2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.09.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 386

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Çay bağları mevkiinde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Çaybağları Mevkiinde, Askeri Güvenlik Bölgesi Alanı olarak planlı alan, Bağ ve Sayfiye Evi alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 31.08.2007 tarih ve 174 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Çaybağları mevkiinde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığınında yazısını dikkate alarak onama sınırı içerisindeki alanda Revizyon Nazım İmar Planı yapılmasını istemektedir.

Yapılan öneri plan ile Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda söz konusu alan Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak önerilmiş ve onama sınırı içerisine alınan alanın bir kısmında yoğunluk azaltılmıştır.

1/5000 ölçekli 27M,27N, 28M ve 28N Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Sosyal Donatıları ile birlikte Bağ ve Sayfiye Evi Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki Revizyon Nazım İmar Planının, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.08.2007

Karar No : 387

Konusu : Talas Belediyesi, Harami mevkii 78 pafta, 359 ada, 2 parselde /5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 78 pafta, 359 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 22.08.2007 tarih ve 154 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Toptan Ticaret Alanı, 1/1000 ölçekli planlarda Hal Alanı olarak planlı alanın Ticaret Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konuya ilişkin Belediyemiz İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğünden görüş alınmış olup, bu alana ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır.

1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Toptan Ticaret Alanı olarak planlı yerin, Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 388

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 22.08.2007 tarih ve 162 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarihli kararlarından;

122 sayılı kararı ile, Köşkdağı Mevkiinde Askeri Alan olarak planlı alanın Konut Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.03.2007 tarih, 102 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

123 sayılı kararı ile, Eskişehir Mevkiinde, Ortaöğretim Alanı, Yol ve Yeşil alan olarak planlı yerin, Bağ ve Sayfiye Alanı, Ortaöğretim Alanı, Park ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.04.2007 tarih ve 151 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporundaki Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.07.2007 tarih ve 122 sayılı kararının kabulüne oybirliği ile, 123 sayılı kararında kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 389

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 03.09.2007 tarih ve 170 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, onama sınırı içerisine alınan alan ve civarının daha hızlı yapılaşmasını sağlamak amacı ile 20 metrelik yol planlanmasını, ayrıca söz konusu alandaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Ticaret Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlı yerin, Konut Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 390

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 163 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Dini Tesis Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Öğrenci Yurdu ve Dini Tesis Alanı olarak planlı söz konusu yerde, fiilen yapılı bulunan öğrenci yurdunun Nazım İmar Planına işlenmesi ve bu alana özel sektörün de yatırım yapabilmesine olanak sağlanması amacıyla ‘M’ Ticaret lejant işaretinin konulması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30K Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Dini Tesis Alanı olarak planlı alanın bir kısmının M ticaret lejant işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 391

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 03.09.2007 tarih ve 171 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2007 tarihli meclis kararlarından;

104 sayılı kararı ile Talas Belediyesi, ilan panosunda askı-ilan edilen 8 adet kütlenin ölçülerinin değiştirildiği plana, askı-ilan süresi içerisinde yapılan itirazı haklı görerek konuyu incelenmek üzere meclisimize sunmuştur. Söz konusu tadilatın yapıldığı alana ilişkin Talas Belediyesi ve ilgili şahıslar ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde, 8 adet 15 katlı imar kütlesinin 1 metrelik açık çıkmalarının uygulama imar planına işlenmiş hali ile söz konusu alandaki planlamanın yeni hazırlanan öneri plandaki şekliyle, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

105 sayılı kararı ile, Harami mevkiindeki kütlenin kadastro parseline uygun şekilde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 105 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 104 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 392

Konusu : Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 31.08.2007 tarih ve 175 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, İnecik mevkiinde teknik altyapı alanının imar parselinin doğusuna kaydırılması talebi değerlendirilmiş ve Teknik Altyapı Alanının kaldırılan alanın hemen kuzeyinde otopark alanı olarak planlı yerde planlanması ve kuzeydeki otopark alanının da 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu kadastro parselinin içinde kalacak şekilde planlama alanının doğusunda planlanması uygun görüldüğünden, plan müellifince komisyonumuzun uygun gördüğü şekliyle yeni bir öneri plan hazırlamıştır. Hazırlanan öneri planda kaldırılan otopark alanının yerine önerilen alanın 1/5000 ölçekli planda gösterimi uygun olmayacağı plan müellifi açıklama raporunda ifade edildiğinden, yeni önerilecek otopark alanının 1/1000 ölçekli planlarda gösterileceği ifade edilmiştir.

1/5000 ölçekli 28J Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Teknik Altyapı Alanı Sanayi Alanı ve Otopark Alanı olarak planlı yerin, Teknik Altyapı Alanı ve Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, bu planlama ile kaldırılan Otopark Alanı kadar alanın, planlama alanının doğusunda 1/1000 ölçekli planlar yapılırken önerilmesi koşuluyla kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 393

Konusu : İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 Ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c01-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 31.08.2007 tarih ve 176 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı yerin fiili duruma ve kadastro durumuna göre küçültülerek, bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak plana işlenmesini istemektedir.

Önerilen plan ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanan alanda bulunan kadastro parseli malikinin muvaffaktı bulunmadığından, tadilat talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 394

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 164 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesi, 01.08.2007 tarih, 80 sayılı kararı ile, 18.madde uygulaması yapılan alanda imar planı değişikliği yapıldığı ifade edilerek uygulama imar planının, daha önce 18.madde uygulamasına istinaden yapılan parselasyona uygun olarak önceki haline dönüştürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Mimarsinan Belediyesinin, 01.08.2007 tarih, 80 sayılı kararının kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 395

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 165 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Gesi Belediyesi, 06.08.2007 tarih, 26 sayılı kararı ile; Konut Alanı olarak planlı yerin “M” lejant işaretli İlköğretim Alanı (E=1.00) olarak planlanması talebi; Belediyemiz Meclisinin 14.05.2007 tarih, 212 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki imar planlarında Eğitim Tesisleri alanlarında genellikle E=0,60 ifadesi bulunduğundan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki E=1,00 ifadesinin, E=0,60 olarak plana işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Gesi Belediye Meclisinin, 06.08.2007 tarih, 26 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 396

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 166 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 23 sayılı kararı ile, Armutluk Mevkii, 380 pafta, 2586 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 23 sayılı kararının kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 397

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 03.09.2007 tarih ve 172 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2007 tarih, 136 sayılı kararı ile Becen Mahallesi sınırlarının genişletilmesi talebinin önerildiği şekliyle genişletilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 136 sayılı kararının kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 398

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Boğazköprü mevkii K34b21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Boğazköprü mevkii K34b21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 167 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, Boğazköprü mevkiinde söz konusu parselde bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanının mevzi planlarının bulunduğundan bahisle, bu alanın Nazım İmar Planına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30-31H Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki talebin kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 399

Konusu : Melikgazi Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar mah.17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N NİP plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar mahallesi 17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 168 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Emniyet Hizmet Alanı olarak planlı söz konusu parselin tahsisi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne yapıldığından, Üniversite Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan Emniyet Hizmet Alanı olarak planlı yerin Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 400

Konusu : Kocasinan Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M NİP plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 03.09.2007 tarih ve 173 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, İl Müftülüğünün talebine istinaden, Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Kocasinan İlçe Müftülüğü, Cami ve Kuran Kursu yapılmak üzere Dini Tesis Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin, Dini Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 401

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 22.08.2007 tarih ve 169 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı söz konusu parselin bulunduğu alan, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale yoluyla satıldığından, Kentsel Servis Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30K Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 402

Konusu : Küçükali Mahallesi, Beştepeler Mesire alanı sağdan çıkış yoluna “Kemal ÖZTÜRK” isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2007 tarih ve 33 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Belediyemiz Numarataj biriminin yaptığı incelemelerden de anlaşıldığı üzere, Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebinin, ileride değerlendirilmek üzere, şimdilik reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 403

Konusu : Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanı soldan çıkış yoluna “Gazi Hasan GÜVENÇ” isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.08.2007 tarih ve 34 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Belediyemiz Numarataj biriminin yaptığı incelemelerden de anlaşıldığı üzere, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebinin, ileride değerlendirilmek üzere, şimdilik reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 404

Konusu : Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin her hangi bir yere verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği’nin 27.07.2007 tarih ve B054VLK4380300.Ya.İş. 519/40 sayılı yazısı ile, Şehit annesi Güllü KABAK’ın oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin herhangi bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 23.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/259 sayılı yazıları okundu.

Şehit annesi Güllü KABAK’ın oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin herhangi bir yere verilmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 405

Konusu : Gesi Belediyesinin yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 23.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/248 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklarına ekli listede belirtilen isimlerin verilmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 406

Konusu : 2008 Yılında Serbest ve indirimli pasonun kimlere verileceği ve ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Bakanlar kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 sayılı ek kararnamesine ilişkin; 2008 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 22.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.31/1-806 sayılı yazıları okundu.

2008 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 407

Konusu : Almanya’nın farklı kentlerine Ulaşım Plan lama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ve Trafik Sinyalizasyon Şube Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın görevlendirilme- leri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 23-28 Temmuz 2007 tarihleri arasında Almanya’nın farklı kentlerinde Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak DC ve Katener Kablolarının Testleri için; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ve Trafik Sinyalizasyon Şube Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/467 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 18.07.2007 tarih ve 33-528 sayılı kararına istinaden, 23-28 Temmuz 2007 tarihleri arasında Almanya’nın farklı kentlerinde Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak DC ve Katener Kablolarının Testleri için; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ve Trafik Sinyalizasyon Şube Müd.V. M.Zeki SOYAK’ın görevlendirilmeleri ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 408

Konusu : Güneşli Belediyesinin 2007 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesinin 2007 Yılı Bütçesine, 144.000,00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/262 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

İnşaat Malzemesi alımına 109.000YTL

Personel Giderlerine 20.500YTL

Geçici İşçi ücretlerine 10.000YTL

İş makineleri kiralama 5.000YTL

 

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Mahalli İdarelerden alınan Proje Yardımı 104.000YTL

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paya 40.000YTL

 

Gider Bütçesine 144.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 144.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 409

Konusu : Kuruköprü Belediyesinin 2007 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin 2007 Yılı Bütçesine, 75.000,00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/261 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Yol Bakım Onarım Gideri 75.000YTL

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Mahalli İdarelerden alınan Proje Yardımı 75.000YTL

 

Gider Bütçesine 75.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 75.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 410

Konusu : I Sayılı memur kadro İhdası ve II sayılı Memur Boş kadro değişikliği.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) ve II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvellerinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 04.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1488 sayılı yazıları okundu.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) ve II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği ) Cetvellerinin ekte sunulduğu şekli ile onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 411

Konusu : Yrd.Doç. Mustafa PALANCIOĞLU’na ödenecek olan Danışman Ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Yrd.Doç. Mustafa PALANCIOĞLU’na ödenecek aylık brüt ücretin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının (4.204,08) %75’ini geçmemek üzere belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 04.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1487 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Yrd.Doç. Mustafa PALANCIOĞLU’na brüt 1.500.00YTL ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 412

Konusu : Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3’ncü fıkrası uyarınca, kariyer unvanları belirtilen; Ümit TOKCAN, F.Nur ŞİMŞEK, M.Zeki GAYRET, Cemal AYATA ve Orhan ÇETİN’in sözleşmeli personel olarak tavan ücretlerini geçmemek üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/ 1510 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3’ncü fıkrası uyarınca, kariyer unvanları belirtilen; İnşaat Mühendisi Ümit TOKCAN ve Harita Mühendisine F.Nur ŞİMŞEK’e net 1.100.00YTL, İnşaat Teknikeri M.Zeki GAYRET, Elektrik Teknikeri Cemal AYATA ve Tercüman Orhan ÇETİN’e ise net 900.00YTL ücret ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 413

Konusu : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in Danimarka ve İsveç’e, görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 2-5 Eylül 2007 tarihleri arasında, Danimarka’nın Kopenhagen ve İsveç Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak 16 adet motorlu makasın Kayseri’ye sevkinden önce idarenin katılımıyla imalatçının testlerinde onaylı test prosedürlerine uygun olarak makas Testlerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesi ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/468 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 22.08.2007 tarih ve 38-619 sayılı kararına istinaden, 2-5 Eylül 2007 tarihleri arasında, Danimarka’nın Kopenhagen ve İsveç Raylı Sistem Projesi ile ilgili olarak 16 adet motorlu makasın Kayseri’ye sevkinden önce idarenin katılımıyla imalatçının testlerinde onaylı test prosedürlerine uygun olarak makas Testlerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmesi ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 414

Konusu : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in İtalya’ görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayseray” Projesi kapsamında; 19-22 Eylül 2007 tarihleri arasında, Raylı Sistem araçlarının üreticisi AnsaldoBreda S.p.A firmasının İTALYA’daki fabrika tesislerinde Kayseray (Sirio Aracı) araçlarının üretim, ilerleme durumlarını izleme ve teknik konularda toplantıya katılmak üzere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/473 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayseray” Projesi kapsamında; 19-22 Eylül 2007 tarihleri arasında, Raylı Sistem araçlarının üreticisi AnsaldoBreda S.p.A firmasının İTALYA’daki fabrika tesislerinde Kayseray (Sirio Aracı) araçlarının üretim, ilerleme durumlarını izleme ve teknik konularda toplantıya katılmak üzere, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesine ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 415

Konusu : Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1985-1777 sayılı yazıları okundu.

Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında imar plan tadilat talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 416

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Sümer Mahallesinde bulunan arsaların satışı.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1983 parsel numaralı, 10.001.07M2 Ticaret alanı arsasının, 1984 parsel numaralı, 4.224.70M2 Sağlık alanı arsasının, 1985 parsel numaralı, 71.030.91M2 konut alanı arsasının, 1986 parsel numaralı, 71.609.28M2 konut alanı arsasının, 1987 parsel numaralı, 62.549.92M2 Konut alanı arsasının, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-23-552-1802 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1983 parsel numaralı, 10.001.07M2 Ticaret alanı arsasının, 1984 parsel numaralı, 4.224.70M2 Sağlık alanı arsasının, 1985 parsel numaralı, 71.030.91M2 konut alanı arsasının, 1986 parsel numaralı, 71.609.28M2 konut alanı arsasının, 1987 parsel numaralı, 62.549.92M2 Konut alanı arsasının, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 417

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih ve 90 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih ve 90 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1845-1636 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih ve 90 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 418

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2006-1788 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 93 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 419

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1996-1783 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 420

Konusu : Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1991-1780 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 421

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2020-1804 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 422

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşın- mazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2019-1805 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 423

Konusu : Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasim ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasim ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2019-1805 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasim ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 424

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftala rında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftalarında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1981-1771 sayılı yazıları okundu.

Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftalarında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında nazım imar plan tadilat talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 425

Konusu : Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1954-1749 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 426

Konusu : Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; 12 adet İlave raylı sistem aracı alımında kullanılmak üzere 29.000.000 Avro tutarında kredi alınması.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; 12 adet İlave raylı sistem aracı alımında kullanılmak üzere 29.000.000 Avro tutarında kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 10.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/476 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; 12 adet İlave raylı sistem aracı alımında kullanılmak üzere 29.000.000 Avro tutarında finansmanın, Belediyemizce ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere kanuni oranlarla sınırlı olmak şartıyla ve borçlanmayla ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile İller Bankası, ulusal bankalar veya uluslararası finans kurumlarından borç veya kredi alınabilmesi hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ya da kişilere yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 427

Konusu : Kent Konseyine üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. maddesine istinaden ve 08.10.2006 tarih, 26313 Sayılı Resmi gazetede yayınlanmak sureti ile “Kent Konseyi Yönetmeliği’’ hazırlanmış olup, adı geçen Yönetmeliğin 3. Bölüm 8-1 maddesinin (d) fıkrasında belirtilen; Meclis üye tamsayısının %30’unu geçmemek üzere, en geç Eylül ayı içerisinde Belediye Meclisinin kendi arasında seçeceği temsilcilerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nün 07.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.4/429 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. maddesine istinaden ve 08.10.2006 tarih, 26313 Sayılı Resmi gazetede yayınlanmak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliği” hazırlanmış olup, adı geçen Yönetmeliğin 3. Bölüm 8-1 maddesinin (d) fıkrası gereğince, Kent konseyine Mehmet SAVRUK ve A.Serdar ALTUNTUĞ’un vermiş olduğu önergeye istinaden; Mehmet TARINÇ, Mahmut HİÇYILMAZ, A.Serdar ALTUNTUĞ, Hamdi ELOĞLU, Mehmet SAVRUK, Halil TAŞÇI, Ahmet GÖBÜLÜK, M.Zeki YELTEKİN, Mustafa ÇELİK, Ahmet Tahir GÜL, Mehmet BÜYÜKBAŞ, Rifat YELKENOĞLU, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ, Ahmet ÇOLAKBAYRAK-TAR, Mustafa YILDIRIM, Ahmet BÜYÜKBOZKOYUN, Mehmet KAHRAMAN, Ahmet KURT, Ahmet Taşer TOK ve Niyazi SEYYAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 428

Konusu : Belediye Huzurevi ve arsasının SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne devri.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediye Huzurevi ve arsasının SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne devri için karşılıklı mutabakata varmak kaydıyla hazırlanacak protokol metnini adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 06.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.19/-02 sayılı yazıları okundu.

SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün 29 Haziran 2007 tarih B.02.1.SÇE.0.12.00.01-301.99/1291 sayılı yazıları ile karşılıklı şartlarda anlaşmak kaydı ile yapılacak bir protokol ile Belediyemize ait Huzurevi binaları ve arsasının devrini talep etmektedirler.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (v) bendi “Sağlık Merkezleri, Hastaneler, Gezici Sağlık Üniteleri ile Yetişkinler, Yaşlılar, Engelliler, Kadınlar, Gençler ve Çocuklara Yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliği yapmak” şeklindedir.

Büyükşehir Belediyesi Kanunun 18. maddesinin (g) bendi “Yetkili organlarının kararını almak şartı ile Büyükşehir Belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.” Şeklindedir. Belediyemize ait, Huzurevi Binalarının ve Arsasının SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne devri için karşılıklı mutabakata varmak kaydıyla hazırlanacak protokol metnini adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 429

Konusu : Süksün Belediyesinin 2007 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Süksün Belediyesinin 2007 Yılı Bütçesine, 151.000.00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 06.09.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/266 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

İnşaat Malzemesi Giderleri 100.000,00YTL

Kara Taşıtları Alımları 51.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Bina vergisi 21.000,00YTL

Arsa vergisi 10.000,00YTL

Arazi vergisi 10.000,00YTL

Çevre Temizlik vergisi 10.000,00YTL

Düzenleyici ve Denetleyici 100.000,00YTL

 

Gider Bütçesine 151.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 151.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 430

Konusu : Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve orto foto haritaların pafta örneği isteyenlerden alınacak ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, ücret karşılığı kurum yada şahıslara verilebilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-23-2041-1834 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, ücret karşılığı kurum yada şahıslara verilebilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 431

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2035-1830 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 432

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2028-1808 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 433

Konusu : İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasının yangın merdiveninin kapılarının ve Müdürlüklerinin 6. katında bulunan PVC pencere ve kapılarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasının yangın merdiveninin kapılarının ve Müdürlüklerinin 6. katında bulunan PVC pencere ve kapıların belediyemiz tarafından yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.09.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/2326 Sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden, Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasının yangın merdiveninin kapılarının ve Müdürlüklerinin 6. katında bulunan PVC pencere ve kapıların belediyemiz tarafından yaptırılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.09.2007

Karar No : 434

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 Ölçekli NİP tadilatı.

 

Talas Belediye Başkanı Rifat YILDIRIM’ın talep etmesi üzerine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 49. madde olarak gündeme alınmıştır.

Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.