2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.03.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 97

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih ve

6,7, 8, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih, 6,7, 8, 9,10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.02.2007 tarih ve 49 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, 6 sayılı karar ile; Karadere Mahallesi, Merdivenli Mevkiinde bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin turizm tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 11.09.2006 tarih, 384 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

7 sayılı karar ile; raylı taşıma sistemi güzergahına engel olan III TM enerji iletim hattının 64 nolu direğinin kaldırılarak, bu alanın 25m batısına taşınması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

8 sayılı karar ile; Hürriyet Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adasına ‘C’ lejant işaretinin konulması talebi, imar adasındaki mevcut yapılaşmaların çoğunun çıkmalı olarak tamamlanmış olmasından ve nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı karar ile; Çorakçılar Mevkiinde söz konusu imar adasına ‘C’ lejant işaretinin konulması talebi, imar adasındaki mevcut yapılaşmaların çoğunun çıkmalı olarak tamamlanmış olmasından ve nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı karar ile; Anbar Mevkiinde söz konusu taşınmazın bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal bakım istasyonu alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.11.2006 tarih, 505 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı karar ile; Ak-Mer Gıda Tekstil İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. adına Tacettin Veli Mahallesinde söz konusu parsellerin cephe aldığı batı yanındaki 5m’lik yolun 10m’lik yol haline getirilmesi ve iki imar adasının doğu tarafa çekilerek yeniden düzenlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih, 6, 7, 10 ve 12 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 8 ve 9 sayılı kararlarının ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 98

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih,

11 sayılı ve 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının

incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.01.2007 tarih ve 11 sayılı, 05.01.2007 tarih ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.02.2007 tarih ve 50 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih, 11 sayılı ve 05.01.2007 tarih, 17 sayılı kararlarında;

11 sayılı karar ile; Zade Mahallesinde planlanan alanda kuzey-güney ve batı-doğu istikametindeki 7m’lik yaya yollarının kaydırılması ve imar ada karar çizgilerinin yeniden düzeltilmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

17 sayılı karar ile; Vatan köyünde inşaata başlanılması düşünülen cami alanının asgari standartlara ulaşması amacıyla resmi kurum alanı ve cami alanının yer değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu cami alanının plandaki yerinde asgari standardı sağlayacak şekilde büyütülerek planlanmasının ayrıca cami alanının kuzeyindeki resmi kurum ve sağlık tesis alanı olarak planlı yerlerin tamamının sağlık tesisi alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Erkilet Belediye Meclisinin 04.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının kabulünün ve 05.01.2007 tarih, 17 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 99

Konusu : İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli

nazım imar planları üzerinde plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu-Boğazköprü arası yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planları üzerinde, muhtelif yerlerde plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 21.02.2007 tarih ve 51 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu belediyesi İncesu- Boğazköprü arasında 3 farklı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre plan dışında kalan alanlarda ilave imar planı yapılarak bu alanların konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasını, ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı iki farklı yer ile sanayi alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını, istemektedir.

1/5000 ölçekli K-34c-01a ve K-34c-01d nazım imar planı paftasında Kayseri Fen Lisesinin batısında Saraycık mevkii, 383 ve 341 nolu taşınmazların bulunduğu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebi, meclisimiz tarafından görüşülmüş olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı,

1/5000 ölçekli K34d-10b nazım imar planı paftasında 50 metrelik yolun doğusunda plan sınırı dışında kalan alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ilave nazım imar planının yapılması talebi, meclisimiz tarafından görüşülen 1/25000 ölçekli planlara uygun olmadığından talebin reddinin uygun olacağı,

1/5000 ölçekli K34c-01b nazım imar planı paftasında Saraycık mevkii, 281 ve 282 nolu taşınmazların bulunduğu alan plan sınırı dışında olup, söz konusu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ilave nazım imar planı yapılması talebi, meclisimiz tarafından görüşülmüş olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı,

1/5000 ölçekli K34c-01b nazım imar planı paftasında Kayseri Fen Lisesinin kuzey doğusunda Saraycık mevkii, 318 nolu taşınmazın bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, söz konusu alanın daha önce Bayındırlık Müdürlüğünden tasdikli mevzi imar planı bulunduğundan, müktesebinin korunarak akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanmasının uygun olacağı,

1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar planı paftasında Saraycık mevkii, 1591, 1592 ve 317 nolu taşınmazların bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, meclisimiz tarafından görüşülmüş olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu ve fiili durumu göz önünde bulundurularak talebinin kabulünün uygun olacağı,

1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar planında sanayi alanı planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, zikredilen alan için ifraz anlaşması yapılmadığı ve henüz mülkiyeti İncesu Belediyesine geçmediğinden konunun daha sonra değerlendirilmesi kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 100

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii,

514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda

NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 52 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, şahıs dilekçesine istinaden, Yıldırım Beyazıt mevkii, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu resmi kurum alanı olarak planlı yerin konut ya da ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Plan müellifi olumsuz görüşü de dikkate alınarak, konunun üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlanacak 1/5000 ölçekli revizyon imar planları çalışmaları sırasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 101

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114

parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000

ölçekli 29 M IIIC NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 29 M IIIC nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 53 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, şahıs dilekçesine istinaden, Köşk Mahallesi 1370 ada, 114 parsel nolu taşınmazın askeri alan olarak planlı kısmının, askeri alandan çıkartılarak imara açılmasını talep etmektedir.

Konu bölgede yapılacak revizyon imar planlarında bölgesiyle birlikte detaylı olarak değerlendirileceğinden, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 102

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla

sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187

parsel ve 12,13,16 ve 23 numaralı parsellerin bulunduğu

alanda 1/5000 ölçekli 29N NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gen. Adnan Doğu Kışla sınırları dışında hazine adına kayıtlı 417 ada, 187 parsel ve 12, 13, 16, 23 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 54 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan askeri alan olarak planlı alanların yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması talebinin, konut adalarının çevresindeki yapılaşma koşullarına uygun olacak şekilde “orta yoğun konut alanı” olarak planlanması koşuluyla kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 103

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih

24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının

incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 55 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarından;

24 sayılı karar ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde cami alanına ait ada büyüklüğünün kıble tayini için elverişli konuma getirilmesi amacıyla alanın bir miktar güney yönünde genişletilmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı karar ile; Konaklar Mevkiinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın imar planı ve yönetmelikler yönünden uygunluğunun sağlanması için A-3 yapı nizamından K3 kütle yapı nizamına dönüştürülmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı karar ile; Köşkdağı Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın site şeklindeki yapılaşmaya imkan sağlaması amacıyla, dört adet imar adası arasındaki 12mlik yolların kapatılarak, iki adet imar adası şeklinde düzenlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

28 sayılı karar; Tacettin Veli Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait söz konusu taşınmazlar üzerinde serbest çalışma yapılabilmesi için adaların yeniden düzenlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

29 sayılı karar ile; Anbar Mevkiinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan park alanında Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla trafo alanı olarak planlanması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı karar ile, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Keykubat Mevkiinde dört adet ticaret kütlesinin birleştirilerek, tek bir ticaret kütlesi olarak planlanması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 24, 25, 26, 29, ve 30 sayılı kararların kabulüne oybirliği ile, 28 sayılı karırın ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 104

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B,

K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım

imar plan talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli K35-A-22B, K35-A-22C, K35-A-22D paftalarında ilave nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 56 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesi, mevcut yerleşim alanını rahatlatmak için, yerleşim alanının kuzeybatı yönünde genişletilerek imar planına dahil edilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-22B, K35-A -22C, K35-A-22D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, ilave imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 105

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih

29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 28.02.2007 tarih ve 57 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararlarından;

29 sayılı karar ile, Kuzey çevre yolu ve terminal alanı bağlantısını sağlayan 40 metrelik yol ve civarının yeşil alan, yol ve kentsel servis alanı olarak planlanması talebi, alan içindeki 3 pafta, 45 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın mera olup olmadığı hususunun kesinlik kazanmasından sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı,

30 sayılı karar ile, Pervane Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Sanayi Odasına ait söz konusu parselin otel yapılmasına imkan verecek şekilde Turizm tesis alanı olarak planlanması talebi belediyemiz meclisinin 11.12.2006 tarih, 574 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 sayılı kararının kabulüne oy birliği ile, 30 sayılı kararının ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 106

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih

15, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih, 15,16,17 ve 18 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 01.03.2007 tarih ve 58 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih ve 15, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarında;

15 sayılı karar ile; HSV kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin doğal gaz altyapı ve tesislerinin 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı, ancak ilçe belediyesi meclis kararında 31H-Id, 31L-IIIb pafta numaralarının sehven fazladan yazıldığı tespit edildiğinden, meclis kararından bu iki pafta nosunun çıkartılarak meclis kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

16 sayılı karar ile, Cırkalan Mahallesinde, turizm tesis alanı olarak planlı yerin tarım alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 13.11.2006 tarih, 491 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

17 sayılı karar ile, yeşil mahallede, mülkiyeti huzurevler cami koruma ve yaşatma derneğine ait konut alanı olarak planlı taşınmazın, batısında bulunan cami alanı ile birleştirilmesi talebi, belediyemiz meclisinin 13.11.2006 tarih, 503 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

18 sayılı karar ile, Argıncık Cengiztopel Mahallesi’nde uygulama imar planında 4 katlı kütle nizamlı konut alanı olarak planlı yerin, kütlelerin projelendirilmesini kolaylaştıracak şekilde A-4 yapı düzeninde planlanması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2007 tarih ve 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının kabulünün, 15 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 107

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar mevkii, 1 pafta

41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli 30 N NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 1 pafta, 41 parsel numaralı ve 3129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 01.03.2007 tarih ve 59 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Konaklar mevkii, 1 pafta, 41 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alandaki konut adalarının birleştirilerek imar adasının daha fonksiyonel hale getirilmesi ve artan yoğunluk karşılığında mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 3129 ada, 6 parsel nolu taşınmazında park alanı olarak planlanması istenmektedir.

Yoğunluk artışı önerilen tadilat ile her ne kadar konut alanı yeşil alana dönüştürülerek artış sağlanmak istenmiş ise de, bölgeyi rahatsız edici bir konumda olacağından talebin reddine,

1/1000 ölçekli planlarda 10 metrelik yolun kaldırılarak adaların birleştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 108

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada

339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli K35d-06b NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 01.03.2007 tarih ve 60 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı yerin batı kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 109

Konusu : Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii, 530 pafta,

4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563

ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L,

28L, 27M NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 L, 28 L, 27 M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 01.03.2007 tarih ve 61 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Eskişehir mevkii 530 pafta, 4910 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu mevcut imar planında ortaöğretim alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin bağ ve sayfiye alanı, kuzey kısmının ise ortaöğretim ve park alanı olarak düzenlenmesini, ayrıca Eskişehir mevkiinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 563 ada, 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve kültürel ve sosyal tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan müellifi açıklama raporunda da ifade edildiği üzere talebe ilişkin kurum görüşleri dosyasında bulunmadığından konunun kurum görüşlerinin tarafımıza ulaştıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden, talebin yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 110

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mahallesi, 427 paf.,

2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda

NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 ve 16 nolu parsel bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 01.03.2007 tarih ve 62 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ile birleştirilerek bu alanın tamamının akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, söz konusu alanda ikinci bir tesis yapılamayacağından Kocasinan Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde plan müellifi, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının kuzey yönünde bir miktar genişletildiği yeni bir öneri plan hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 30J ve 31J nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, yukarıda ifade edildiği şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 111

Konusu : Eğribucak Mahallesinin sokak ve çıkmaz

sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Eğribucak Mahalle Muhtarlığının 12.12.2007 tarihli dilekçelerinin ekinde bulunan sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.02.2007 tarih ve 22 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Numarataj birimlerince yapılan alan çalışmaları sonucunda istenilen isimlerin mükerrer olmadığı görülmüştür. Buna göre;

 

1- Cadde İsimleri:

Gül Caddesi, Yanıkkuyu Caddesi isimlerinin verilmesinin uygun olacağı,

 

2- Sokak İsimleri:

Dülgeroğlu Sokak, Rüzgarlı Sokak, Kayema Sokak, Soyalıç Sokak, Çamali Sokak, Koltuklar Sokak, Uluyağmur Sokak, Kale Sokak, Yeni Sokak, Gül Sokak, Soybahçeci Sokak, Dutlugedik Sokak, Tollugedik Sokak, Ede Sokak, Belaltı Sokak, Mercanlar Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı,

 

3- Çıkmaz İsimleri:

Özulu Çıkmazı, Söylemez Çıkmazı, Gülhan Çıkmazı, Hacıdabakoğlu Çıkmazı, Ravza Çıkmaz isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 112

Konusu : Kardeşşehir Nalçik isminin ana caddelerden

birine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Oğuz BERK’in 17.01.2007 tarih dilekçesi ile, Kardeşşehir olan Nalçik isminin Aşık VEYSEL bulvarının yerine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.02.2007 tarih ve 23 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Kavşağı ile Mim-Sin girişine kadar olan yere Kardeşşehrimiz olan Nalçik isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 113

Konusu : Belediyemizce Hacılar Belediyesinde yapılan alan

çalışması sonucunda isimleri olmayan sokak ve çıkmaz

sokaklara Hacılar belediyesinin belirlemiş olduğu

isimlerinin verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinde Belediyemizce yapılan alan çalışmaları sonucunda isimleri eksik kalan sokak ve çıkmaz sokaklara, Hacılar Belediyesinin belirlemiş olduğu sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.02.2007 tarih ve 23 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

 

1- Sokak İsimleri:

Sallıbayır Sokak, Çiftlik Sokak, Naneciler Sokak, Sakalar Sokak, Gizem Sokak, Kilci Sokak, Uhud Sokak, Hilal Sokak, Bekçikayası Sokak, Bozkurt Sokak, Efilti Sokak, Enes Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı,

2- Çıkmaz İsimleri:

Kütükler Çıkmazı, Temizkan Çıkmazı, Ayvazlar Çıkmazı, Bağbaşı Çıkmazı, Güven Çıkmazı, Erenler Çıkmazı ve Koru Çıkmazı isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 114

Konusu : Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yeni

açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.02.2007 tarih ve 23 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yeni açılan cadde ve sokaklara ekli listedeki isimlerin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 115

Konusu : Depolama Sahasına alınan ücret tarifesinin kaldırılması veya ücretlerinin indirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri OSB Müdürlüğü, Molu Köyü’ne atık getiren kuruluşlardan Depolama Sahasına alınan ücret tarifesinin kaldırılması veya ücretlerinin indirilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 23.02.2007 tarih ve 30 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

 

 

ARAÇ CİNSİ UYGULANAN ÜCRET BÜTÇE KOM. TEKLİFİ

4 Teker Pikap 15YTL 10YTL

6 Teker Kamyon/Kamyonet 25YTL 20YTL

8 Teker Kamyon 40YTL 30YTL

10 Teker Kamyon 60YTL 45YTL

14 Teker Kamyon 75YTL 60YTL

 

olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporundaki bütçe komisyonun belirlemiş olduğu fiyat tarifesinin;

 

ARAÇ CİNSİ BÜTÇE.KOM.TEK. BEL.MEC.MECLİSİN TEKLİFİ

4 Teker Pikap 10YTL 10YTL

6 Teker Kamyon/Kamyonet 20YTL 25YTL

8 Teker Kamyon 30YTL 25YTL

10 Teker Kamyon 45YTL 25YTL

14 Teker Kamyon 60YTL 25YTL

 

olarak ücret tarifesinin bu şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 116

Konusu : Kadir Has Vakfının 4 okul okul yapımı için yapacağı 2.000.000.00YTL şartlı bağışın kabulü.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 4 adet okulun yapımı için, Kadir HAS Vakfının şartlı bağışın kabulünün görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 16.02.2007 tarih ve M.38.0.K.B.B.0.12-76 sayılı yazısı okundu.

5393 Sayılı Kanunun, 18/g maddesi gereğince, yapılacak protokol çerçevesinde, Kadir HAS Vakfı’nın, 4 adet okulun yapımı için yapacağı 2.000.000,00YTL şartlı bağışının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 117

Konusu : Gesi Beldesi, Kuzey Mah.Harman Sokağı

isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı

olarak değiştirilmesitalebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Gesi Beldesi, Güney Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ali ÖZALP, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 21.02.2007 tarih ve M.38.KBB.0.14/03/125 sayılı yazıları okundu.

Gesi Beldesi, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı isminin Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 118

Konusu : Kayseri’de Tahsil Gören Yabancı Uyruklu

öğrencilere serbest paso verilmesi ile ilgili Meclis

kararında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin 09.10.2006 tarih ve 428 sayılı kararının 3.maddesinin d-bendinde “Kayseri’de Tahsil Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere” serbest paso verilmesi kısmının sadece “Üniversitede Tahsil Gören” öğrencilere verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-263 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin 09.10.2006 tarih ve 428 sayılı kararının 3.maddesinin d-bendinde “Kayseri’de Tahsil Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere” serbest paso verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak; uygulamada aksaklıklara sebebiyet verdiği için söz konusu kararın sadece “Üniversitede Tahsil Gören” öğrencilere verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebi ileride değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 119

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mevkii, 389

pafta, 2424 ada, 16 parsel, 989.01M2 Ticaret alanı

arsasının satışı talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mevkii, 389 pafta, 2424 ada, 16 parsel, 989.01M2 Ticaret alanı arsasının 2886 Sayılı kanunun amir hükümleri gereğince, satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-141-409 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mevkii, 389 pafta, 2424 ada, 16 parsel, 989.01M2 Ticaret alanı arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 120

Konusu : Ali Dağı’nda yapılacak çalışmalara esas olmak üzere

Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğü ile ön protokolün

imzalanması.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Ali Dağında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılacak olan ön protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ya da kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/601 sayılı yazıları okundu.

Ali Dağında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; Tarafları Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğü arasında yapılacak olan ön protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ya da kişilere yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 121

Konusu : S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifinin

gayrimenkül takas talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırkalan mevkiinde bulunan ve imar planında Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel (3253.02m2) ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait Anbar mevki, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı (600.00m2, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş ve 14 kat 56 daire inşaat ruhsatına sahip) taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, takasının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-142-410 sayılı yazıları okundu.

5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince, S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi, mülkiyeti Belediyemize ait, Cırkalan mevkiinde bulunan ve imar planında Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel (3253.02m2) ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait, Anbar mevki, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı (600.00m2, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş ve 14 kat 56 daire inşaat ruhsatına sahip) taşınmazın takas edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 122

Konusu :Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih

ve 16 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-26 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih ve 16 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 123

Konusu : Melikgazi Bld.,Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada,

1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J

nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-379-401 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 124

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde

mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve

1556 parselde mevzi imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında mevzi imar planı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-321-326 sayılı yazıları okundu.

Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında mevzi imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 125

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, Oturum No : 1 31, 32 ve 33 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31, 32 ve 33 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-411-430 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31, 32 ve 33 sayılı kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 126

Konusu : Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, Oturum No : 1 3 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-409-433 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 127

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, Oturum No : 1 21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-410-431 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 128

Konusu : Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu Oturum No : 1 alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar

plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-430-453 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 129

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, Oturum No : 1 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-436-461 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 130

Konusu : Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, Oturum No : 1 57 pafta, 6072 , 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel

ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, 57 pafta, 6072, 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-422-441 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, 57 pafta, 6072 , 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 131

Konusu : Erkilet Belediyesinin, Osman Gazi Mahallesi, Oturum No : 1 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesinin, Osman Gazi Mahallesi, 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-175-190 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesinin, Osman Gazi Mah., 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 132

Konusu : Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, Oturum No : 1 12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-427-450 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 133

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray mah., 137 ada, Oturum No : 1

50 parselin bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli K34d-15a ve K34d-14b NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-408-434 sayılı yazıları okundu.

İncesu Belediyesi, mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 134

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, Oturum No : 1

494 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve

civarında 1/5000 ölçekli 28N NİP tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, 494 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-431-454 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, 494 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 135

Konusu : Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 Oturum No : 1

Pafta 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu

taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı

yapılması talebi

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 pafta, 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-443-468 sayılı yazıları okundu.

Mülkiyeti Belediyesine ait, Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 pafta, 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda İlçe ve Köy garajı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 136

Konusu : Güneşli Belediyesi vatandaş mağduriyetinin Oturum No : 1

giderilmesi amacı ile, 1/5000 ölçekli 37R NİP

tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 40.maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesi, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacı ile, 1/5000 ölçekli 37R nazım imar planı paftasında yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.KBB.0-13-E-25-444-469 sayılı yazıları okundu.

Güneşli Belediyesi, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacı ile, 1/5000 ölçekli 37R nazım imar planı paftasında yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 137

Konusu : Hisarcık Belediyesinin, 3 Cadde isminin Oturum No : 1 birleştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesi, Kayseri Caddesi, Develi Caddesi ve 40 Evler 1. Cadde olarak isimlendirilmiş olan caddelerin tek isimde birleştirilerek Erciyes Bulvarı olarak isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.KBB.0-14/03/133 sayılı yazıları okundu.

Hisarcık Belediyesi, Kayseri Caddesi, Develi Caddesi ve 40 Evler 1. Cadde olarak isimlendirilmiş olan caddelerin tek isimde birleştirilerek “Erciyes Bulvarı” olarak isimlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.03.2007

Karar No : 138

Konusu : Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Oturum No : 1 Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda

yeni açılan yerleşim yerlerine listedeki cadde ve

sokak isimlerinin verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda yeni açılan yerleşim yerlerine ekli listedeki cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2007 tarih ve M.38.KBB.0-14/03/134 sayılı yazıları okundu.

Başakpınar Belediye Başkanlığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılan alanlarda yeni açılan yerleşim yerlerine ekli listedeki cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi