2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.04.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi :13.04.2007

Karar No : 193

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Şemasının Görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat şemasının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19–02–584 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesine istinaden, ekte sunulan şekli ile yeniden hazırlanan Teşkilat şemasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 194

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin Norm Kadrosunun Görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin Norm kadrosunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.19–02–583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan, memur ve sürekli işçi kadrolarının yönetmelik gereğince, yeniden düzenlenen I sayılı Cetvel (memur Kadro İhdası), II Sayılı Cetvel (Memur Boş Kadro Değişikliği), III Sayılı Cetvel (Memur Dolu Kadro Unvan değişikliği), V Sayılı Cetvel (Sürekli İşçi Kadro İhdası) ve VI Sayılı Cetvel (Sürekli İşçi Kadro Değişikliği)’nin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 195

Konusu : Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde Nazım İmar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 11.04.2007 tarih ve 81 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi Beğendik mahallesinde, Bahsi geçen alan imar planlarında sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak planlı olup, bu alanın Hacılar Kaymakamlığı İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görüşleri de alınarak ilköğretim alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 26K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ilköğretim alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 196

Konusu :Sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar

planlarının hazırlatılması için İller Bankasına

yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için, İller Bankasına yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 11.04.2007 tarih ve 85 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisinde yer alan ve koruma amaçlı imar planları hazırlanmamış sit alanlarından;

· Kocasinan-Engir Gölü (I. ve III. Derece Doğal Sit)

· Melikgazi, Gesi (Kentsel Sit)

· Melikgazi, Tavlusun-Germir (Kentsel Sit)

· Talas-Kuruköprü (III. Derece Arkeolojik Sit)

Sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ile İller Bankasına verilecek taahhütnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 197

Konusu : Erkilet Beld, özel Üniversite alanının, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait Askeri alanın ve İncesu OBH alanının 1/50000 ve 1/25000 ölçekli planlara işlenme si.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta 8662 nolu parselin bir kısmı ile 8773 nolu parselin tamamını içerisine alan bölgenin özel Üniversite alanı olarak planlanması, 1. Komando Tugay Komutanlığınca kullanılan Askeri alan olarak planlı alanın bir kısmının 1/50000 ve 1/25000 çevre düzeni planlarında Askeri alanı olarak gösterilmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bu alanın üst ölçekli planlarda Askeri Alan olarak işlenmesi, İncesu Organize Sanayi alanın Güneyinde yapılması düşünülen OBH (Organize Tarım ve Hayvancılık alanı)’nın da üst ölçekli planlara işlenmesi talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 11.04.2007 tarih ve 82 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3 farklı alanda şehrin ihtiyaçları ve talepler dikkate alınarak yeni planlamalar yapılması istenmektedir.

Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta, 8662 parsel ve 8773 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının Özel Üniversite alanı olarak planlanması talebi,

Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığının talebi ile, Zincidere Belediyesi sınırları içerisindeki Askeri alanın imar planlarına işlenmesi,

Şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak İncesu Organize Sanayi alanı güneyinde Organize Tarım ve Hayvancılık alanı (OBH) planlanması istenmektedir.

Söz konusu talepler doğrultusunda, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin onanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmasının uygun olacağı, söz konusu alanlarda yapılan değişikliklerin 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına önerildiği şekliyle işlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 198

Konusu : Sümer Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine

Ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pf, 1607 ada,

2975 pr. Nolu taşınmaz ve civ. NİP.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 11.04.2007 tarih ve 83 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talep edilmektedir.

Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan nazım imar planında resmi kurum alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlı olup, resmi kurum alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan tarım alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 13.04.2007

Karar No : 199

Konusu : Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen

kent ormanı alanına Hizmet sağlanması amacı

İle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında

BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen kent ormanı alanına Hizmet sağlaması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 11.04.2007 tarih ve 84 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kıranardı ilk kademe Belediyesinde yapılması düşünülen kent ormanı alanına hizmet sağlaması amacı ile Belediye hizmet alanı (BHA) planlanmasını talep etmektedir.

Mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu alanda, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi gereğince 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli, K35-d11a, K35-d11a-3b ve K35-d11a-3c imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması yönündeki talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.