2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.07.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

Top. Tarihi : 13.07.2007

Karar No : 328

Konusu : Hacılar Bel. Beğendik Mah. 22 pf. 2814 ve 2815 nolu parselde NİP.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde 22 Pafta, 2814 ve 2815 nolu parselin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 10.07.2007 tarih ve 142 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alan 1/5000 ölçekli planlarda konut alanı, 1/1000 ölçekli planlarda yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Hacılar Belediyesi bu alanda parsel maliklerinin muvaffakatlarını ve ilçe müftülüğünün görüşünü alarak, fiilen yapılı cami alanının imar planına işlenmesini talep etmektedir.

1\\5000 ölçekli 26K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, konut alanı olarak planlı yerin, dini tesis alanı olarak düzenlenmesi yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2007

Karar No : 329

Konusu : B.Şehir Bel. Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı karına istinaden onanan 1-5000 ölç. 30M

Nazım İmar Planına askı ilanı süresinde yapılan itiraz talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde A.Kemal NAKİPOĞLU’nun itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 10.07.2007 tarih ve 143 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alana ilişkin planlama ve dava süreci yeniden incelenmiştir. Bahsi geçen alanda 20.08.2003 tarih, 105 sayılı meclis kararı ile İlköğretim ve Kreş Alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejantı işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesinin 13.05.2004 tarih, 2004/611 sayılı kararı ile ilgili kurumdan görüş alınmadığı gerekçesiyle iptal edilen bu tadilat, iptal gerekçesi giderilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşüne istinaden Belediyemiz Meclisinin 14.07.2004 tarih, 98 sayılı kararı ile (M) işaretli İlköğretim Alanı olarak yeniden planlanmıştır. Danıştay 6. Dairesinin kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin 14.05.2007 tarih, 203 sayılı kararı ile İlköğretim Alanından (M) işareti kaldırılarak planlanmasına ile ilgili, A.Kemal NAKİPOĞLU mahkeme kararının (M) işaretine ilişkin olmadığından bahisle itiraz ederek, bu zamana kadar yapılan yatırımlarından dolayı bu plan değişikliği ile mağdur olacağını belirtmiştir.

Konu ile ilgili Mahkeme kararlarının (M) lejant işareti ile ilgili olmadığı tespit edilmiş olup, I.Hukuk Müşavirliğinin de görüşü ve emsal mahkeme kararları incelenerek A.Kemal NAKİPOĞLU itirazında haklı görülmüştür. Belediyemiz Meclisinin 14.05.2007 tarih, 203 sayılı kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek, bu alanın eski halinde olduğu gibi (M) işaretli İlköğretim alanı olarak planlı kalmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2007

Karar No : 330

Konusu : Kocasinan Bel. Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 10.07.2007 tarih ve 144 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 09.07.2007 tarih, 80 sayılı kararı ile Sümerbank Bez Fabrikası alanının bir bölümünün sosyal donatılarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 18.05.2007 tarih, 249 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, “ST” lejand işaretli konut adalarındaki E=1.80 ifadesinin, E=1.60 olarak planlara işlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Kocasinan Belediye Meclisinin, 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının, yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.