2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.06.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 295

Konusu : Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan

civarında yapılan revizyon nazım imar planına yapılan

İtiraz.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Uğurevler 419 pafta, 3220 ada, (31-32-33-34-35-37-38 ve 1895) parsel nolu taşınmaz malikleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 123 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; adı geçen parsel maliklerinin dilekçesinde bahsedilen Kayseri İdare Mahkemesinin 2006/1801 Sayılı kararı Büyükşehir Belediye meclisinin 09.04.2207 tarih , 56 sayılı meclis kararında bahsedilen 2006/1803 sayılı karar ile aynı konudan bahsetmekte olup, bu kararlarda 11.04.2005 tarih, 150 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararı ile yapılan revizyon nazım imar planı iptal edilmiştir. Bu alan bilirkişi raporunda geçen iptal sebepleri dikkate alınarak mahkeme kararının gerektirdiği şekilde değişiklik öncesi durumuna göre yeniden planlanarak Kayseri Büyükşehir belediye meclisinin 09.04.2207 tarih , 156 Sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş ancak askı ilan süresi içinde içinde plana itiraz edilmiştir.İtiraza konu olan parseller ilköğretim alanı , Konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olup bu alanın tamamının konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

Revizyon imar planları içinde sosyal donatı alanları asgari standartların gerektirdiği şekilde çözümlendiği planlardır. Bu yüzden söz konusu parsellerde İlköğretim alanı olarak planlı alanın bölge için gerekli olduğu kanaatine varıldığından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 296

Konusu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre

düzeni planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.06.2007 tarih ve 238 sayılı kararı ile, Kayseri Büyükşehir belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz taleplerinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 124 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına 6 adet itiraz konusu, plan müellifimizin de görüşü alınarak değerlendirilmiştir.

 

Erkilet Belediye Başkanı Mehmet Şereflioğlu’nun itirazı ;

 

a) “Beldemiz Afetevler mevkii ile Kirazlı Bağlarında bulunan meskun yerleşme sahası olan yaklaşık 500.000 m² lik alan ile Botaş tesislerinin kuzeyinde bulunan ve mevcut imar planı olan yerlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının korunması bu bölgenin toprak etüdünün yeniden yapılarak güncelleştirilmesi ve Çevre Düzeni Planına işlenmesi” talebi, Kayseri Çevre Düzeni Planı öncesi kurumlardan veriler toplanmış olup, tarımdan alınan verilerde söz konusu alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak belirtilmiştir.Bu veriler kullanılarak Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır.Tarımdan alınan veri doğrultusunda söz konusu alan planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak tanımlanmıştır.Talep kurum görüşünün değiştirilmesi yönünde olduğundan talebin uygun olmayacağı

b) “Hasbağ ve Çaytarla mevkiinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının mevcut şekliyle korunması, toprak etütlerinin güncelleştirilmesi ve Çevre Düzeni Planına işlenmesi” talebi, Söz konusu alan mevcut 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak tanımlıdır.Talep yine kurum görüşünün değiştirilmesi yönünde olduğundan, uygun olmayacağı

c) “Belediyemize mahalle olarak bağlanan Dadağı, Kemer ve Vatan köylerinin yerleşik alanlarının 14.02.2005 tarih 69 sayılı karar ile yerleşik alan sınırları içinde yer alan mahalleler için hazırlanan öneri imar yönetmeliği'ne göre yerleşik alan sınırları(meskun alanlar) ve yerleşme alanı dışında kalan alanların belirlenmesi” talebi, söz konusu köyler Kırsal yerleşme niteliğinde tanımlanmış olup, bu alanlar planda sembolik olarak gösterilmiştir. Bu alanlara ait planlar 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterileceğinden talebin uygun olmayacağı

d) “Beldemize Orman köyü olarak bağlanan Emmiler, Taşhan, ve Çevril köylerinin yerleşik alan sınırlarının da çevre düzeni planında yer alması” talebi, söz konusu köyler kırsal yerleşme niteliğinde tanımlanmış olup, bu alanlar planda sembolik olarak gösterilmiştir. Bu alanlara ait planlar 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterileceğinden talebin uygun olmayacağı

 

Güneşli Belediye Başkanı Hasan Yılmaz’ın itirazı ;

 

a) “Kayseri- Sivas Karayolu üzerinde bulunan Gömeç Mahallemizin halihazırda bulunan sanayi tesisleri, Akaryakıt İstasyonları ve Turizm tesis alanı bulunan yer sanayi alanı olarak planlanmak yerine hayvancılık için planlanması” konusu, Organize tarım ve hayvancılık alanı olarak tanımlanan alanda tüm Kayseri'ye ve çevresine hizmet vermesi amacıyla tarımsal ve hayvansal ürünlerin mamul haline getirilmesini sağlayan tesisler yer alacaktır. Organize tarım ve hayvancılık alanı umuma hizmet verecek bir alan olacağından söz konusu alan tamamen kamu yararınadır.

b) “Gömeç mahallemizde 1996 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız mevcuttur ve bu bölge Çevre Düzeni Planında görünmemesi” konusu, Gömeç kırsal yerleşme niteliğinde olup, Çevre Düzeni Planında bir leke olarak tanımlanmıştır. Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında daha da detaylandırılacaktır.

c) “Gömeç mahallemiz ile Güneşli Merkez Mahallemiz arasındaki yolun sağ ve sol yanları sulu tarım arazisi olmayıp halihazırda iki mahalle birbirlerine yapışarak birleşme çizgisinde bulunmaktadır. Bu eğilim doğrultusunda planlanması belediye hizmetlerinin topluca sunulması yolunda kolaylık sağlayacağı” şeklindeki talebi, Yapılan planlama çalışmasında bölgenin 2025 yılına kadar sahip olacağı nüfus için gerekli ilave konut alanları mevcut konut alanlarına ilave edilmek suretiyle ayrılmıştır. Gömeç mahallesi ile Güneşli merkez mahallesi arasındaki bölümün bir kısmında yolun her iki tarafı tarım alanı olarak planlı diğer bölümün ise yolun hemen kenarı olmasa da yoldan 150 metre içeride tarım alanları başlamaktadır.Bu nedenle bölgedeki konut gelişmeleri Gömeç ile Güneşli merkez arasındaki yol güzergahında değil merkeze yakın bölgede ihtiyaç miktarı kadar ayrılmıştır.

d) “Kızık mahallemizde 1994 yılı onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız mevcuttur. Bu bölge Çevre Düzeni planında görülmediği” yönündeki itirazı, Kızık mahallesi de aynı Gömeç gibi kırsal yerleşme niteliğinde tanımlanmış olup, Çevre Düzeni Planında bir leke olarak tanımlanan alan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında daha da detaylandırılacaktır

e) “Karahöyük mahallemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak olup, bu nüfus yoğunluğunu kaldıracak şekilde genişleme alanı konulmaması” konusu, Söz konusu dilekçede Karahöyük mahallesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacağı belirtilmektedir.Bölgede hazırlanacak olan Koruma İmar Planı ile bu alanlardaki koruma-kullanma kararları belirtilecektir

f) “Kızık mahallemiz ile Güneşli Mahallemiz arasında ki kuzey bölge halihazırda taşlık olup, hiçbir zamanda tarım alanı olarak kullanılmamıştır. Oysa bu alan tarım alanı olarak planlanmıştır.Bu bölgenin konut alanı olarak planlanması” talebi ,söz konusu alan mutlak tarım alanı olmayıp alan uygun kurum görüşü alınmak kaydı ile ihtiyaç duyulduğu takdirde konuta açılabilecek alandır.Ancak 2025 yılına kadar bölgenin sahip olacağı nüfus için yeterli miktarda konut alanı Çevre Düzeni Planı ile ayrılmış durumdadır.

 

Ebiç Belediye Başkanı Ahmet Orhan’ın itirazı ;

 

“07.05.2007 tarihinde askıya çıkardığınız Çevre Düzeni Planında Dadağı tünelinden gelen sulama kanalının beldemizin ortasından geçerek beldeyi ikiye böldüğü, kanalın güneyinde kalan tüm sahanın arazi toplulaştırması sebebi ile sulama alanı içerisine girmesi ilerde imara açılacak yerin olmaması anlamına geldiğinden yazımız ekindeki 1/25.000 lik haritada gösterildiği gibi; Ebiç Beldesinin imar planı içerisindeki düşük yoğunluklu eski Ebiç köyü ile Çallıhöyük ve Dağdibi mevkiinde bulunan 3890 nolu parseli de içine alan yerin düşük yoğunluklu konut alanı ve ağaçlandırılacak alan, Dadağı sınırı kısmının Yamula baraj gölüne bakan tarafında baraja yakın kısımlarında olduğu gibi günübirlik tesis ve ağaçlık alan, Dadağı sınırının Ebiç tarafının da Turizm Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi” talebi,

Çevre Düzeni planı incelendiğinde baraj kenarlarının uygun bölümleri rekreasyon alanı olarak tanımlanmıştır. Bu alanlardan Dadağı'nın kuzeyindeki rekreasyon alanında günübirlik tesisler yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Ebiç'in kuzeyinde baraja yakın eğimi fazla olan alan rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Bu alanlarda alt ölçekli planlarda belirlenecek emsal oranında ticari faaliyetler yer alacaktır. Turizm tesisleri alanları ise Dadağının kuzeyinde baraja yakın bölgede önerilmiştir. Konut gelişme alanları yeterli miktarda önerilmiştir. İlgili dilekçede çok düşük yoğunluklu konut alanlarının eğimi fazla olan alanlarda önerildiği belirtilmiştir. Sonuçta 1/50.000 ölçekli plan bir leke çalışması olup, bu alanlardaki detaylı çalışmalar eğimde dikkate alınarak alt ölçekli planlarda değerlendirilecektir.

 

Taksan Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazı ;

 

“1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Taksan firması Kayseri 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında mutlak tarım alanı ve depolama olarak görüldüğü belirtilerek söz konusu arazilerinin kullanıma uygun olarak planlanmasını” istemektedir.

Söz konusu alanın batısı İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak tanımlıdır. Organize Sanayi Bölgesi olarak planlı alanların yanında sanayi alanları ayrılamamaktadır. Çevre Düzeni Planında da Organize Sanayi Bölgesine hizmet etmek amacıyla OSB'nin bitişiği depolama alanları olarak planlanmıştır. Ayrıca bahsi geçen alanın bir kısmı Tarım İl Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak Organize Sanayi Bölgelerin bitişiğine sanayi alanları yapılamadığından ve kurum görüşüne aykırı bir planlama istendiğinden talebin uygun olmayacağı,

 

İnan Türktekin, Rıfat Arifoğlu, Ahmet Özsoy, Ömer Türktekin Şükrü Karatepe’nin itirazı ;

 

“1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Erkilet hudutları içerisinde bulunan şahsen ya da miras yolu ile sahip olunan taşınmazların Tarımsal saha olarak ayrıldığı belirtilmiştir. Çevre Düzeni Planında Tarımsal nitelikli saha olarak ayrılmış bulunduğunu düşündüğümüz belirtilen arazilerin ve taşınmazların Tarımsal Niteliği bir daha incelenerek Tarımsal Niteliği korunacak alanlardan çıkartılıp geçmiş yıllardaki imar planları ve imar uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi” talep edilmektedir.

Çevre Düzeni Planı hazırlanması aşamasında öncelikle ilgili kurumlardan planlama alanı ile ilgili görüşleri sorulmaktadır. Bu kurumlardan biri olan Tarım Bakanlığından da görüş alınmış ancak kurum görüşünde söz konusu alan tarım alanı olarak gösterildiğinden, Talebin uygun olmayacağı,

 

Mehmet Hattat vekili Sönmez Karadağ’ın itirazı ;

 

“Kocasinan ilçesi, Oymaağaç köyü 9 pafta, 601 sayılı parselin malikiyim 1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planlarında parselimin tam ortasından 40 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bir çevreyolu geçmektedir.Bilindiği üzere çevreyollar transit yollar olup, bariyerle kenarları kapatılmaktadır.Bu nedenle parselime öngörülen Kentsel Gelişme Alanı yerleşimi birbirine tamamlayan bir bölge yerine iki farklı bölge olarak birbiriyle irtibatı olmayacak şekilde yerleşime açılacaktır. Parsel ortasından geçirilmesi planlanan yol kenarlarındaki alanlar ise şehircilik ilkelerine göre düzenleme zorlukları çıkaracağından parselimin ortasından geçirilen yolun parsel sınırına kaydırılmasını, Ayrıca parselimin güneyinde öngörülen yeşil alan, parselime önerilen kentsel gelişim alanı uygulamasında yapılacak ve tarafımızdan önerilecek avan proje içinde erişim yollarıyla birlikte kullanılarak değerlendirileceğinden parsel bütünündeki yerleşimi zedeleyerek zorlayacağından öneri yeşil alanında kaldırılması ” talep edilmektedir.

Çevre Düzeni planında işlenmiş olan 40 metrelik yolun güzergahı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmiş olup, yeni yapılan terminal alanı ile çevre yolunu birbirine bağlayan önemli bir akstır. Söz konusu yol Kayserinin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan çevre yolunun terminal bağlantısını sağladığından umuma hizmet eden böyle önemli bir yolun güzergahının kişisel nedenlerden ötürü değiştirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına yapılan itirazların reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 297

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında hazırlanan Revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında, Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih ve 66 sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan öneri revizyon nazım imar planının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 125 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 Sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesi’nin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeni öneri revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.

Mahkeme kararındaki Bilirkişi raporuna istinaden 66 sayılı meclis kararımız ile planı yapılan alan, bölgelere ayrılmış ve sadece 1. bölge olarak ifade edilen alandaki plan uygun görülmemiştir.

Plan müellifimiz, belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 Sayılı kararı ile yapılan revizyon nazım imar planında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece mahkeme kararında 1. bölge olarak tanımlanan alanı onama sınırı dışında bırakarak yeni öneri revizyon nazım imar planı hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 30M, 31M, 31N ve 32N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan revizyon nazım imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 298

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih,

101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 126 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarihli kararlarından 101 sayılı kararı incelenmiştir.

101 sayılı kararı ile, Anbar mevkiinde KDKÇA olarak planlı alanın yeniden düzenlenmesi talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2007 tarih, 64 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 102, 103, 104 ve 106 Sayılı kararlarının ise Komisyonumuzca daha sonra değerlendirileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 299

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih,

62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 127 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih 63 Sayılı karar ile, K13 (35X20) hmax=45.00 olarak planlı kütlenin inşaat artışı olmayacak şekilde K8 (46X24.50) olarak planlanması talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih, 63 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 62 Sayılı kararının ise Komisyonumuzca daha sonra değerlendirileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 300

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih,

68, 70 ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70 ve 72 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 128 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarihli kararlarından; 70 sayılı karar ile; Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 30 Sayılı kararıyla onanan Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 118 Sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde itiraz olmuş ve Kocasinan Belediye Meclisince itiraz haklı bulunmak suretiyle 1/1000 ölçekli planlarda Ticaret alanı olarak planlı yerin E=1, TAKS= 0,40 olması talep edilmektedir. Konu Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

72 Sayılı kararı ile resmi kurum alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebi, Büyükşehir belediye meclisinin 13.04.2007 tarih, 198 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.06.2007 tarih, 70 ve 72 Sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, 68 sayılı kararının ise Komisyonumuzca daha sonra değerlendirileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 15.06.2007

Karar No : 301

Konusu :Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait

Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu

Taşınmazın bulunduğu alanda NİP. Tadilatı.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait, Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 13.06.2007 tarih ve 129 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Nazım İmar Planında akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.