2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 16.02.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No : 93 Birleşim No : 2

Konusu : Belediyemiz ve İl Özel İdaresi ile takasa tabi Oturum No : 1

tutulan gayrimenkullerin için hazırlanan Kıymet

Takdir Komisyon Raporlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6,209,210,594,677,211 parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 15.02.2007 tarih ve 47 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehir stadyumu yapılmak üzere kıymet takdir komisyon raporlarında belirtilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilimiz Melikgazi ilçesi Kanlıyurt mevkiinde 1253 ada, 6-209-210-594-677 ve 211 nolu parseller ile mülkiyeti belediyemize ait üç adet taşınmazın takası ve ilave bazı işlerin yapılması hususunda Kayseri İl Genel Meclisi 20.09.2005 tarih ve 313 sayılı meclis kararı almıştır.

Kayseri İl Genel Meclisinin almış olduğu karara karşı İl Genel Meclisinin bazı üyeleri tarafından Kayseri 1.İdare Mahkemesine dava açılmıştır..

Kayseri 1.İdare Mahkemesi 2005/2331 esas, 2006/3381 karar sayılı ilamında “ İl Özel İdaresine ait taşınmazlar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların takas kararı alınmadan önce değerlerinin her iki kurumca da tespit edilmediği ve karşılaştırma olanağı bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu takas işleminde usul yönünden hukuka uygunluk bulamamıştır.” Kayseri İl Özel İdaresince usulü eksikliğin giderilmesi için belediyemize yazı yazılmış, konu İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca encümene havale edilmiş, takasa konu işlemlerin kıymet takdirlerinin yapılması için kurulan kıymet takdir komisyonu raporunu hazırlayıp, encümene sunmuştur. Aynı zamanda bu rapor İl Özel İdaresine resmi yazıyla gönderilmiştir.

İl Özel İdaresince de aynı konuda Kıymet Takdir Komisyonu oluşturularak bir rapor hazırlanmış ve rapor belediyemize gönderilmiştir.

İl Genel Meclisi gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyon raporunu, gerekse İl Özel İdaresi tarafından kurulan Kıymet Takdir Komisyon raporlarını komisyonlarında değerlendirdikten sonra konuyla ilgili İl Genel Meclislerince 13.02.2007 tarih ve 35 sayılı kararı alarak belediyemize göndermişlerdir.

Komisyonumuzca bu konudaki mahkeme kararı, belediyemizce hazırlanan Kıymet Takdir Komisyon raporu, İl Özel İdaresince hazırlanan Kıymet Takdir Komisyon Raporu, İl Genel Meclisinin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin konu ile ilgili eski kararları, İl Genel meclisinin 13.02.2007 tarih ve 35 nolu kararını, konu ile ilgili komisyonumuza sunulan her türlü evrak ve mahkeme kararlarının incelenmesi sonucunda:

İl Özel İdaresi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince;

1- Her iki Kamu Kurumu arasında yapılan taşınmaz takaslarının uygun olacağı,

2- Kayseri İl Genel Meclisi Başkanlığı 13.02.2007 tarih ve 35 nolu kararı ile Belediyemiz arsaları ile İl Özel İdaresi arsaları takası neticesinde Kıymet Takdir Komisyon Raporları neticesinde İl Özel İdaresi lehine oluşan 9.647.298,69 YTL Nakit karşılığı olarak belirleyecekleri köylere 200 km asfalt yol yapılması yönünde karar oluşturduklarından, İl Özel İdaresine Belediyemizce ödenmesi gereken 9.647.298.69 YTL karşılığında 200 km asfalt yol yapılmasına,

3- Her iki Kamu Kurumunca taşınmaz takas işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan bu kararın yürürlük tarihinin 29.09.2005 olarak belirlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun; 1. ve 2. maddelerinin kabulüne oybirliği ile, 3. maddesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No : 94 Birleşim No : 2

Konusu : Talas Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, Oturum No : 1

1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu

alanda Plan tadilatı talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu pazar alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.02.2007 tarih ve 46 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu pazar alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmiştir. Ancak, Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde bu alanın kuzeyinin ticaret alanı, güneyinin ise yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı, ayrıca Pazar alanın kuzeyindeki, mülkiyeti Talas belediyesine ait yeşil alan olarak planlı yerin de konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 95 Birleşim No : 2

Konusu :Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine Oturum No : 1

bağlanması Talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile Kayseri Valiliğince 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelerinin Zincidere Belediyesine bağlanması talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 15.02.2007 tarih ve 48 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan teknik ve inceleme neticesinde, Cebir Muhtarlığı 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile, köylerinin Zincirede Belediyesine bağlanmasını istemektedirler. Konu Danıştay safhasında olduğundan dolayı hukuki süreç tamamlandıktan sonra talebin gündeme alınmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No : 96 Birleşim No : 2

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, Oturum No : 1

45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.02.2007 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarından;

45 sayılı karar ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meslek lisesi alanın ortaöğretim alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih, 494 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

46 sayılı kararı ile, Konaklar-Kines Mevkiinde su deposu alanı olarak planlı alanın, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih, 489 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

47 sayılı kararı ile, Konaklar Mevkiinde kayseri raylı taşıma sistemi ‘KAYSERAY’ proje elektrik enerjisi temini işleri kapsamında kullanılacak 6 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesi talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

49 sayılı kararı ile, Anbar Mevkiinde 18. madde uygulaması çalışmaları esnasında tespit edilen, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla hazırlanan plan tadilatının ve ilçe meclis kararında sehven yanlış yazılan ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Kentsel Servis Alanı’ ifadesinin ‘Küçük Sanayi Sitesi’ olarak değiştirilmesi kaydıyla kabulünün uygun olacağı,

50 sayılı kararı ile, Çay Bağları Mevkiinde bahsi geçen parsellerin birleştirilerek, söz konusu alanın yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.12.2006 tarih, 577 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararların kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.