2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 11.06.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Toplantı Yılı :2007

Top. Tarihi :11.06.2007 Toplantı No : 6

Karar No : 251

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 05.06.2007 tarih ve 110 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 11 sayılı kararının incelenmesi talebi, Mimarsinan Belediyesinin konuya ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeleri devam ettiğinden bir sonraki mecliste görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top.Tarihi:11.06.2007

Karar No : 252

Konusu : Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada,

1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait Köşkdağı mevki,

106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin 18.04.2007 tarih, 2007-07 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait, Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 109 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsel ile belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parselin takasının yapılmasının uygun olduğuna ve parsellerin emsal değerlerinin Ticaret Odası ve Emlakçılar odası fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanması uygun görülmüştür. Buna göre yapılan hesaplama sonucunda Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğine 250.000.00YTL ödenerek takasın yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 253

Konusu : Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy

mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d–06-b NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d–06-b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 111 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parselin bulunduğu spor alanı olarak planlı yerde ticari amaçla kullanımına imkan sağlayacak M ticaret lejant işaretinin konulması istemektedir.

1/5000 ölçekli k-35-d-06-b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı alınan spor tesisi alanına M ticaret lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 254

Konusu : Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy

mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-

d-06-b nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 112 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, söz konusu alanda konut ve park alanı olarak planlı yerlerin, konut, yeşil alan ve sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen alanda yapılması istenen değişiklik ile o bölgedeki diğer parselleri mağdur edici bir yapılaşma oluşacağı düşünüldüğünden ve yeşil alan azalması söz konusu olduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 255

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih

ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 68 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.05.2007 tarih ve 105 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 68 sayılı kararı ile Konut Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 08.01.2007 tarih, 20 sayılı meclis kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, plandaki Taks = 0,60 ifadesinin, Taks = 0,50 olarak plana işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.04.2007 tarih, 68 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 256

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Tontar Mev. 572 ada, 18 pr.

civ.1/5000 ölç. 28 M. NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkii, 572 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 113 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkiinde yeşil alan olarak planlı alanın fiili durumuna uygun olarak dini tesis alanı olarak, bu alanın güneybatısındaki dini tesis ve ticaret alanı olarak planlı yerinde konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir. Planlanması düşünülen dini tesis alanı hakkında ilgili kurumdan uygun görüş alınmıştır.

1/5000 ölçekli 28M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, dini tesis alanı, bağ ve sayfiye alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 257

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı mev.106 pf,

1370 ada, 12,13,24,106 ve 120 pr.civ.1/5000 ölç.

28 N. NİP. tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mevkiinde mülkiyeti şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 106 pafta, 1370 ada, 12, 13, 24, 106, 120 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.05.2007 tarih ve 106 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait söz konusu taşınmazların bulunduğu alan üzerinden geçen 40 metrelik yolun Üniversite Alanını ikiye böldüğü düşünüldüğünden yolun kaldırılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28N Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Yol olarak planlı yerin Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 258

Konusu : Gesi Belediyesi, S.S. İldem Erciyes Toplu Konut

Yapı Koop. ait alanda revizyon nazım imar plan

Tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda revizyon nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 115 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait olan alanda konut alanlarının sosyal donatılarıyla birlikte yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K-35A-22B ve K-35A-23A Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alandaki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 259

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mah. 1,4 pf. 1532 ve 1556

pr.nolu taşınmazın bulunduğu alanda patlayıcı

madde deposu alanı olarak planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisi, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 114 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bahsi geçen alanda patlayıcı madde deposu planlanmasına ilişkin plan müellifimizin çalışması henüz tamamlanmadığından konunun plan müellifince yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 260

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih

ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.05.2007 tarih ve 107 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 48 sayılı kararı ile, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı yerin doğusunun Ticaret Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 12.02.2007 tarih, 66 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı ancak, söz konusu alanda iki farklı mülkiyet bulunduğu ve bu şekilde yapılan planlama ile Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı malikine ikinci bir işyeri yapma hakkı verilmiş olacağından, bahsi geçen alanın batısındaki kadastro parselinin Ticaret Alanı olarak, Ticaret Alanı kuzeyinin otopark alanı olarak planlara işlenmesi, ayrıca Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı arasında 7 metrelik yol planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından,

Mimarsinan Belediye Meclisinin, 04.05.2007 tarih, 48 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 261

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih

ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.05.2007 tarih ve 108 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 59 sayılı kararı ile imar adası güneyinin otopark alanı olarak planlanması talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 262

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64,

65, 66 ve 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararının

incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65 ve 66 sayılı, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 06.06.2007 tarih ve 121 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarihli kararlarından,

64 Sayılı kararı ile; E=210 hükmünün bulunduğu konut adasının 10 katlı 23x20 ebatlarında M ticaret işaretli konut alanı ve 10 katlı 23,50x30 ebatlarında konut alanı olarak planlanması talebi Belediyemiz meclisinin 08.01.2007 tarih, 31 Sayılı kararına istinaden onanan Nazım planına uygun olarak hazırlandığı ancak, inşaat alanında artış yapıldığı tesbit edildiğinden, inşaat artışı olmayacak şekilde 23x30 ebadındaki 10 katlı M ticaret işaretli kütlenin 9 katlı olarak plana işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

65 Sayalı kararı ile; İmar planında yeşil alan olarak planlı yerin trafo alanı olarak planlanması talebi Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

66 Sayılı kararı ile; Harami mevkiinde mevcut işyeri ile imar planı arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere herhangi bir inşaat alanı artışı yapılmaksızın imar adasının yeniden düzenlenerek yolun kaydırılması talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

04.05.2007 tarih, 72 Sayılı kararı ile; Ticaret alanı, konut alanı ve yeşil alan planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 16.02.2007 tarih, 94 Sayılı kararına istinaden onanan Nazım planına uygun olarak hazırlandığı ancak, kuzeydeki konut alanının civardaki planlamaya uygun olmadığı anlaşıldığından, bu kütle parselinin, 22x22 ve 10 katlı olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı, E=1 olan M işaretli imar adasına da TAKS=0,40 hükmünün konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih ve 64 sayılı kararının Talas Belediyesinden geldiği şekli ile kabulüne oyçokluğu ile, 01.05.2007 tarih, 65 ve 66 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 263

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79,

80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 06.06.2007 tarih ve 119 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih,

79 sayılı kararı ile; Ambar mahallesinde 7 metrelik yolun batı yönünde kaydırılması talebinin 1/5000 Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

80 sayılı kararı ile; Konaklar mahallesinde meslek lisesi alanı olarak planlı alanın mülkiyete uygun olarak yeniden planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.01.2007 tarih 22 sayılı kararı ile onanan Nazım imar plana uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesinde sağlık tesisi olarak planlı yerin Ticaret alanı olarak planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih 21 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak Ticaret alanında emsal belirlemediğinden ticaret alanı olarak planlı alana E=0,60 hükmünün eklenmesi ile talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

83 sayılı kararı ile; Tontar mevkiinde 12 metre olarak planlı yolun fiili duruma uygun olarak 10 metre olacak şekilde imar ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

85 sayılı kararı ile; Kayseri Civarı T.A.Ş.’nin talebi üzerine park alanı planlı alana Trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2007 tarih, 81 sayılı kararın değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile, 79, 80, 83 ve 85 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 264

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17

sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 116 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesinin 17 sayılı meclis kararı ile mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait E=2 olan 7 adet imar adasının (10 katlı kütle nizamlı 585 m2 taban alanlı) kütlelerin yerleştirilmesi ile bahçeli kütle nizamında planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 17 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 265

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217,

219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan

ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217, 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 06.06.2007 tarih ve 120 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, mülkiyet ve kamulaştırmadan doğacak sorunların giderilmesi amacı ile yeşil alan olarak planlı yerin ortaöğretim alanı, ortaöğretim alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30N-30 O Nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ortaöğretim alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerinde ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesi yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 266

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin

07.05.2007 tarih ve

44 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 06.06.2007 tarih ve 122 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararı ile; Çevril ve Taşhan Köylerinin yerleşik alan sınırları belirlenmiştir. Söz konusu yerleşik alan sınırları incelenmiş olup, belirlenen alanların mevcut yerleşim alanlarından oldukça uzak olduğu tespit edildiğinden, yerleşik alan taleplerinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih 44 kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 267

Konusu : Turan Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar

planlarının yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Turan Belediyesi, 08.03.2007 tarih ve 89 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 05.06.2007 tarih ve 117 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediyesi hazırladıkları 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-19C, K35-A-20D, K35A-24B, K35-A-25A Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Turan Belediyesi nazım imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 268

Konusu : İncesu Belediyesinin 10.05.2007 tarih ve 35

sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarından 35 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 06.06.2007 tarih ve 118 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 sayılı kararı ile, planı bulunmayan iki farklı yerde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanan ilave imar planları ve Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı planlı iki farklı yerinde Akaryakıt ve LPG istasyonu planlanması talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin 12.03.2007 tarih, 99 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından talebin kabulünün uygun olacağı, İncesu Belediye meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 269

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Büyükbürüngüz

Kasabası Tekne içi Mevkii K35 d2 paftadaki 9,46

He (94.600 m2) lik 2. Grup (Kalker) Maden Sahası

İşletmesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine devri.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesine tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Büyükbürüngüz Kasabası Tekne içi Mevkii K35 d2 paftadaki 9,46 He (94.600 m2)’lik 2.Grup (Kalker) Maden Sahası İşletmesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine devri için hazırlanan taslak protokolün kabulü ile protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ yada, yetki vereceği kişi veya kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 21.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/1356 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesine tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Büyükbürüngüz Kasabası Tekne içi Mevkii K35 d2 paftadaki 9,46 He (94.600 m2)’lik 2.Grup (Kalker) Maden Sahası İşletmesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine devri için hazırlanan protokolün kabulü ile, protokolün imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada, yetki vereceği kişi veya kişilere yetki verilmesinin kabulüne, ayrıca; İleride ek protokolün yapılması halinde bu ek protokolünde meclisten geçmesi kaydı ile talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 270

Konusu : Fen İşleri Dairesi Başkanlığına 1 adet pikap

alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı, Asfalt Üretim Şube Müdürlüğün’de kullanılmak üzere 1 adet pikapın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden, satın alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/1392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı, Asfalt Üretim Şube Müdürlüğün’de kullanılmak üzere 1 adet pikapın 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 271

Konusu : Mahmut HİÇYILMAZ’ın Saraybosna ya görevlendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Dışişleri Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2007 tarihinde Yerel Demokrasi (Local Democracy Agency-LDA) 2007 yılı faaliyet planının görüşülmesi amacıyla Saraybosna’da toplantıya katılmak üzere, Encümenin 23.05.2007 tarih ve 25-380 sayılı kararı ile, meclis üyemiz Mahmut HİÇYILMAZ’ın görevlendirilmesine ilişkin meclise bilgi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Dışişleri Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2007 tarihinde Yerel Demokrasi (Local Democracy Agency-LDA) 2007 yılı faaliyet planının görüşülmesi amacıyla Saraybosna’da toplantıya katılmak üzere, Encümenin 23.05.2007 tarih ve 25-380 sayılı kararı ile, meclis üyemiz Mahmut HİÇYILMAZ’ın görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 272

Konusu : İnönü Parkı 3. kısımda bulunan çay bahçesi

işletmeciliğinin Kayseri Ekmekçilik A.Ş.’ye

devredilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan çay bahçesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, %99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye işletmeciliğinin devredilip edilmeyeceği, edilecek ise süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/284 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan çay bahçesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, %99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye 2 yıllığına, yıllığı 500.00YTL olmak üzere işletmeciliğinin devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 273

Konusu : Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında bulunan çay

ocağı işletmeciliğinin devredilmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan çay ocağının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, % 99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye işletmeciliğinin devredilip devredilmeyeceği, edilecek ise süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/283 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan çay ocağının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesine istinaden, % 99 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Ekmekçilik San.Tic.A.Ş.’ye 2 yıllığına, yıllığı 500.00YTL olmak üzere işletmeciliğinin devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 274

Konusu : KASKİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanan

Norm kadro ihdası.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, KASKİ yönetim Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 264 sayılı kararı ile, Genel Kurul’a sunulmasına karar verilen 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmeliğe göre (E-2) gurubunda bulunan toplam 345 memur kadrosu öngörüldüğü halde 299 kadronun yeterli olacağı düşüncesi ile, geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi hakkındaki 5260 Sayıl Kanun gereği sözleşmeli personel statüsüne geçecek geçici işçiler için teknik hizmetler sınıfında Tekniker ve Teknisyen kadrolarına ihtiyaç duyulduğundan, 46 adet İdari ve Sağlık personeli kadrosunun, Norma kadro Yönetmeliğinin 9. maddesi 3. fıkrasına göre %50 si 23 adet kadronun, Teknik Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ilave edilmesi için kadro ihdası talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2007 tarih ve 3/1-701572 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ yönetim Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 264 sayılı kararı ile, Genel Kurul’a sunulmasına karar verilen 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmeliğe göre (E-2) gurubunda bulunan toplam 345 memur kadrosu öngörüldüğü halde 299 kadronun yeterli olacağı düşüncesi ile, Büyükşehir Belediye meclisinin 09.04.2006 tarih ve 146 sayılı kararı ile 299 memur kadrosu onaylanmış, geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi hakkındaki 5260 Sayıl Kanun gereği sözleşmeli personel statüsüne geçecek geçici işçiler için teknik hizmetler sınıfında Tekniker ve Teknisyen kadrolarına ihtiyaç duyulduğundan, 46 adet İdari ve Sağlık personeli kadrosunun, Norma kadro Yönetmeliğinin 9. maddesi 3. fıkrasına göre %50 si 23 adet kadronun, Teknik Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ilave edilmesi için kadro ihdasının kabulüne; 2560 Sayılı Yasanın değişik (3009) 6. Maddesi gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 275

Konusu : Zabıta Dairesi Başkanlığının Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine ve Yürürlüdeki Kanunlara uygun olarak hazırlanan Zabıta Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 06.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0. 16/4-566 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine ve Yürürlüdeki Kanunlara uygun olarak hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 276

Konusu : Uğurevler-yıldızevlerMahallesinin

bulunduğu alan civarında yapılan revizyon

nazım imar planına yapılan

İtiraz.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Uğurevler 419 pafta, 3220 ada, (31-32-33-34-35-37-38 ve 1895) parsel nolu taşınmaz malikleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-975-959 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Uğurevler 419 pafta, 3220 ada, (31-32-33-34-35-37-38 ve 1895) parsel nolu taşınmaz malikleri tarafından yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 277

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde

1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı

Paftalarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde 3136 adanın bulunduğu alan ile 860 ada, 96 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı paftalarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1175-1107 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde 3136 adanın bulunduğu alan ile 860 ada, 96 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı paftalarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 278

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında

hazırlanan Revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında, Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan öneri revizyon nazım imar planının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1212-1140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında, Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli öneri revizyon nazım imar planının tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 279

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih,

101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-980-970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 280

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar mevkii mülkiyeti

şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti Maliye

hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında yapılan imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1176-1106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında yapılan imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 281

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih,

62 ve 63 Sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 ve 63 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1216-1141 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 ve 63 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 282

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih,

68, 70 ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi..

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70 ve 72 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1210-1136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70 ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 283

Konusu : Kayseri Büyükşehir belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre

düzeni planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz taleplerinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1172-1105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde, Erkilet Belediye Başkanı Mehmet ŞEREFLİOĞLU, Ebiç İlk kademe belediyesi Başkanı Ahmet ORHAN, Güneşli İlk kademe Belediye Başkanı Hasan YILMAZ, Taksan Takım Tez. Ticaret A.Ş., Mehmet HATTAT ve Av. Ömer TÜRKTEKİN’in itiraz taleplerinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 284

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel

nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP. tadilatı.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35d-02-d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1202-1120 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 285

Konusu : Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan,

678 ada, 1,7,18,19 ve 24 numaralı parsellerin Kocasinan

Belediyesine tahsisi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, 5216 Sayılı Belediyeler Kanununun 27. maddesinin (d) bendinde Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak proje geliştirebilir ve yatırım yapabilir denildiğinden, anılan kanun gereğince, ortak proje olarak yürütülmesi ve açılacak olan yolların kamulaştırma çalışmalarında kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisli Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan, 678 ada, 1,7,18,19 ve 24 numaralı parsellerin 5216 Sayılı Kanunun 27 maddesine istinaden, Kocasinan Belediyesi adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-346-1032 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 5216 sayılı Belediyeler kanununun 27. maddesinin (d) bendinde Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak proje geliştirebilir ve yatırım yapabilir denildiği, bu nedenle İlçeleri sınırları içerisinde kalan 1/1000 ölçekli imar planında 30 metre üzerinde kalan Ihlamur yolunun devamı olan Kadir Has Caddesi ile Argıncık arası, Yeni Terminal ile Kuzey Çevre yolu bağlantı yolu ve Erkilet Bulvarı ile Bağdat Caddesi, arasında kalan Sarımsaklı Çayı Yolu Belediyelerinin 2007 yatırım programına alındığı, söz konusu yollar her ne kadar Belediyelerinin 2007 yılı yatırım programına alınmış ise de bu yolların 30 metre üzeri yol alanları olduğundan açılması, bakım onarım 5216 sayılı kanun gereği Belediyemiz uhdesinde bulunduğu, bu nedenle söz konusu yolların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesinin (d) bendine göre ortak proje olarak yürütülmesi ve söz konusu yollar için yapılan kamulaştırma çalışmalarında kumlanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisli olan Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan, 678 ada, 1,7,18,19 ve 24 numaralı parsellerin 5216 Sayılı Kanunun 27 maddesine istinaden, Kocasinan Belediyesi adına tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 286

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih,

18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1229-1155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 287

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih,

49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1228-1153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 288

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi,

4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu

alan ve civarında NİP.tadilatı.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1041-1012 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 289

Konusu :Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait

Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu

Taşınmazın bulunduğu alanda NİP. Tadilatı.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait, Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1230-1158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait, Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 290

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih,

77 ve 78 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1231-1159 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 291

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih,

76, 77, 78 ve 79 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 76, 77, 78 ve 79 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1224-1147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 76, 77, 78 ve 79 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 292

Konusu :Yurtdışı Görevlendirmesi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (KayseRAY) projesi kapsamında 17-23 Haziran 2007 tarihleri arasında araç kapı sistemleri fonksiyon testleri ile tip testler için, İtalya’nın Pistoia kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Mak.Yük.Mh. Soner TUNA’nın, ayrıca; enerji dağıtım sistemleri hakkında Almanya’nın Köln kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Raylı Sistem Şb.Md.V. Semattin ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2007 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/304 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (KayseRAY) projesi kapsamında 17-23 Haziran 2007 tarihleri arasında araç kapı sistemleri fonksiyon testleri ile tip testler için İtalya’nın Pistoia kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Mak.Yük.Mh. Soner TUNA’nın ayrıca enerji dağıtım sistemleri hakkında Almanya’nın Köln kentine Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve Raylı Sistem Şb.Md.V. Semattin ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesine, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top.Tarihi:11.06.2007

Karar No : 293

Konusu :Tarihi Kentler Birliğinin Roma-Venedik Floransa

seyahati hakkında bilgi verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin “Yurtdışındaki Tarihi eserlerin korunması ve bakımının incelenmesi” amacıyla İtalya’nın Roma-Venedik, Floransa’ya görevlendirilen personellerin seyahatleri hakkında meclise bilgi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-141 sayılı yazıları okundu.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin “Yurtdışındaki Tarihi eserlerin korunması ve bakımının incelenmesi” amacıyla İtalya’nın Roma-Venedik, Floransa’ya yapılması kararı alınan yurtdışı seyahatine katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı halinde olmadığından, encümenin 23.05.2007 tarih ve 25-383 sayılı kararına istinaden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Belediye Meclis Üyeleri ve Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin asıl üyeleri Serdar ALTUNTUĞ, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ, Ahmet Tahir GÜL: Genel Sekreter yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY; Tarihi Kentler Birliği Sayman Vekili ve Mali Hizmetler Başkanı Mehmet KOÇ; Tarihi Kentler Birliği eski Genel Sekreteri ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN; Özel Kalem Müdürü Ali YILMAZ ve Bütçe Müdürü Ahmet ÖZDEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 11.06.2007

Karar No : 294

Konusu :Talas İlçesine yapılacak olan kapalı spor

Salonu için hazırlanan ek protokolün imzalanması.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 29.07.2005 Tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan mevcut Stadyum arsası karşılığında 9 adet spor tesisi yapılması ile ilgili protokol de sözü edilen tesislerden birisi olan 500 seyircili kapalı spor salonunun 1000 seyircili olarak Talas İlçemizde gerçekleştirilmesi ve aradaki 400.000YTL’lik farkın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce karşılanması, bu hususla ilgili olarak ek protokol hazırlanmış olup, sözü edilen protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya tayin edeceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterliğin 08.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.70/186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 29.07.2005 Tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan mevcut Stadyum arsası karşılığında 9 adet spor tesisi yapılması ile ilgili protokol de sözü edilen tesislerden birisi olan 500 seyircili kapalı spor salonunun 1000 seyircili olarak Talas İlçemizde gerçekleştirilmesi ve aradaki 400.000YTL’lik farkın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce karşılanması, bu hususla ilgili olarak hazırlanan ek protokolün kabulü ile imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı veya tayin edeceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.