2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.12.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 598

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu

alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1-4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.12.2007 tarih ve 13 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesinin talebi ile Bağpınar mahallesinde söz konusu alandaki Patlayıcı Madde Deposu Alanı planlanması konusunda ilgili kurum görüşleri alınmış olup, Parsel sahibi Emin Bayraktarında yatırımda bulunmak isteyen Şirket ile yeni tarihli Kira sözleşmesi imzaladığı görülmüştür.

1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Patlayıcı Madde Deposu Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 599

Konusu : Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.12.2007 tarih ve 14 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarihli kararlarından;

42 sayılı kararı ile, Korudibi mevkiinde 7 metrelik yolun kaydırılması talebi, Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

43 sayılı kararı ile, Erciyes Turizm Kayak Merkezindeki 1/1000 ölçekli planlarda üst ölçekli planlara uygun olarak meclis kararındaki ifade edilen plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı,

Hisarcık Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih, 42 ve 43 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 600

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 123 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 15 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker mevkiinde 12 metrelik yolun fiili duruma uygun olarak plana işlenmesi ve aynı yerdeki Ticaret Alanı, Otopark Alanı ve Yeşil Alanın yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 123 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 601

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında

1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tontar mevkii 572 ada 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 16 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkiinde Yeşil Alan olarak planlı alanın fiili durumuna uygun olarak Dini Tesis Alanı olarak, bu alanın güneybatısındaki Dini Tesis Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlı yerinde Konut Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi hakkında Belediyemiz Meclisi, 11.06.2007 tarih, 256 sayılı kararı almıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılırken söz konusu Meclis Kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli tadilatla Konut Alanı olarak planlanması istenilen alanın Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlandığı anlaşıldığından, bu alanın yeniden değerlendirilerek Konut Alanı olarak plana işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Bağ ve Sayfiye Evi alanı olarak planlı alanın Konut Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 602

Konusu : Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kuşçu İlk Kademe Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemize bağlanmadan önce yapılmış olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.12.2007 tarih ve 17 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu Belediyesi sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım imar planı hazırlanmıştır. Planlar hazırlanırken Belediyesinin talebi ile Ağaçlandırılacak Alan içerisindeki Belediye Hizmet Alanı planlanması talebi ile planlama alanı içerisinde 1/1000 ölçekli planlarda terminal alanı olarak görünen alan konut alanı olarak planlanmıştır. Diğer tüm alanlar 1/1000 ölçekli plana uygun olarak ITRF koordinat sistemindeki halihazır pafta üzerine işlenmiştir

1/5000 ölçekli K34-b-10-b ve K34-b-05-c Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Nazım İmar planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 603

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Çaybağları mevkiinde 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi

içinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Çaybağları mevkiinde 1/25.000 ölçekli üst ölçekli plan kararları ve Askeriyenin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.12.2007 tarih ve 18 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları mevkiinde Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih ve 386 sayılı kararına yapılan itirazlar incelenmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti Tutak Mahallesi Mescidi Vakfına ait 127 pafta, 453 ada, 31 parsel ve mülkiyeti Şerife Sakine Hatun Vakfına ait 127 pafta, 453 ada, 69 parsellerin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerlerin M Lejant işaretli İlköğretim Alanı, M lejant işaretli Kreş Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlanması ve itirazın kabulünün uygun olacağı,

Çay bağları mahallesi sakinlerinin (Üçen mühendislik Grubu, Basri Atalay, Emirbaşoğlu Elektrik, H.İbrahim Yamaner, Adnan Çıtak, Ercan inşaat, Dr.Yüksel Kahraman) dilekçeleri ile ekli alanlarda cami alanı planlanması talebi, sosyal donatı alanlarının plandaki dağılımı göz önünde tutularak incelenmiştir. Park ve ilköğretim alanı olarak planlı iki ayrı alanda cami alanı planlanması ve itirazların kabulünün uygun olacağı,

Hüseyin Saççıoğlu ve Mustafa İncetanın konut alanı olarak planlı 127 pafta, 457 ada, 21 parselin yoğunluğunun artırılması ile ilgili itirazları üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan, itirazların reddinin uygun olacağı,

Mehmet Hashalıcı 129 pafta, 715 ada, 1 parsel nolu taşınmazı 40 metrelik yolda kaldığından plana itiraz etmiş olup, söz konusu alan Askeriye ile Melikgazi belediyesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde Melikgazi Belediyesine yol ve yeşil alan olarak devri yapılan alan içinde kaldığından, itirazın reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 604

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.12.2007 tarih ve 19 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarihli Meclis kararlarından,

137 sayılı kararı ile, Şeker mevkiinde, Öğrenci Yurdu alanı olarak planlı alana M Ticaret Lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 390 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

138 sayılı kararı ile, Cumhuriyet Mahallesi civarında 20 metrelik yol ve civarında yapılan plan tadilatı talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 389 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih, 137 ve 138 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 605

Konusu : Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin İlimizde bulunan Bulvar, Cadde veya

Sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleleri ve Gaziler Birimi, Şehit eşi Emine Yılmaz’ın müracaatı ile eşi Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz’ın isminin ilimizdeki bir Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 3 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin, 28.05.2004 tarih ve 16 sayılı kararı ile şehit isimlerinin verilmesi için bir anıt yaptırılarak orada yaşatılmasına karar verilmiş olduğundan, Şehit Jandarma Astsubay Hacı İbrahim Yılmaz isminin de orada değerlendirilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 606

Konusu : Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara

isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde sınır genişlemesinden dolayı yeni açılan, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 4 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesine;

 

BECEN MAHALLESİNE YENİ VERİLECEK CADDELER

 

1- KIZILTEPE CADDESİ

2- DAMLAMADERE CADDESİ

3- BADEMLİK CADDESİ

4- NERGİZ CADDESİ

5- FINDIKLIDERE CADDESİ

 

BECEN MAHALLESİNE YENİ VERİLECEK SOKAKLAR

 

1- MEKKE SOKAK

2- EKMEKÇİ CAMİ SOKAK

3- BAKIRCI SOKAK

4- MAHMUTAĞA SOKAK

5- SAYARLI SOKAK

6- ELİT SOKAK

7- ŞAPKACI SOKAK

8- YASEMEN SOKAK

9- KANCA SOKAK

10- KARDEŞLER SOKAK

11- ATEŞ SOKAK

12- ARPACIK SOKAK

13- BADEMLİK SOKAK

14- BAŞAK SOKAK

15- ADIYAMAN SOKAK

16- ELMALI SOKAK

17- KAKTÜS SOKAK

18- KARANFİL SOKAK

19- FİGEN SOKAK

20- KAR SOKAK

21- KIRMIZIGÜL SOKAK

22- FUNDA SOKAK

23- PARKE SOKAK

24- MENEKŞE SOKAK

25- ÖZBAĞ SOKAK

26- YAMAÇ SOKAK

27- ÖZALTIN SOKAK

28- AKÇEŞME SOKAK

29- GÜLLÜTEPE SOKAK

 

BECEN MAHALLESİNE YENİ VERİLECEK ÇIKMAZLAR

 

1- AÇELYA ÇIKMAZI

2- EKMEKÇİ CAMİ ÇIKMAZI

3- MELEKOĞLU ÇIKMAZI

4- GELİNCİK ÇIKMAZI

5- IHLAMUR ÇIKMAZI

6- ATEŞ ÇIKMAZI

7- ALEV ÇIKMAZI

8- ORKİDE ÇIKMAZI

9- EĞRİMEZ ÇIKMAZI

10- MANOLYA ÇIKMAZI

11- DEFNE ÇIKMAZI

12- PAPATYA ÇIKMAZI

13- DOĞAN ÇIKMAZI

14- AKŞEMSETTİN ÇIKMAZI

15- FINDIKLIDERE ÇIKMAZI

16- DAMLAMADERE ÇIKMAZI

17- TELCİOĞLU ÇIKMAZI

18- ÇAMLICA ÇIKMAZI

 

BECEN MAHALLESİNE YENİ VERİLECEK GEÇİTLER

 

1- MEKKE GEÇİDİ

 

Yukarıda belirtilen, (krokideki) isimlerin, Cadde, Sokak, Çıkmaz ve Geçitlere verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 607

Konusu : Mimarsinan Belediyesi Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında mahalle

ihdas edildiği ve ihdas edilen yere cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi Bahçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASİ” adı altında Mahalle ihdas edildiği ve ihdas edilen yere Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 5 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince; Mimarsinan Belediyesi Demokrasi Mahallesine;

 

BULVAR VE CADDE İSİMLERİ

 

1- KADİR HAS BULVARI 6- ADNAN MENDERES CADDESİ

2- TOKİ CADDESİ 7- FATİN RÜŞTÜ ZORLU CADDESİ

3- EMNİYET CADDESİ 8- CELAL BAYAR CADDESİ

4- KAYSERİ CADDESİ 9- HASAN POLATKAN CADDESİ

5- MİMARSİNAN CADDESİ 10- FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ

11- CUMHURİYET CADDESİ

12- MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ

 

13- MALAZGİRT CADDESİ

14- ŞEHİTLER CADDESİ

15- ABDULLAH GÜL CADDESİ

16- ŞEHİT MURAT AKSOĞAN CADDESİ

 

KÜME EVLERİ İSİMLERİ

 

1- MANOLYA KÜME EVLERİ

2- GÜVEN KÜME EVLERİ

3- EVİM KÜME EVLERİ

4- EMNİYET KÜME EVLERİ

5- ERCİYES KÜME EVLERİ

6- MELİKGAZİ KÜME EVLERİ

7- MEVLANA KÜME EVLERİ

8- YUNUS EMRE KÜME EVLERİ

9- SİNAN KÜME EVLERİ

10- YUVAM KÜME EVLERİ

11- BAYRAK KÜME EVLERİ

12- TÜRK YURDU KÜME EVLERİ

13- ANAYURT KÜME EVLERİ

 

Yukarıda belirtilen, (krokideki) İsimlerin Bulvar, Cadde ve Küme Evlere verilmesinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Abdullah GÜL Caddesi İsminin Gül Caddesi olarak değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2007

Karar No : 608

Konusu : Hisarcık Belediyesi, Korudibi mekiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi

olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Hisarcık Belediyesi, Korudibi mevkiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.12.2007 tarih ve 6 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı taktirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Hisarcık Belediyesi, Korudibi mevkiinde bulunan Sarıkaşık Caddesi isminin, Lütfullah Çavuş Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.