2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.12.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 556

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 49 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 49 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 04.12.2007 tarih ve 9 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla onama sınırı içerisindeki alanda plan tadilatı talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen tadilat 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden, İncesu Belediye Meclisinin, 03.09.2007 tarih ve 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 557

Konusu : Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile

ilgili olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin” 4. ve 5. maddesine istinaden İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 2 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası Tarafından hazırlanıp, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca uygun görülen Zincidere Koruma Amaçlı İmar Planı, Belediyesince kabul edilerek incelenmek üzere meclisimize sunulmuştur.

Zincidere Belediye Meclisinin, 02.10.2007 tarih, 13 Sayılı kararına istinaden hazırlanan Zincidere Koruma Amaçlı İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 558

Konusu : Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.11.2007 tarih ve 6 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak Planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 559

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 3 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Konut, Yol ve Yeşil Alan olarak planlı yerin Bir kısmının İbadet Yeri (Cami) Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2007 tarih, 328 Sayılı kararı ile onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin, 05.11.2007 tarih, 34 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 560

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 4 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, 7 metrelik yaya yolunun Mülkiyet ve Halihazır durumuna göre kaydırılarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin, 05.11.2007 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 561

Konusu : Erkilet Beldesi, Bülbülpınarı mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Beldesi, Bülbülpınarı mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 04.12.2007 tarih ve 11 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planlarında konut gelişme alanı ve Üniversite alanı olarak planlı bölgenin 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon planları hazırlanmıştır. Söz konusu alan ile ilgili Erkilet Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, sadece yakın çevresi ile birlikte Üniversite alanını içine alacak şekilde Planlama sınırı daraltılarak komisyonumuzca uygun görülen ikinci bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34-b-20-c ve K34-b-25-b Nazım imar planı paftalarında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 562

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 5 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarihli kararlarından; 196 Sayılı kararı ile Kergah Mevkiinde, İmar adası büyüklüğü sebebi ile uygulamada çıkan sorunların giderilmesi amacıyla İmar adası ortasından 7 metrelik yaya yolu geçirilmesi talebi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı gerektirmediğinden tadilat talebinin uygun olacağı,

197 Sayılı kararı ile, Konaklar mevkiinde A-4 Yapı Nizamındaki imar adasındaki konutlar kütle nizama uygun yapılaştığından, herhangi bir inşaat alanı artışı olmaksızın söz konusu taşınmazların C lejant işaretli K4 kütle nizamda planlanması talebi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı gerektirmediğinden tadilat talebinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 196 sayılı kararının kabulüne oybirliği ile, 197 sayılı kararının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 563

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.11.2007 tarih ve 8 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 13.06.2005 tarih 244 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2007 tarih, 33 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planlarına S.S. Kayseri Toptan Gıdacılar Toplu işyeri yapı kooperatifince itiraz edilmiş ve itiraz, Belediyesince uygun bulunarak 05.11.2007 tarih, 117 sayılı meclis kararı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmek üzere meclisimize sunulmuştur.

Belediyesince yeni hazırlanan öneri planlar ile askı ilan edilen plan karşılaştırıldığında ticaret alanında artış olduğu anlaşıldığından, itiraz gerekçeleri değerlendirilerek, plan müellifince, ticaret alanında artışın olmadığı ve Komisyonumuzun uygun bulduğu 2. bir öneri plan hazırlatılmıştır.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.11.2007 tarih, 117 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 564

Konusu : Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b plan paftalarında revizyon nazım imar planı.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b nazım imar plan paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanan revizyon nazım imar planının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 10 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesi Sit Alanının İmar Planlarına işlenmesini ve uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının revize edilmesini istemektedir. Plan müellifimizce hazırlanan Nazım İmar Planları İller Bankasınca Koordinatları ITRF sistemine uygun hale getirilen Halihazır Haritalar üzerine yapılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d-09-c, K35-d-10-d ve K35-d09-b Nazım İmar Planı Paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 565

Konusu : Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite için açılan 1/50.000 ölçekli

Çevre Düzeni Planında ilgili alanın Üniversite alanı olarak düzenlenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 04.12.2007 tarih ve 12 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aydınlar mevkiinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni Planında gelişme alanı olarak planlı yerde Üniversite alanı planlanması talebi ile Güneşli Belediyesinin 19.11.2007 tarih, 424 Sayılı yazıları ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında OBH (Organize Hayvancılık Alanı) olarak planlı alanda Üniversite yapılması talebi birlikte değerlendirilmiştir.

Talepler, ulaşım, arazi yapısı ve üst ölçekli plan kararlarına uygunluğu yönünden incelendiğinde Aydınlar mevkiinde önerilen Üniversite alanının şehrimizin geleceği açısından daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/50.000 K35-d çevre düzeni planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Üniversite alanı planlanması için değişiklik önerisinin Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 566

Konusu : Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kuşcu Belediyesi, 269 ada 1 Parsel ile 271 ada 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.11.2007 tarih ve 7 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerinde Ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasını istemektedir.

Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım imar planı bulunmadığı, ancak plan müellifimizce meclisimize sunulmak üzere 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı hazırlandığı ve Aralık ayı meclisine sunulacağı bilgisi komisyonumuza ulaştığından, söz konusu talebin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 567

Konusu : İtfaiye Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan İtfaiye yönetmeliği hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.11.2007 tarih ve 2 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hazırlanan Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine dayanılarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, İtfaiye Memurlarının Niteliklerini, Görevde Yükselme ve Mesleki Eğitimlerini, Kıyafetlerini, Yedirilmesini, Kullanılacak Araç, Teçhizat ve Malzeme ile Denetim Usul ve Esaslara uygun olarak, ekte sunulan şekliyle hazırlanan Yönetmeliğin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 568

Konusu : Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin İlimizde bulunan Bulvar, Cadde veya

Sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleleri ve Gaziler Birimi, Şehit eşi Emine Yılmaz’ın müracaatı ile eşi Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin ilimizdeki bir Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/324 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleleri ve Gaziler Birimi, Şehit eşi Emine Yılmaz’ın müracaatı ile eşi Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin ilimizdeki bir Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 569

Konusu : Başakpınar Belediyesinin 2007 yılı Mali Bütçesine 50.000.00YTL ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden; Başakpınar Belediyesinin 2007 yılı Mali Bütçesine 50.000.00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 05.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.61/350 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Tüketime yönelik mal ve Malzeme Alımı 25.000,00YTL

Menkul Mal G.Maddi Hak. Bak.On.Gid 25.000,00YTL

 

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Hazine Arsası Satışından Gelen Belediye Payı 50.000,00YTL

 

Başakpınar Belediyesinin 2007 Mali yılı Gider Bütçesine 50.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 50.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 570

Konusu : Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara

isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 03.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/343 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 571

Konusu : Mimarsinan Belediyesi Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında mahalle

ihdas edildiği ve ihdas edilen yere cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında Mahalle ihdas edildiği ve ihdas edilen yere Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/1878 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.12.2007 tarih ve 121 sayılı kararı ile, Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında Mahalle ihdas edildiği ve ihdas edilen yere Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 572

Konusu : Hisarcık Belediyesi, Korudibi mekiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi

olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesi, Korudibi mevkiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 03.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/1878 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediyesi, Korudibi mevkiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 573

Konusu : 2008 Mali Yılında Belediyemizde Çalıştırılacak mevsimlik işçilere ait geçici işçi vize cetvelinin

görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2008 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak mevsimlik işçilere ait geçici işçi vize cetvelinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.71/1895 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2008 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak mevsimlik işçilere ait ekte sunulan geçici işçi vize cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 574

Konusu : Yakıt ikmal ve dağıtım Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8.000 Litre kapasiteli sayaçlı seyyar

yakıt ikmal aracı satın alınması.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına, 1 adet 8.000Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracının, satın alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 05.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.31/1132 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yakıt ikmal ve dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu 1 adet 8.000Lt kapasiteli sayaçlı seyyar yakıt ikmal aracının, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85/b maddesine istinaden, satın alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 575

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2737-2469 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 576

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu

alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2663-2408 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyesi Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 577

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar

Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2791-2532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 578

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki

bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde: Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2794-2529 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde: Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 579

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki

bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2795-2528 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 580

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı Kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı Kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2736-2476 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı Kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 581

Konusu : Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi

içinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 Sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2513-2273 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 Sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 582

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2621-2374 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 583

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında

1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2764-2495 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 584

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon

Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2790-2533 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 585

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli

Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2792-2531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 586

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000

ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2796-2527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 587

Konusu : Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemize bağlanmadan önce yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2789-2534 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemize bağlanmadan önce yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 588

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2671-2411 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 589

Konusu : Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına

işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1952-1739 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 590

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2771-2484 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 591

Konusu : Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar

Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2793-2530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hinterland sınırları içerisindeki alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 592

Konusu : Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2766-2502 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 593

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım

imar planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2785-2509 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yapılan Nazım İmar Plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 17.03.2006 tarih, 120 Sayılı kararı ile kabul edilen plan tadilatı, Kayseri İdare Mahkemesinin 2006/2444 Esas ve 2007/1346 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiş olup, Mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak Kocasinan Belediyesince plan müellifine yeniden hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 594

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2800-2526 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 595

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu

alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2636-2382 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 596

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu

alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2783-2508 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 30L ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.12.2007

Karar No : 597

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000

ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2765-2496 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.