2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.05.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 200

Konusu : Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 91 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile 2 katlı konut üzerinden geçen 7 metrelik yaya yolunun doğu istikametinde kaydırılması istenmektedir.

Söz konusu talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Büyükbürüngüz Belediye meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 201

Konusu : Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pf. 158 ada, 5 ve 6 pr. Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.04.2007 tarih ve 95 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi 30–43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu konut alanının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu talebe ilişkin, plan müellifimiz olumsuz görüş vermiş olup, yapılmak istenen tadilat ile bölgede ticaret alanı olarak planlı diğer parsellerin maliklerinin mağdur olacağı kanaatine varıldığından ve aynı yol üzerindeki diğer konut alanlarına da emsal teşkil edeceği düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 202

Konusu : Mimarsinan Belediyesine ait, 32 pf, 154 ada 1 pr. Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyelerine ait, 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 25.04.2007 tarih ve 97 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyesine ait 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu ticaret alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanarak nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili plan müellifimizin olumsuz görüşü doğrultusunda ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesi söz konusu alanın yoğunluğunu artacağından ve bu artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanları ve yeşil alan önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 203

Konusu : Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 Parsel nolu taşınmaz civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin, 20.08.2003 tarih ve 105 sayılı kararı ile Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesince, plan tadilatı iptal edilmiş olduğundan, nazım imar planı paftasındaki M ticaret işaretli İlköğretim alanı olarak planlı yerden, M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 96 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisi 20.08.2003 tarih ve 105 sayılı kararı ile, ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulması yönünde karar almış, Kayseri İdare Mahkemesi 2003/1696 esas 2004/611 sayılı kararı ile plan tadilatını iptal etmiştir. Plan müellifimiz Kayseri İdare Mahkemesi iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir öneri plan hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan M ticaret işaretli ilköğretim alanı olarak planlı yerden M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 204

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir Mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı

263 Pf. 1834 ada 3 numaralı parselin takası.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679.77 m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı olan Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 568 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 569 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 570 parsel 350 m2 yüzölçümlü arsalardan denk geldiği oranda takas talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 08.05.2007 tarih ve 100 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Eskişehir mevkii, 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679.77m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567, 568 ve 569 parsel numaralı taşınmazlarla başa baş takas yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 205

Konusu : Mimarsinan Parkına Helikopter pisti alanı yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Emniyet ve Devlet Hastanesinin talepleri doğrultusunda ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 86 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet hastanelerinin talepleri üzerine ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı planlanmasını istemektedir.

Söz konusu talep ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması istenmekte olup, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesine istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının da yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, plan müellifimizce 1/1000 ölçekli öneri planlar da hazırlanmıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 29M, 29M-Ia ve 29M-Id imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin helikopter pisti alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi :14.05.2007

Karar No : 206

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.04.2007 tarih ve 89 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden Belediyemiz Meclisinin 12.06.2007 tarih, 228 sayılı kararı ile mülkiyeti Hazineye ait imar planında konut alanı olarak planlı yer, ortaöğretim alanına dâhil edilerek Nazım İmar Plan değişikliği yapılmış, konuya ilişkin 1/1000 ölçekli planlar Mimarsinan Belediyesinde askı ilan edilmiştir. Bu planlara Milli Emlak Müdürlüğü Mimarsinan Belediyesi ile yaptığı protokol gereği itiraz etmiş ve buna istinaden Mimarsinan Belediyesi 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararı almıştır. Belediyemiz Meclisi 12.02.2007 tarih, 65 sayılı kararı ile 11 sayılı meclis kararını incelemiş ve söz konusu alandaki ortaöğretim alanı olarak planlı yerin asgari standart ölçülerinde (10.000m2) planlanarak, geri kalan alanın konut alanı olarak planlanması yönünde öncelikle nazım imar planının yapılması şeklinde karar almasına rağmen Mimarsinan belediyesi bahsi geçen alana ilişkin nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmayıp ikinci kez 11 sayılı meclis kararını görüşülmek üzere Meclisimize göndermiştir.

Mimarsinan Belediyesinin 11 sayılı kararına ilişkin Belediyemiz Meclisi 12.02.2007 tarih, 65 sayılı kararı aldığından, konuya ilişkin yeni bir karar alınmasına gerek olmadığı kanaatine varılmış olup, Mimarsinan Belediyesi söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı talebinde bulunmadığından, komisyonumuzca bahsi geçen alanın 1/5000 ölçekli öneri planı hazırlatılmış ve incelenmiştir.

1/5000 ölçekli K35-d02b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ortaöğretim alanı ve konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, gündemden çekilerek, yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 207

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih 30, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 25.04.2007 tarih ve 98 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30 sayılı kararı ile konut alanı ve park arasındaki su arkının korunması için konut alanının daraltılarak park alanının genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

35 sayılı meclis kararı ile, 8 adet K15(20x25) ebatlarındaki kütlenin ruhsat yenileme işlemleri sırasında Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlanmadan önceki sistemlerindeki gibi çıkmalı olarak projelendirildiği, bu nedenle daha önce çıkmalı olarak yapılabilen bu kütlelerin K10 (25x30) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu tadilat 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmeyip, bahse konu olan kütlelerin sadece çıkmalı kısımlarını kurtaracak şekilde inşaat alanı artışı yapılmadan, eski projelerini yapmaları ve Kayseri Büyükşehir belediyesi İmar yönetmeliği ve lejantındaki 65. madde hükümlerine göre uygulama yapmamaları kaydıyla, kütlelerin K12 (22x28) ölçülerinde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

37 sayılı karar ile Harman Mahallesinde 53 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın mülkiyet problemlerinden dolayı otopark alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 02.04.2007 tarih, 30 ve 37 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile 35 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 208

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 92 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarihinde aldığı meclis kararlarından,

52 sayılı kararı ile, 2 adet trafo alanının uygulama imar planlarına işlenmesi talebi nazım imar plan tadilatı gerektirmemektedir. 7 nolu trafo alanın planlara işlenmesinin uygun olacağı ancak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 05.04.2007 tarih, 170 sayılı yazısı ile 6 nolu trafo alanının fiilen yola taşması sebebi ile bir miktar kuzey istikamette kaydırılması ve büyütülmesi talebinde bulunduğundan söz konusu 6 nolu trafo alanına ilişkin, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yazısı ekindeki koordinatlara uygun olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

53 sayılı karar ile, Turgut reis mahallesinde 1988 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunan ruhsatlı kütle parselin imar planına işlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

54 sayılı karar ile, DDY İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kayseri eski gar sahasının bulunduğu alanda yapılan ticaret alanı, konut+ticaret alanı, resmi kurum alanı, ilköğretim alanı, dini tesis alanı, yeşil alan ve yol planlanması talebi Belediyemiz Meclisinin 11.12.2006 tarih, 575 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 53 ve 54 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, 52 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi :14.05.2007

Karar No : 209

Konusu : Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 93 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 06 sayılı kararı ile kültürel ve tesis alanı (kütüphane) park ve yol planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.10.2006 tarih, 433 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 06 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 210

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 31 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 94 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 31 sayılı kararı ile akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.05.2006 tarih, 176 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 211

Konusu : Melikgazi Bel, Erenköy Mh. 139 pf, 441 ada, 73 ve 87 pr. Taşınmazda 1/5000 ölç. 28 M NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesi 139 pafta, 441 ada, 73 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 90 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde imar planlarında dini tesis alanı olarak planlı alanın kuzey ve batı yönünde genişletilmesini istemektedir.

Söz konusu tadilat talebi ile şahıs mülkiyetinde bulunan konut alanı olarak planlı parsellerin dini tesis alanına dahil edilmesi istenmekte olup, bahsi geçen alana ilişkin parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 212

Konusu : Gesi Bel, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunan alanda 1/5000 ölç. K35a-23a NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35a-23a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 25.04.2007 tarih ve 99 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, konut alanı olarak planlı yerin M ticaret işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlamasını istemektedir. Asgari standartlar dikkate alındığında bahsi geçen alanda ilköğretim alanı planlanması yapılabileceği anlaşılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a23a Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 213

Konusu : Kocasinan Bel, Sümer Mh. Kaldırım Cd.ne cephe alan par. üzerinde 1/5000 ölç. 30L ve 30 M NİP.

 

Meclis gündeminin 14.maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mah., Kaldırım Caddesine cephe alan parseller üzerinde 1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 87 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi Kaldırım Caddesinde, Bağdat Caddesinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarına kadar olan alanda 25 metrelik yoldan cephe alan konut adalarına, merkeze bağımlılığın azaltılabilmesi için M ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen bölgede yeterince ticaret alanı bulunduğu kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 214

Konusu : Kocasinan Bel, Karayolları Gen. Müd. Proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu

Ve Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 Ölç. 31 N ve 32 N NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu ayrımı ile Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğun- dan, buna dair; 18.04.2007 tarih ve 88 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden çalışmaları sürdürülen kuzey çevre yolu ayırımı ve Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu talep ile Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje çalışmalarına uygun olarak 1/5000 ölçekli öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 31N ve 32N Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 215

Konusu : Belediyemizce Hacılar Belediyesinde yapılan alan çalışması sonucunda isimleri olmayan sokak

ve çıkmaz sokaklara Hacılar belediyesinin belirlemiş olduğu isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinde Belediyemiz Numarataj Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde eksik kalan, Cadde, Sokak ve Çıkmaz Sokak isimlerinin hangi mahalleye verileceği hususu Belediyemiz meclisinin, 12.03.2007 tarih ve 113 sayılı kararda belirtilmediğinden dolayı, Valilik Makamınca Onanmamıştır.

Talebin yeniden incelenmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.04.2007 tarih ve 29 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Sallıbayır Sokak isminin Hacılar Belediyesinin “Yukarı Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Kütükler Çıkmazı, Temizkan Çıkmaz isimlerinin Hacılar Belediyesinin “Yukarı Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Çiftlik Sokak, Naneciler Sokak, Sakalar Sokak, Gizem Sokak isminin Hacılar Belediyesinin “Beğendik Mahallesine”verilmesinin uygun olacağı,

Ayvazlar Çıkmaz isimlerinin Hacılar Belediyesinin “Beğendik Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Kilci Sokak isminin Hacılar Belediyesinin “Yediağaç Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Uhud Sokak isminin Hacılar Belediyesinin “Akdam Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Hilal Sokak, Bekçikayası Sokak, Bozkurt Sokak, Efilti Sokak, Enes Sokak isimlerinin Hacılar Belediyesinin “Aşağı Mahallesine”verilmesinin uygun olacağı,

Bağbaşı Çıkmazı, Güven Çıkmazı, Erenler Çıkmazı ve Koru Çıkmaz isimlerinin Hacılar Belediyesinin “Aşağı Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 216

Konusu : Eğribucak Mahallesinin sokak ve çıkmaz sokaklarına isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Eğribucak Mahalle Muhtarlığının 09.01.2007 tarih ve 152 sayılı yazılarında belirtilen Cadde, Sokak ve Çıkmaz Sokak isimlerinin hangi mahalleye verileceği hususu Belediyemiz meclisinin, 12.03.2007 tarih ve 111 sayılı kararında belirtilmediğinden dolayı, Valilik Makamınca Onanmamıştır.

Talebin yeniden incelenmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 19.04.2007 tarih ve 30 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Daire Başkanlığı, Numarataj birimlerince yapılan alan çalışmaları sonucunda istenilen isimlerin mükerrer olmadığı görülmüştür. Buna göre;

Gül Caddesi ve Yanıkkuyu Caddesi isimlerinin “Eğribucak Mahallesine” verilme sinin uygun olacağı,

Dülgeroğlu Sokak, Rüzgarlı Sokak, Kayema Sokak, Soyalıç Sokak, Çamali Sokak, Koltuklar Sokak, Uluyağmur Sokak, Kale Sokak, Yeni Sokak, Gül Sokak, Soybahçeci Sokak, Dutlugedik Sokak, Tollugedik Sokak, Ede Sokak, Belaltı Sokak ve Mercanlar Sokak isimlerinin “Eğribucak Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı,

Özulu Çıkmazı, Söylemez Çıkmazı, Gülhan Çıkmazı, Hacıdabakoğlu Çıkmazı ve Ravza Çıkmaz isimlerinin “Eğribucak Mahallesine” verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 217

Konusu : Belediyemizin 2006 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun . 65. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2006 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 2006 Mali Yılına ait, Bütçe Kesin Hesabı tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 218

Konusu : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüseyin TAŞKARACA’nın İngiltereye görevlendirilmesine

ilişkin meclise bilgi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kentleşme, imar ve şehircilik konularında İngiltere’de incelemeler yapmak üzere, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüseyin TAŞKARACA’nın 23.04.2007–28.04.2007 tarihleri arasında yapılan incelemeleri ile ilgili meclis’e bilgi verilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–872–873 sayılı yazıları okundu.

Kentleşme, imar ve şehircilik konularında İngiltere’de incelemeler yapmak üzere, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüseyin TAŞKARACA’nın 23.04.2007–28.04.2007 tarihleri arasında Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 11.04.2007 tarih ve 17–273 sayılı kararı ile görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 219

Konusu : Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait

Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin 18.04.2007 tarih, 2007-07 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 25.04.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-262-768 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneği, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 1 parsel ile mülkiyeti derneklerine ait Köşkdağı mevki, 106 pafta, 1370 ada, 50 ve 90 parsellerin takas edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 220

Konusu : Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğü ile

taahhütnamenin Onaylanması.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde yaklaşık 9000 hektarlık kısımda ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 12.12.2006 tarihinde başvurulmuştur. İlgili idare 20.04.2007 tarih ve 18818 sayılı yazılarıyla konuyla ilgili meclisimizce yetki verilmesi ve taahhütnamenin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-842-820 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz stratejik planında ve çalışma programında belediyemiz sınırları içerisinde yer alan muhtelif bölgelerde yaklaşık 9000 hektarlık kısımda ilave ve revizyon imar planı yapılması ön görülmüştür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde imar planı yapılması düşünülen bu alanların öncelikle jeolojik-jeoteknik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılması için İller Bankası Genel Müdürlüğüne 12.12.2006 tarihinde başvurulmuştur. İlgili idare 20.04.2007 tarih, 18818 sayılı yazılarıyla konuyla ilgili meclisimizce yetki verilmesi ve taahhütnamenin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 221

Konusu : Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d–06-b nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d–06-b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25-818-801 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 83 pafta, 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ölçekli K35-d–06-b nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 222

Konusu : Talas Belediyesi, Mülkiyeti belediyeye ait, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b

nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25-819-802 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 223

Konusu : Yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan, Parklar ve mesire alanlarının

ilgili Belde ve İlçe Belediyelerine devri.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan, Erkilet Beldesinde bulunan Erkilet Meydan Parkı, Mimarsinan Beldesinde bulunan Derinöz Parkı ve Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı Mesire alanının işletme ve bakımlarının ilgili Belde ve İlçe Belediyelerine devrinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB. 0.17/1262 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapımı Büyükşehir Belediyemizce tamamlanan, Erkilet Beldesinde bulunan “Erkilet Meydan Parkı”, Mimarsinan Beldesinde bulunan “Derinöz Parkı” ve Talas İlçesinde bulunan “Ali Dağı Mesire” alanının işletme ve bakımlarının ilgili Belde ve İlçe Belediyelerine devrinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 224

Konusu : Fransız Kalkınma Bankası (AFD) tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teklif edilen

kredinin kullanılması hususunda yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Fransız Kalkınma Bankası (AFD) tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teklif edilen Eurobor 0,20 faiz oranlı 4+8 yıl vadeli uygun dış kredinin, bir kısım belediyemiz projelerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/a maddesi hükmüne ve aynı maddenin (d) bendindeki hükmüne uygun olarak borçlanılmasına hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 08.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-114 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fransız Kalkınma Bankası (AFD) tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teklif edilen Eurobor 0,20 faiz oranlı 4+8 yıl vadeli uygun dış kredinin, bir kısım belediyemiz projelerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/a maddesi hükmüne ve aynı maddenin (d) bendindeki hükmüne uygun olarak borçlanılmasına ve aynı kanunun 18/d maddesi hükmü uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilmesi ve bu konuda yapılacak sözleşmeyi (anlaşma ya da protokolü) imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’e yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 225

Konusu : Belediyemiz yanında bulunan çay bahçesinin, Kıranardı Şelalesi ve Sosyal Tesisleri ile

Meydanda bulunan 3 adet Büfenin 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda

belediye encümen’e yetki verilmesi .

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64.maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar, Belediyemiz meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Belediyemiz yanında bulunan çay bahçesinin daha önceki tahsis işleminin iptal edilmesi ile Belediyemiz yanında bulunan çay bahçesinin, Kıranardı Şelalesi ve Sosyal Tesisleri ile Meydanda bulunan 3 adet Büfenin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-239 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64.maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar, Belediyemiz meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Belediyemiz yanında bulunan çay bahçesi Belediyemiz meclisinin 08.01.2007 tarih ve 35 sayılı kararı ile Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmiş olup, şimdi ise bu yerin tahsis işleminin iptal edilmesi, Belediyemiz yanında bulunan çay bahçesinin, Kıranardı Şelalesi ve Sosyal Tesisleri ile Meydanda bulunan 3 adet Büfenin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 226

Konusu : Kurşunlu Otopark İşletmeciliğinin Kayseri İmar İnşaat Tic.A.Ş.’ye tahsisinin yapılması.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kurşunlu Otopark İşletmeciliğinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.maddesine istinaden, yaklaşık %75 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar İnşaat Tic.A.Ş.’ye 3 yıllığına tahsis yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-238 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu Otopark İşletmeciliğinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.maddesine istinaden, yaklaşık %75 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri İmar İnşaat Tic.A.Ş.’ye yıllığı 32.000,00YTL olmak üzere 2 yıl süre tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 227

Konusu : Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 39 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda yapılan tadilata yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmın ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin karara skı ilan süresi içerisinde, Mehmet Emin KARAHASONĞLU tarafından, yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-696-697 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmın ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebi, Büyükşehir Belediye meclisinin, 12.03.2007 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilip, askı ilan edilmiştir. Askı ilan süresi içerisinde, Mehmet Emin KARAHASONĞLU tarafından, yapılan plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 228

Konusu : Erkilet Belediyesinin 2007 yılı için Ek Bütçe talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre, Erkilet Belediyesinin, 2007 Yılı Ek Bütçe taleplerinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 08.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.10/61-166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin, 30.11.2006 tarih ve 548 sayılı kararı ile Erkilet Belediyesine 2007 Yılı için, 6.700.000 ,00YTL bütçe yapılması karalaştırılmış olup, verilen bütçe yetişmeyeceğini belirterek ek ödenek verilmesini talep etmiştir. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Hizmet alımları için, 300.000,00YTL

Gayrimenkül mal bakım onarım giderleri için, 400.000,00YTL

Mamul mal alımları için, 300.000,00YTL

Gayrimenkül sermaye üretimi giderleri için, 9.700.000,00YTL

Gayrimenkül Büyük onarım giderleri için, 1.100.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

AB’den alınan bağış ve yardımlar 3.500.000,00YTL

Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler 8.300.000,00YTL

 

Gider Bütçesine 11.800.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 11.800.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 229

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 68 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-661-641 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine istinaden, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 68 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 230

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Tontar Mev.572 ada, 18 pr. civ.1/5000 ölç. 28 M. NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkii, 572 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-908-903 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tontar Mevkii, 572 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 231

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı mev.106 pf,

1370 ada, 12,13,24,106 ve 120 pr.civ.1/5000 ölç. 28 N. NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mevkiinde mülkiyeti şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 106 pafta, 1370 ada, 12, 13, 24, 106, 120 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-912-902 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşkdağı Mevkiinde mülkiyeti şahıs, Maliye Hazinesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 106 pafta, 1370 ada, 12, 13, 24, 106, 120 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 232

Konusu : Gesi Belediyesi, S.S. İldem Erciyes Toplu Konut

Yapı Koop. ait alanda revizyon nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-428-451 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, mülkiyeti S.S. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait alanda revizyon nazım imar plan talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 233

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mah. 1,4 pf. 1532 ve 1556 pr.nolu taşınmazın bulunduğu alandaki

patlayıcı Madde deposu alanı planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisi, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda 09.04.2007 tarih, 152 sayılı kararı ile konunun ilgili kurumun uygun görüşünün alınması halinde yeniden değerlendirilmesi yönünde karar almıştır. Talebe ilişkin İl Tarım Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşleri mülkiyet sahibi tarafından alındığından, talebin yeniden görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-956-945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi, Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesi, 1,4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alandaki patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebi hususunda 09.04.2007 tarih, 152 sayılı kararı ile konunun ilgili kurumun uygun görüşünün alınması halinde yeniden değerlendirilmesi yönünde karar almıştır. Talebe ilişkin İl Tarım Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşleri mülkiyet sahibi tarafından alındığından, talebin yeniden görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 234

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-905-901 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 235

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-914-904 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 59 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 236

Konusu : Erciyes Dağı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları hakkında görüş bildirilmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediyemizin 13.04.2007 tarih ve 713-716 sayılı yazısı ile Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları incelemek ve onamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuştur. Söz konusu planlar Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Bakanlığın 10.05.2007 tarih ve 81160 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir. “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin” 15. maddesi uyarınca belediyemiz sınırları içinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-924-916 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 13.04.2007 tarih ve 713-716 sayılı yazısı ile Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları incelemek ve onamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuştur. Söz konusu planlar Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Bakanlığın 10.05.2007 tarih ve 81160 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir. “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin” 15. maddesi uyarınca belediyemiz sınırları içinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 237

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65, 66 ve 04.05.2007 tarih, 72 sayılı kararının

İncelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65, 66 sayılı, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-906-899 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih, 64, 65, 66 sayılı, 04.05.2007 tarih ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 238

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-927-918 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 79, 80, 81, 83 ve 85 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 239

Konusu : Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-937-920 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Gesi Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 17 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 240

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217, 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların

bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217, 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-961-952 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 217, 219 ve 226 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 241

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–962–953 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Etkilet Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 242

Konusu : Turan Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Turan Belediyesi, 08.03.2007 tarih, 89 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–426–445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediyesi, 08.03.2007 tarih, 89 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 243

Konusu : İncesu Belediyesinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–955–943 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 244

Konusu : Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde286-302-355-358 Pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975

parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286-302-355-358 pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E–25–969–958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286-302-355-358 pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2007

Karar No : 245

Konusu : Gesi parkı içerisinde bulunan sosyal tesis işletmeciliğin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64.maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar Belediyemiz Meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Gesi parkı içerisinde bulunan sosyal tesis işletmeciliğin 10 yıllığına kiraya verilmesi için, Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64.maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar Belediyemiz Meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Gesi parkı içerisinde bulunan sosyal tesis işletmeciliğin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.