2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.08.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 331

Konusu : Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.07.2007 tarih ve 32 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan 4 sayfa ve 30 Maddeden oluşan Yönetmeliğin ekte sunulan şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplanta Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 332

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mah. 1,4 pf. 1532 ve 1556pr.nolu taşınmazın bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 25.07.2007 tarih ve 152 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen alana ilişkin İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan görüşler doğrultusunda;

1/5000 ölçekli K35-a-18c Nazım İmar Planı paftasında Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan mevzi imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 333

Konusu : Erkilet Belediyesi, Mahmut CANPULAT’A ait, Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölç. 33K, 33L NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Mahmut CANPULAT’a ait, Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 33K-33L Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 17.07.2007 tarih ve 145 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

Söz konusu alanda aynı kadastro parseli içerisinde akaryakıt istasyonu yanında market ve ticari amaçlı işyeri bulunduğu tespit edilmiştir. Gayri sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereği söz konusu işyerleri LPG istasyonu ile bir arada bulunamayacağından, Erkilet Belediyesinin Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 334

Konusu : Erkilet Belediyesine ait, 62 pf, 827 ada, 1 pr. Nolu taşınmazda, 1/5000 ölç.32 L NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesine ait, 62 pafta, 827 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32L Nazım imar plan tadilat talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.07.2007 tarih ve 146 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait 62 pafta, 827 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu ticaret alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bölgede bulunan diğer akaryakıt ve LPG istasyonlarının bugün itibariyle ihtiyacı karşıladığı düşünüldüğünden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 335

Konusu : Büyükbürüngüz Belediyesi, şehir yolu mevkiinde Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Büyükbürüngüz Belediyesi, şehir yolu mevkiinde Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.07.2007 tarih ve 147 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükbürüngüz Belediyesi yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerinde yeşil alan olarak planlanması talep etmektedir. Yapılmak istenilen plan tadilatında konut alanı olarak önerilen yerin mülkiyeti şahsa ait olduğundan ve yapılacak tadilatın şahsa yönelik bir değişiklik olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 336

Konusu : Talas Bel. Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.07.2007 tarih ve 148 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisi’nin 02.07.2007 tarihli kararlarından;

88 Sayılı kararı ile, Kiçiköy Mahallesinde imar adasının doğusundaki ada ile birleştirilerek arasındaki 4 m’lik yolun planlama tekniği açısından da uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmemektedir. Ancak hem imar adasının uygulama yapmasına imkan sağlaması, hem de kamu aleyhine bir durum oluşmasını engellemek amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında batıdaki adanın kuzeyinde otopark alanı işlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden, tadilat talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı ,

89 Sayılı kararı ile, Talas Belediyesi’nin dört adet trafo alanının planlara işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi’nin 02.07.2007 tarih, 89 sayılı kararının kabulünün, 88 sayılı kararının ise yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 337

Konusu : Hacılar Bel. Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 149 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Meclisi’nin 02.07.2007 tarih, 21 sayılı kararı ile 7 metrelik yaya yolunun, kadastro durumu dikkate alınarak kaydırılması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisi’nin 02.07.2007 tarih, 21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 338

Konusu : Anbar mev.42 pf,2259 pr.civ.1/5000 ölçekli 31 İ NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.07.2007 tarih ve 150 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ağaç işlerinin bulunduğu alanın kuzeyindeki ticaret alanı olarak planlı yerin, şehrin girişi kabul edilen ve devamlılığı bulunan yeşil alan içerisinde kalmasından dolayı yeşil alan olarak planlara işlenmesi istenmektedir.

Bahsi geçen alana ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından planlar hususunda bilgi alınacağından, konunun görüşmeler tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 339

Konusu : Güneşli Belediye sınırları içerisinde 188 ada, 1 par. nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Güneşli Belediye Başkanı Hasan YILMAZ’ın Belediye sınırları içerisindeki 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.07.2007 tarih ve 151 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güneşli Belediyesi, 04.07.2007 tarih ve 281 sayılı yazısı ile mülkiyeti kendilerine ait, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1996 yılı onaylı Köy Yerleşim Planında dinlenme tesisleri alanı olarak planlı yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Konuya ilişkin plan müellifi görüşünde belirtildiği üzere plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli planlarda çözümlenebileceği kanaatine varılmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Güneşli belediyesi meclisince görüşülerek uygun bulunması halinde 5216 Sayılı Yasanın 14. maddesi gereğince incelenmek üzere tarafımıza gönderilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 340

Konusu : Teşvik Belgesi alınması.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İlimiz, Tekir yaylasında yer alan yaklaşık 15 hektarlık kayak pisti ve turizm tesislerine ilaveten, Erciyes Dağı mevkii, Hisarcık Kasabası, Hacılar İlçesi ve Develi İlçesi’ne kayak pistleri ile buna bağlı olarak telesiyej, yapay karlama üniteleri ve turizm tesislerinin yapılması, T.C. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden, Teşvik Belgesi başvurusu, alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza ve işlemlerin yapılması için, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin, yetkili kılınması talebinin görüşmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 23.07.2007 tarih ve 392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ilimiz, Tekir yaylasında yer alan yaklaşık 15 hektarlık kayak pisti ve turizm tesislerine ilaveten, Erciyes Dağı mevkii, Hisarcık Kasabası, Hacılar İlçesi ve Develi İlçesi’ne kayak pistleri ile buna bağlı olarak telesiyej, yapay karlama üniteleri ve turizm tesislerinin yapılması için, İthal edilecek makine-teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlardan muaf olabilmesi ve İthal-Yerli, makine-teçhizatın KDV istisnasından yararlanabilmesi için T.C. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden Teşvik Belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin, yetkili kılınmasının Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 341

Konusu : İlçe ve Köy terminali için alınan kredi kararının düzeltilmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İlçe ve Köy Terminali inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller bankasından 120 ay vadeli yatırım kredisi açılmasına ilişkin 11.12.2006 tarih ve 587 sayılı Belediyemiz Meclis’i karar alınmış, ancak, İller Bankası yönetim kurulu kararı gereğince, 60 ay vadeli kredi verilebileceği belirtildiğinden, 120 ay olan Meclis kararının 60 ay olarak yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 19.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.32/650 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlçe ve Köy Terminali inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 120 ay vadeli yatırım kredisi açılmasına ilişkin 11.12.2006 tarih ve 587 sayılı Belediye Meclis kararı alınmış, ancak İller Bankası yönetim kurulu kararı gereğince, 60 ay vadeli kredi verilebileceği belirtildiğinden, 120 ay olan Meclis kararının 60 ay olarak yeniden düzenlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 342

Konusu : Küçükali Mahallesi, Beştepeler Mesire alanı sağdan çıkış yoluna “Kemal ÖZTÜRK” isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.06.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatma YÜCEL ve İbrahim ÖZTÜRK’ün 10.04.2007 tarihli dilekçeleri ile Küçükali Mahallesi Beştepeler Mesire alanına sağdan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Kemal ÖZTÜRK Caddesi” isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 343

Konusu : Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanı soldan çıkış yoluna “Gazi Hasan GÜVENÇ” isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.06.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatma YÜCEL 10.04.2007 tarihli dilekçesi ile, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mesire alanına soldan çıkış yolu cadde formunda olduğu ve isminin bulunmadığı için buraya “Gazi Hasan GÜVENÇ Caddesi” isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 344

Konusu : Mücavir alanlar dışında bulunan Belediyelerin asfalt talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, yaz mevsiminin gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan belediyelerin yoğun asfalt taleplerinin karşılanması için hazırlanacak protokole Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/1843 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunları gereğince, yaz mevsiminin gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan belediyelerin yoğun asfalt taleplerinin karşılanması için, hazırlanacak protokole Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 345

Konusu : Mimarsinan kavşağı noktasında köprülü kavşak yapımı için, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak olan protokolün imzalanması.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolün imzalanması için, yetki verilmesi talebibulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/1935 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolü imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 346

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavakyazısı Mev. 121 pafta, 853 ada, 5879 parsel Eğitim alanı olduğundan, üzerine iki katlı bina yapması için, TED kolejine izin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 5879 parselde, TED Koleji parsel üzerine çekme mesafelerine uyarak, toplam 1295 m² den oluşan iki katlı yemekhane ve konferans salonunda oluşan yeni bir bina inşa etme talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 23.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1458-1343 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 5879 parselde, TED Koleji parsel üzerine çekme mesafelerine uyarak, toplam 1295 m² den oluşan iki katlı yemekhane ve konferans salonunda oluşan yeni bir bina inşa etme talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 347

Konusu : Saarbrücken Belediyeler Birliği, Saarland eyaletine Görevlendirme.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre, Saarbrücken Belediyeler Birliği, Saarland eyaletinin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan festivale 16–19 Ağustos 2007 tarihleri arasında festivale katılmak ve açılacak olan Kayseri standında şehrimizi tanıtmak üzere onüç kişilik bir folklor ekibinin gönderilmesi, ayrıca ekipte yer alacak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Burhan SURLUEV’in 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 30.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.21-/156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendine göre, Saarbrücken Belediyeler Birliği, Saarland eyaletinin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan festivale 16–20 Ağustos 2007 tarihleri arasında festivale katılmak ve açılacak olan Kayseri standında şehrimizi tanıtmak üzere folklor ekibinden; Ahmet NAMALDI, Kenan ŞAHİN, Muhammer ALTIOK, Ramazan KOÇAK, Mehmet ASLIHAN, Mehmet Doğan GÜNEŞ, Esra NAMALDI, Merve Gül ZORLU, Ayşegül NURAL, Canan YALÇIN, Rukiye KAHRAMAN, Özgür ÖZDEN ve Orhan ÇETİN’in gönderilmesine, ayrıca ekipte yer alacak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve Konservatuar Şube Müdürü Burhan SURLUEV’in 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 348

Konusu : Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sit alanının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Sit alanı ilan edilen yerin, imar planlarına işlenmesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazlarla birlikte değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1409-1294 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Sit alanı ilan edilen yerin, imar planlarına işlenmesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazlarla birlikte değerlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 349

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Çay bağları mevkiinde nazım imar palan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Çaybağları Mevkiinde, Askeri Güvenlik Bölgesi Alanı olarak planlı alan, Bağ ve Sayfiye Evi alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1706-1532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Çaybağları Mevkiinde, Askeri Güvenlik Bölgesi Alanı olarak planlı alan, Bağ ve Sayfiye Evi alanı olarak planlanmış ancak, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığınca bu plan durdurulmuş olup, bu bölgede yeni bir planlama yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 350

Konusu : Talas Belediyesi, Harami mevkii 78 pafta, 359 ada, 2 parselde /5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar palan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 78 pafta, 359 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1515-1361 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 78 pafta, 359 ada, 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 351

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1510-1355 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 352

Konusu : 1/25000 Ölçekli Planlara yapılan itirazlar.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 1/25000 ölçekli nazım imar planına; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, İncesu Belediyesi, Erkilet Belediyesi, Ebiç Belediyesi, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir MUSLU, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut GÜNEK, Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat USTA, Tahsin BAKIRTAŞI ve ailesi, Mustafa NESLE, Mehmet Süreyya NESLE, Zekeriya NESLE, Fatma NESLE KOCAOĞLU, Şaban ATALAY ve ailesi, Şükrü KARATEPE’ye vekaleten Özsoy Ömer TÜRKTEKİN, Seval KILIÇASLAN ve Mehmet BAYRAKTAR ve ayrıca 80 adet dilekçe sahibi, parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kalmasından dolayı plana askı ilan süresinde yapılan itirazların incelenmesitalebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1725-1548 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 ölçekli nazım imar planına; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, İncesu Belediyesi, Erkilet Belediyesi, Ebiç Belediyesi, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir MUSLU, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut GÜNEK, Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat USTA, Tahsin BAKIRTAŞI ve ailesi, Mustafa NESLE, Mehmet Süreyya NESLE, Zekeriya NESLE, Fatma NESLE KOCAOĞLU, Şaban ATALAY ve ailesi, Şükrü KARATEPE’ye vekaleten Özsoy Ömer TÜRKTEKİN, Seval KILIÇASLAN ve Mehmet BAYRAKTAR ve ayrıca 80 adet dilekçe sahibi, parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kalmasından dolayı plana askı ilan süresinde yapılan itirazların incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 353

Konusu : Kayseri İli Sarız İlçesinde bulunan, Sarız Merkez İlköğretim Okulu ve Yaylacı İlköğretim Okulunun çevre düzenlemesinin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kayseri İli Sarız İlçesinde bulunan Sarız Merkez İlköğretim Okulu ve Yaylacı İlköğretim Okulu Müdürlüğünün talebi üzerine Okul bahçesinin, çevre düzenleme çalışması yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/1997 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kayseri İli Sarız İlçesinde bulunan Sarız Merkez İlköğretim Okulu ve Yaylacı İlköğretim Okulu Müdürlüğünün talebi üzerine Okul bahçesinin, çevre düzenleme çalışmalarının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 354

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1714-1540 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 pafta, 2059, 2510, 2511, 2515, 2516 nolu adalar üzerinde 1/5000 ölçekli 30 N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 355

Konusu : Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına 500 m2 kilitli parke taşı verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Cezaevlerinde yapılacak olan tadilatlarda kullanmak üzere 500 m2 kilitli parke taşı verilmesi talebiningörüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/1977 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Cezaevlerinde yapılacak olan tadilatlarda kullanmak üzere talep edilen 500 m2 kilitli parke taşının Belediyemizce karşılanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 356

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1737-1553 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Mevkii, 503 pafta, 4734 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 K nazım imar planı tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 357

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1765-1575 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.08.2007 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 358

Konusu : Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1758-1563 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 31.07.2007 tarih ve 148732-3248 sayılı yazıları ile, Öztaş Yatak, mobilya. San. ve Tic. A.Ş. İnecik Mevkii, 238 pafta, 1475 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 359

Konusu : Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’ın Yurtdışı görevlendiril- mesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’ın meclis toplantı halinde olmadığından, 01.08-04.08.2007 tarihleri arasında Encümenin 25.07.2007 tarih ve 34-546 sayılı kararı ile, İtalya Eximbank (SACE) ve FORTİSBANK ile kredi görüşmelerinde bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin meclise bilgi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.12-219 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’ın meclis toplantı halinde olmadığından, 01.08-04.08.2007 tarihleri arasında Encümenin 25.07.2007 tarih ve 34-546 sayılı kararı ile, İtalya Eximbank (SACE) ve FORTİSBANK ile kredi görüşmelerinde bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 360

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1778-1580 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.08.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 361

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1784-1591 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 362

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 15.000.000,00YTL ek ödenek verilmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediyesinin 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 15.000.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 08.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.61/235 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Fen İşleri Müteahhitlik Hizmetlerine 10.000.000,00YTL

Temizlik İşleri Müteahhitlik Hizmetlerine 3.000.000,00YTL

Kamulaştırma Giderine 2.000.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5.000.000,00YTL

Arsa satışı Geliri 10.000.000,00YTL

 

Gider Bütçesine 15.000.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 15.000.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 363

Konusu : Kepez Belediyesinin 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 70.000,00YTL ek ödenek verilmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kepez Belediyesinin 2007 Yılı bütçelerine ilave olarak 70.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 08.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.61/236 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Mal ve Hizmet alımı 70.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Alınan Bağış ve Yardımlar 70.000,00YTL

 

Gider Bütçesine 70.000YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 70.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 364

Konusu : T.C Sağlık Bakanlığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesince müştereken yapılan ek protokolün kabulü.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, T.C Sağlık Bakanlığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesince müştereken yapılan ek protokolün kabulünün görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.70/261 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; T.C Sağlık Banklığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında sümer arazisi olarak bilinen Sümer mevkiinde bulunan 4 parselden (298 pafta, 3342 ada, 1 parsel – 298 pafta, 3341 ada, 1 parsel – 302 -358 pafta, 1591 ada, 1893 parsel 354 -302 pafta 1591 ada, 1878 parsel) oluşan toplam 770.635.51 m2 arazisinin planlanması, kullanılması,değerlendirilmesi ve bunların karşılığında yapılacak tesislerle ilgili Belediye, Üniversite ve Bakanlığın görev ve sorumluluklarını belirten protokol imzalanmıştır.

Protokolün 7. maddesinde belirtilen taşınmazların mülkiyeti Maliye Bakanlığı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmediğinden, protokolün Bakanlığı ilgilendiren hükümlerinin uygulama imkanı fiilen ortadan kalkmış olduğundan, Erciyes Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesini, Bakanlığa karşı yükümlülük altına sokan ana potokoldeki ilgili maddelerin kaldırılması yönünde taraflarca yeni ek protokol yapılmıştır.

Ayrıca, Erciyes Üniversitesi 03.08.2007 tarih, 625 sayılı yazıları ile protokolün 6. maddesi d fıkrasında belirtilen Lojman yapımı için Başbakanlıktan gerekli izin alınamadığı gerekçesi ile lojman yapımı yerine Üniversite öğrencilerinin barınacağı 198 adet öğrenci evi yapılması için ilgili maddenin tavzihi yönünde talepte bulunmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1) T.C Sağlık Bakanlığı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesince müştereken yapılan ek protokolün kabulü.

2) 13.02.2006 tarih ve 64 nolu meclis kararıyla kabul edilen Protokolde Erciyes Üniversitesine yapılması karalaştırılan lojmanlarla ilgili Başbakanlık tarafından izin verilmediği gerekçesi ile Erciyes Üniversitesince lojman yerine 198 adet ekli projelere uygun öğrenci evi yapılmasını talep edildiğinden protokolün 6. maddesinin d fıkrasının “Belediye arsa satışlarından elde edilecek bedelle Üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan 198 adet öğrenci evini, Üniversitenin vereceği tip projeye uygun olarak Üniversitenin Kayseri Merkez Kampüs alanı içerisinde göstereceği yere yaparak Üniversiteye teslim edecektir Söz konusu öğrenci evleri iş bu tavzihi içeren meclis kararının kesinleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başlanarak 30 ay içerisinde bitirilecek ve lojmanların çevre düzenlemesi ile ısı merkezi yapımı ve ilgili donanımların temini belediye tarafından gerçekleştirilecektir” şeklinde tavzih edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 365

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1819-1618 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 366

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1800-1603 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 367

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 136 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1811-1604 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 368

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1836-1632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 369

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Boğazköprü mevkii K34b21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Boğazköprü mevkii K34b21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1832-1629 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Boğazköprü mevkii K34b21c paftası, 136 ada. 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 370

Konusu : Melikgazi Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar mah.17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N NİP plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar mahallesi 17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1829-1625 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar mahallesi 17-451 pafta, 6058 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 371

Konusu : Kocasinan Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M NİP plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1831-1628 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Pervane mevkii 293-305 pafta, 2976 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 372

Konusu : Gesi Belediyesi, Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1846-1641 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden, Gesi Belediyesi Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 373

Konusu : Talas Belediyesi, Ali dağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi Alidağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1777-1581 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden, Talas Belediyesi Alidağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlanması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 374

Konusu : Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1764-1576 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb uygulama imar planı paftalarında 6 ayrı alanda yaya yolu planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 375

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1810-1605 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkii 1 pafta, 9 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan tadilatı talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesininkabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 376

Konusu : İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 Ölçekli K34c-01d nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c01-d nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-1818-1616 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c01-d nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.08.2007

Karar No : 377

Konusu : Turan Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 115.000,00YTL ek ödenek verilmesi.

 

Turan Belediye Başkanı Uğur İMREN’ın 2007 Yılı bütçelerine 115.000,00YTL Ek ödenek verilmesi konusunun gündeme alınmasını talep etmesi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 47. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan transferlere 7.500,00YTL

Gayrimenkul Büyük onarım giderlerine 107.500,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Kaldırılan Vergi Atıkları 1.000,00YTL

Hazine Yardımı 5.000,00YTL

Mahalli İdarelerden alınan Proje 105.000,00YTL

Zamanında Ödenmeyen Ücret 4.000,00YTL

 

Gider Bütçesine 115.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 115.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.