Toplantı Tarihi : 16.03.2007 Toplantı Yılı :2007

Karar No :139, 140, 141, 142 ve 143 numaralı meclis kararları.

Konusu : Karar Özetleri.

 

2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.03.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 139

Konusu : Melikgazi Bld.,Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada,

1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J

nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5269 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Anbar mevkiinde Akaryakıt ve Bakım İstasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

Üst yazıda ada numarasının sehven 5269 olarak yazıldığı bu alanın ada numarasının 5259 olduğu dosyasındaki imar çapından anlaşılmaktadır.

Söz konusu akaryakıt ve bakım istasyonu alanının 27.01.2005 tarih, 04-54 sayılı encümen kararımız ile Belediyemizce ihale yolu ile satışı yapılan alanlardan olduğu tespit edilmiş olup, İhaleye akaryakıt istasyonu olarak çıkıldığından dolayı, satıştan sonra plan değişikliği yapılması haksız rekabet oluşturacağından, Akaryakıt İstasyonu alanına LPG lejant işaretinin konulması talebinin, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 140

Konusu : Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih,

3 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 64 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararı ile Fatih Mahallesinde ibadet yeri (cami) ve park alanının yer değiştirmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.09.2006 tarih, 387 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kıranardı Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 3 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 141

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih,

45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarihli kararlarından;

45 sayılı karar ile, daha önce 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılan alanda 25x30 olarak planlanan 2 adet kütle parsel, söz konusu paftasında 25x30 şeklinde yazılı olmasına rağmen plana 20x30 olarak çizildiği anlaşıldığından, bu yanlışlığın giderilmesi için 2 adet kütle parselin 25x30 ebatlarında plana işlenmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

46 sayılı karar ile, Pervane Mevkii, Fevzioğlu Mahallesinde, tescilli imar adası doğu cephesinin tescille uygun hale getirilmesi talebi, Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

47 sayılı karar ile, Sümer Mahallesinde askeri alan olarak planlı yerin resmi kurum (adalet sarayı) alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.01.2007 tarih, 23 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 142

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray mah., 137 ada,

50 parselin bulunduğu alanda 1/5000

ölçekli K34d-15a ve K34d-14b NİP tadilatı.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 66 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

İncesu Belediyesi sınırları içinde Bahçesaray mahallesi, 137 ada, 50 parsel üzerinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak olan 500 konutluk toplu konut alanının, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34d-15a ve K34d-14b nazım imar planı paftalarında müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, dini tesis alanı, ticaret alanı, teknik altyapı alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 16.03.2007

Karar No : 143

Konusu : Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524

Pafta 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu

taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı

yapılması talebi

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan ilçesi, Şeker Mevkii, 427, 428, 523, 524 pafta, 4622 ada, 1 parsel ve 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ilçe ve köy garajı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.03.2007 tarih ve 67 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Şeker mevkiinde bahsi geçen parsellerin bulunduğu alan ve civarında 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması istenmektedir.

İmar planlarında park ve yol olarak planlı alanın, şehrin batısından gelen ilçe ve köy otobüsleri için garaj alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Talep yazısındaki 523-524 pafta, 4623 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan, tadilat yapılan alanın doğusuna isabet edip, bu alanda bulunan pafta ada parsel numaralarının yanlış yazıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilat, 427-428 pafta, 4622 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ve civarında yapılmaktadır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 30J, 31J, 30J-IIb ve 31J-IIIc imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin garaj alanı, park ve yol olarak planlanması yönündeki nazım ve uygulama imar planı tadilatı talebinin yukarıda ifade edildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.