 09.02.2007 tarih, 29 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 155

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih,

21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 74 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararlarından;

21 sayılı kararı ile; Harman Mahallesi, Deliçay Mevkiinde ticaret alanı olarak planlı yerin kütle nizamında planlanması talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektirmeyen talepte ticaret alanı olarak planlı adanın kütle nizamda 15.75x51 ebatlarında planlanması istenmektedir. Söz konusu talep ile, planlama alanında eski durumuna göre yoğunluk artışı olacağı tespit edilmiştir. Bu kütlenin 15.75x 36 ebatlarında plana işlenmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

24 sayılı karar ile, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2007 tarih, 135 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılan ibadet yeri (cami) alanının mülkiyete uygun olarak kuzey yönünde kaydırılması hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli K35-d06-b3a uygulama imar planındaki tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarihindeki meclis kararlarından 21 sayılı kararın değiştirilerek kabulünün , 24 sayılı kararının ise kabulünün, uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 156

Konusu : Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu

alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar

plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 30.03.2007 tarih ve 78 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Uğurevler Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisi, 11.04.2005 tarih, 150 sayılı kararı almış ancak, Kayseri İdare Mahkemesi 2005/1106 esas, 2006/1803 sayılı kararı ile söz konusu plan tadilatını iptal etmiştir.

Plan müellifimiz idare mahkemesi kararını da dikkate alarak söz konusu alanda yeni bir Revizyon Nazım İmar Planı hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 30N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatıları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 157

Konusu : Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi,

57 pafta, 6072 , 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel

ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, 57 pafta, 6072, 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 75 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediyesi General Emir Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında resmi kurum , 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye olarak planlı yerin kuzeyinin park alanı olarak planlanması ve aynı bölgede bulunan 20 metrelik yola cephe park alanlarının da ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Ayrıca yine aynı paftada Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 08.05.2006 tarih, 177 sayılı karar ile kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlı yerin eski durumuna uygun olarak konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 33L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, söz konusu alanın mülkiyetinin Erkilet Belediyesine ait olmasından dolayı ilgili kurum görüşü gerekmemektedir. Dolayısıyla resmi kurum (belediye) alanı olarak planlı yerin kuzeyinin park alanı, park alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, kültürel ve sosyal tesis olarak planlı yerinde konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 158

Konusu : Erkilet Belediyesinin, Osman Gazi Mahallesi,

594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesinin, Osman Gazi Mahallesi, 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 76 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediyesi, Osman Gazi Mahallesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ortaöğretim, ilköğretim ve park alanı olarak planlı yerde, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlayacak şekilde (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-b-25b Nazım İmar Planı paftasında ilköğretim ve ortaöğretim alanına (M) ticaret lejant işareti konulması ile ilgili kurum görüşü alınmadığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top.Tarihi:09.04.2007

Karar No : 159

Konusu : Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih,

12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 71 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararı ile 7 metrelik yaya yolunun güney istikametinde kaydırılması talep edilmektedir. 7 metrelik yolun kaydırıldığı alan mülkiyette aynı şahsa ait olup başka şahısların mağduriyeti söz konusu olmadığından ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 160

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta,

494 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve

civarında 1/5000 ölçekli 28N NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, 494 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 72 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Çay bağları Mevkiinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında resmi kurum ve konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise sosyal tesis ve konut alanı olarak planlı yerde, konut alanının sosyal tesis alanına dahil edilerek doğu yönünde genişletilmesi ve (M) ticaret lejant işaretinin konulması, civarın karakterine uygun olmayacağı düşünüldüğünden, tadilat talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 161

Konusu : Güneşli Belediyesi vatandaş mağduriyetinin

giderilmesi amacı ile, 1/5000 ölçekli 37R NİP

tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesi, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacı ile, 1/5000 ölçekli 37R nazım imar planı paftasında yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.03.2007 tarih ve 73 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Güneşli Belediyesi, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı ve aynı bölgede başka bir konut alanının da yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 37R Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı ve yeşil alan düzenlemesi ile ilgili tadilat talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 162

Konusu : Gesi Beldesi, Kuzey Mah.Harman Sokağı

isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı

olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Gesi Beldesi, Güney Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ali ÖZALP, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.03.2007 tarih ve 26 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı taktirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Gesi Beldesi, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebini reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 163

Konusu : Hisarcık Belediyesinin, 3 Cadde isminin birleştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesi, Kayseri Caddesi, Develi Caddesi ve 40 Evler 1. Cadde olarak isimlendirilmiş olan caddelerin tek isimde birleştirilerek Erciyes Bulvarı olarak isimlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.03.2007 tarih ve 27 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Hisarcık Belediyesi, Kayseri Caddesi, Develi Caddesi ve 40 Evler 1. Cadde olarak isimlendirilmiş olan caddelerin tek isimde birleştirilerek “Erciyes Bulvarı” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 164

Konusu : Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda

yeni açılan yerleşim yerlerine listedeki cadde ve

sokak isimlerinin verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda yeni açılan yerleşim yerlerine ekli listedeki cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.03.2007 tarih ve 28 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda yeni açılan yerleşim yerlerine;

UFUK MAHALLESİNİN CADDE İSİMLERİ:

1. Kaya Caddesi,

2. Karaköse Caddesi,

3. Nevruz Caddesi,

4. Ense Caddesi,

5. Settar Altunok Caddesi,

6. Ertuğrul Gazi Caddesi,

UFUK MAHALLESİNİN SOKAK İSİMLERİ

1. Kardelen Sokak,

2. Çiğdem Sokak,

3. Sümbül Sokak,

4. Ahlat Sokak,

5. İpek Sokak,

6. Yatırım Sokak,

7. Ark Sokak,

8. Kanal Sokak,

9. Asmalı Sokak,

10. Aşiyan Sokak,

11. Kuşkayası Sokak, isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 165

Konusu : Hacılar Belediyesinde yapılan alan çalışması

sonucunda; Hacılar Belediyesinin istemiş olduğu

sokak ve çıkmaz sokaklara isim verilmesi ile ilgili karar

onaylanmadığından, talebin yeniden görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 113 sayılı karında Cadde ve çıkmaz sokak isimlerinin hangi mahalleye verileceği karar üzerinde belirtilmediğinden, talebin yeniden görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26.03.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/81 sayılı yazısı okundu.

Hacılar Belediyesinde Belediyemizce yapılan alan çalışmaları sonucunda isimleri eksik kalan sokak ve çıkmaz sokaklara, Hacılar Belediyesinin belirlemiş olduğu sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 113 sayılı karında hangi mahalleye verileceği belirtilmediğinden, talebin yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 166

Konusu : Eğribucak Mahallesine verilen sokak ve çıkmaz

sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili karar

onaylanmadığından, talebin yeniden görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Eğribucak Mahallesine verilen sokak ve çıkmaz sokaklara isimlerinin verilmesi ile ilgili karar onaylanmadığından, talebin yeniden görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26.03.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/81 sayılı yazısı okundu.

Eğribucak Mahalle Muhtarlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 111 sayılı karında Cadde ve çıkmaz sokak isimlerinin hangi mahalleye verileceğinin karar üzerinde belirtilmediğinden, talebin yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 167

Konusu :Stratejik Geliştirme MüdürV. Serdar ÖZTÜRKÜN

Yurt dışı gezisi ile ilgili bilgi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Stratejik Yönetim (Stratejik Planlama), Performans Yönetimi (Performans Programları) hakkında, İngiltere’de çalışmalar yapmak ve proje üretmek üzere 05.03.2007 – 10.03.2007 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Müdür Vekili Serdar ÖZTÜRK görevlendirilmesi ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 19.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-5 sayılı yazıları okundu.

İngiltere’de çalışmalar yapmak ve proje üretmek üzere Strateji Geliştirme Müdür Vekili Serdar ÖZTÜRK’ün 05.03.2007-10.03.2007 tarihleri arasında Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 28.02.2007 tarih ve 11-155 sayılı kararı ile görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 168

Konusu :Sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar

planlarının hazırlatılması için İller Bankasına

yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için, İller Bankasına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-582-604 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan-Engir Gölü (I. ve III. Derece Doğal Sit), Melikgazi, Gesi (Kentsel Sit), Melikgazi, Tavlusun-Germir (Kentsel Sit), Talas-Zincidere (III. Derece Arkeolojik Sit), Talas-Kuruköprü (III. Derece Arkeolojik Sit) alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılmadığı bildirilmiş olup, ayrıca Talas-Zincidere III. Derece Kentsel Sit alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı ilgili belediyesince hazırlatılmış, Bölge Kurulundan onay alma aşamasındadır. Koruma amaçlı imar planları hazırlanmamış olan yukarıda bahsi geçen sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 169

Konusu :Yeni yapılan mezar yerlerinin fiyatının belirlenmesi

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Şehir Mezarlığı Taşlıburun mevkiinde yeni yapılan 62 Ada numarası verilen kısımda 1 adet yapılı mezar fiyatının 1.000YTL olarak ve yine aynı mevki D Adada özel olarak, 79 ve 80 parsel numaralarıyla 48 adet yapılan mezarlardan 1 adet mezar fiyatının 2.000YTL olarak uygulanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.06/52-417 sayılı yazıları okundu.

Şehir Mezarlığı Taşlıburun mevkiinde yeni yapılan 62 Ada numarası verilen kısımda 1 adet yapılı mezar fiyatının 1.000YTL ve yine aynı mevki D Adada özel olarak, 79 ve 80 parsel numaralarıyla 48 adet yapılan mezarlardan 1 adet mezar fiyatının 2.000YTL olarak uygulanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 170

Konusu : Zabıta Dairesi Başkanlığına, 1 adet Pikap ve 1 adet

Minibüsün satın alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Zabıta Dairesi Başkanlığınca, hizmetlerini yürütebilmesi için, 1 adet Pikap ve 1 adet Minibüsün, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden, satın alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Dairesi Başkanlığının 30.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/2-349 sayılı yazıları okundu.

Zabıta Dairesi Başkanlığınca, hizmetlerini yürütebilmesi için, 1 adet Pikap ve 1 adet Minibüsün, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 171

Konusu : Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007

tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–23–589–603 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 172

Konusu : Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pf. 158 ada, 5 ve 6

pr. Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–23–565–587 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 173

Konusu : Mimarsinan Belediyesine ait, 32 pf, 154 ada 1 pr. Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyelerine ait, 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–429–452 sayılı yazıları okundu.

Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyelerine ait, 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 174

Konusu :Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209

Parsel nolu taşınmaz civarında NİP.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin, 20.08.2003 tarih, 105 sayılı kararı ile Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesince, plan tadilatı iptal edilmiş olduğundan, nazım imar plan paftasındaki M ticaret işaretli İlköğretim alanı olarak planlı yerden, M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–594–621 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz meclisinin, 20.08.2003 tarih, 105 sayılı kararı ile Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesince, plan tadilatı iptal edilmiş olduğundan, nazım imar plan paftasındaki M ticaret işaretli İlköğretim alanı olarak planlı yerden, M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 175

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir Mevkiinde

bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263

Pf. 1834 ada 3 numaralı parselin takası.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679.77 m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı olan Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 568 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 569 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 570 parsel 350 m2 yüzölçümlü arsalardan denk geldiği oranda takas talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–23–206–588 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679.77 m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı olan Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 568 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 569 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 570 parsel 350 m2 yüzölçümlü arsalardan denk geldiği oranda takas talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 176

Konusu : Mimarsinan Parkına Helikopter pisti alanı

yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M NİP.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Emniyet ve Devlet Hastanesinin talepleri doğrultusunda ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–494–524 sayılı yazıları okundu.

Emniyet ve Devlet Hastanesinin talepleri doğrultusunda ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 177

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih

11 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–530–552 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 178

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih

30, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30, 35, 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–604–620 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30, 35, 37 sayılı kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 179

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih

52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 52, 53, 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–602–619 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 52, 53, 54 sayılı kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 180

Konusu : Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih

6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–598–617 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 181

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih

31 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–608–623 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 182

Konusu : Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde Nazım İmar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–599–616 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde Nazım İmar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 183

Konusu : Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen

kent ormanı alanına Hizmet sağlanması amacı

İle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında

BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen kent ormanı alanına Hizmet sağlaması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–660–665 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 7/c maddesine istinaden, Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen kent ormanı alanına Hizmet sağlaması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 184

Konusu : Melikgazi Bel, Erenköy Mh. 139 pf, 441 ada, 73 ve

87 pr. Taşınmazda 1/5000 ölç. 28 M NİP.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesi 139 pafta, 441 ada, 73 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–656–659 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesi 139 pafta, 441 ada, 73 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 185

Konusu : Gesi Bel, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına

kayıtlı bulunan alanda 1/5000 ölç. K35a-23a NİP.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35a-23a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–573–593 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35a-23a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 186

Konusu : Kocasinan Bel, Sümer Mh. Kaldırım Cd.ne cephe

alan par. üzerinde 1/5000 ölç. 30L ve 30 M NİP.

 

 

Meclis gündeminin 43.maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesinde, Kaldırım Caddesine cephe alan parseller üzerinde 1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–658–657 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesinde, Kaldırım Caddesine cephe alan parseller üzerinde 1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 187

Konusu : Kocasinan Bel, Karayolları Gen. Müd. Proje

çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu

Ve Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000

Ölç. 31 N ve 32 N NİP.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu ayrımı ile Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–659–658 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu ayrımı ile Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 188

Konusu : Erkilet Beld, özel Üniversite alanının,

1.Komando Tugay Komutanlığına ait Askeri alanın ve

İncesu OBH alanının 1/50000 ve 1/25000 ölçekli planlara işlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta 8662 nolu parselin bir kısmı ile 8773 nolu parselin tamamını içerisine alan bölgenin özel Üniversite alanı olarak planlanması, 1. Komando Tugay Komutanlığınca kullanılan Askeri alan olarak planlı alanın bir kısmının 1/50000 ve 1/25000 çevre düzeni planlarında Askeri alanı olarak gösterilmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bu alanın üst ölçekli planlarda Askeri Alan olarak işlenmesi, İncesu Organize Sanayi alanın Güneyinde yapılması düşünülen OBH (Organize Tarım ve Hayvancılık alanı)’nın da üst ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–607–624 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta 8662 nolu parselin bir kısmı ile 8773 nolu parselin tamamını içerisine alan bölgenin özel Üniversite alanı olarak planlanması, 1. Komando Tugay Komutanlığınca kullanılan Askeri alan olarak planlı alanın bir kısmının 1/50000 ve 1/25000 çevre düzeni planlarında Askeri alanı olarak gösterilmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bu alanın üst ölçekli planlarda Askeri Alan olarak işlenmesi, İncesu Organize Sanayi alanın Güneyinde yapılması düşünülen OBH (Organize Tarım ve Hayvancılık alanı)’nın da üst ölçekli planlara işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 189

Konusu : Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in gezisi hakkında

meclise bilgi verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Fransız firmalarının geliştirdiği Katı atık Teknolojilerini yerinde görmek ve incelemek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in 25.03.2007-31.03.2007 tarihleri arasında incelemeleri ile meclis’e bilgi verilmesi bulunduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19–02–454 sayılı yazıları okundu.

Fransız firmalarının geliştirdiği Katı atık Teknolojilerini yerinde görmek ve incelemek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in 25.03.2007-31.03.2007 tarihleri arasında Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 21.03.2007 tarih ve 14-211 sayılı kararı ile görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 190

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Şemasının

Görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat şemasının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19–02–584 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat şeması hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi bakımından, 13.04.2007 Cuma günü saat 16.00’da yapılacak toplantıda yeniden görüşülmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 191

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin Norm Kadrosunun

Görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin Norm kadrosunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19–02–583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: Belediyemizde mevcut bulunan, memur ve sürekli işçi kadrolarının yönetmelik gereğince, yeniden hazırlanan Norm kadro değişikliği hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi bakımından, 13.04.2007 Cuma günü saat 16.00’da yapılacak toplantıda yeniden görüşülmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.04.2007

Karar No : 192

Konusu : Sümer Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine

Ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pf, 1607 ada,

2975 pr. Nolu taşınmaz ve civ. NİP.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–667-666 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–667-666 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.