2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 17.08.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 378

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavakyazısı Mev. 121 pafta, 853 ada, 5879 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda inşaat ilavesi yapılmasına izin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 5879 parselde, TED Koleji parsel üzerine çekme mesafelerine uyarak, toplam 1295 m² den oluşan iki katlı yemekhane ve konferans salonunda oluşan yeni bir bina inşa etme talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 153 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahsi geçen parselde toplam 8950 m2 inşaat alanlı yapılı bina bulunduğu ve imar planındaki kullanımına göre parsele 16930m2 inşaat alanlı yapı yapılabileceği tespit edilmiştir. TED kolejinin bulunduğu alanda 1295m2 den oluşan yemekhane ve konferans salonu yapılmasına izin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 379

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 155 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2.etap toplu konut projesi yapılması için iki ayrı yerde imar plan değişikliği talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı, Park Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı yerin, Toplu Konut Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 380

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 156 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 83 sayılı kararı ile, Uğurevler-Yıldızevler Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2007 tarih, 156 Sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih, 83 Sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 381

Konusu : Talas Belediyesi, Ali dağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi Alidağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlanması talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 157 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti maliye hazinesine ait söz konusu alanda 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi gereğince 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 382

Konusu : Gesi Belediyesi, Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlanması talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 158 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, söz konusu alanda 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi gereğince 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 383

Konusu : Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 159 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı söz konusu alanda yayaların geçişini kolaylaştırmak amacıyla Molla ve Esen Sokaktaki otoparklardan Sivas Caddesine geçişin sağlanabilmesi için 6 ayrı yerde yaya yolu planlanmasını istemektedir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 6 ayrı yerde yaya yolu planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 384

Konusu : 1/25000 Ölçekli Planlara yapılan itirazlar.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 1/25000 ölçekli nazım imar planına; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, İncesu Belediyesi, Erkilet Belediyesi, Ebiç Belediyesi, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir MUSLU, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut GÜNEK, Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat USTA, Tahsin BAKIRTAŞI ve ailesi, Mustafa NESLE, Mehmet Süreyya NESLE, Zekeriya NESLE, Fatma NESLE KOCAOĞLU, Şaban ATALAY ve ailesi, Şükrü KARATEPE’ye vekaleten Avukat Ömer TÜRKTEKİN, Seval KILIÇASLAN ve Mehmet BAYRAKTAR ve ayrıca 80 adet dilekçe sahibi, parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kalmasından dolayı plana askı ilan süresinde yapılan itirazların incelenmesitalebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), Gürpınar Belediyesi sınırları içerisindeki Kaptaj Alanının yakın gelecekteki içme suyu ihtiyacı artacağı gerekçesiyle genişletilmesi talebi, Plan müellifimizce uygun görülmüştür. Ancak konu öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden, konunun 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi şeklinde Çevre ve Orman Bakanlığına sunulması uygun görülmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, Çaybağları mevkii civarında mülkiyeti kendilerine ait kadastro parsellerinin bulunduğu alanlarda yoğunluğun düşürülmemesi talebi, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarına aykırı olacağından uygun görülmemiştir.

İncesu Belediyesi,

1- Örenşehir Mahallesi civarında Tarım Alanı olarak planlanan yerin konut alanı olarak planlanması talebi, 1/25000 ölçekli planda tarım alanı planlı yerler, kurum görüşü ile plana işlendiğinden talep uygun görülmemiştir.

2- Garipçe mevkiindeki yol güzergâhının değiştirilmesi talebi, Plan müellifimizce de uygun görülmüştür. Ancak konu öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden, konunun 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi şeklinde Çevre ve Orman Bakanlığına sunulması uygun görülmüştür.

Erkilet Belediyesi,

1- Daha önce 1/5000 ölçekli plan tadilatı Belediyemiz meclis kararıyla yapılan küçük sanayi sitesi alanının konut alanı olarak planlanması hususu, 1/25000 ölçekli planda Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlı olduğundan bu alanın gelişme konut alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

2- 1/25.000 ölçekli planda tarım alanı olarak yerin 1/5000 ölçekli planlarda konut alanı olarak planlı olduğundan bahisle bu alanların konut alanı olarak planlanması talebi, bu alanlar kurum görüşü ile plana işlendiğinden talep uygun görülmemiştir.

3-Oymaağaç mevkiindeki Üniversite alanının bulunduğu bölgede ticaret alanlarının küçültülmesi ve aynı bölgedeki yerleşim alanlarının plandan kaldırılması talebi, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına aykırı olacağından uygun görülmemiştir.

4- Boztepe mevkiinde Kentsel Servis Alanı planlanması talebi, uygun görülmemiştir.

Ebiç Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Dadağı sınırının turizm tesis alanı olarak planlanması, çeşitli yerlerin de ağaçlandırılacak alan ve düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması talepleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olmayıp, tamamen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden uygun bulunmamıştır.

Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Orman Alanlarının 1/25.000 ölçekli planlara eksik işlendiğini, yazı ekinde gönderilen sayısal orman alanı verilerinin planlara işlenmesi talebi, Plan müellifimizce de uygun görülmüştür. Ancak konu öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden, konunun 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi şeklinde Çevre ve Orman Bakanlığına sunulması uygun görülmüştür.

Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir Muslu, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut Günek, Köylerinin bir kısmının Orman Alanı içerisinde kaldığından bahisle bu alanların Orman Alanından çıkartılması talebi, öncelikle kurum görüşü ve de 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden uygun görülmemiştir.

Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat Usta, Orman alanları ile ilgili plan değişikliği yapılması talebi öncelikle kurum görüşü gerektirdiğinden uygun görülmemiştir.

Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde 5 ayrı dilekçe ile Tahsin Bakırtaşı ve ailesi, Mustafa Nesle, Mehmet Süreyya Nesle, Zekeriya Nesle, Fatma Nesle Kocaoğlu, kadastro parsellerinin bulunduğu alanda ev ve ağaçlarının bulunduğunu belirterek 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerinin Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlanması talebi, plancı görüşünde ifade edildiği üzere söz konusu talepler parsel bazında olup, bölgeye ilişkin alt ölçekli planlar yapılırken bu tür taleplerin değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Şaban Atalay ve ailesi, Tarım alanı olarak planlı yerin diğer tarım alanı olarak plana işlenmesi talebi öncelikle kurum görüşü gerektirdiğinden uygun görülmemiştir

Şükrü Karatepeye vekaleten Avukat Ömer Türktekin, Erkilet Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planda konut alanı olarak planlı yerlerin 1/25.000 ölçekli planda Tarım alanı olarak planlandığından bu alanın konut alanı olarak planlara işlenmesi talebi, söz konusu alan kurum görüşü ile tarım alanı olarak planlara işlenmiş olup, bu alanın tarım alanından çıkartılması için kurum görüşünün alınması gerektiğinden talep uygun görülmemiştir.

Seval Kılıçaslan, Hürmetçi Sazlığının bulunduğu alan içerisindeki kadastro parsellerinin bulunduğu alanın bölge parkı olarak planlandığından bahisle bu alanın bölge parkı planlaması dışında bırakılması talebi öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden uygun görülmemiştir.

Mehmet Bayraktar, Gesi Belediyesi Bağpınar mevkiindeki kadastro parsellerinin bulunduğu alanın 1/25.000 ölçekli planda diğer tarım alanı olarak planlandığından bahisle bu alanın konut alanı olarak planlara işlenmesi talebi, öncelikle kurum görüşü ve de 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden uygun görülmemiştir.

Ayrıca Hacılar Belediyesi sınırları içerisindeki parsel malikleri Behçet Usta, Mehmet Berber, Ahmet Berber, Ali Baktır, Ayşe Çapın, Şükriye Kuş, Hacıkız Baktır, Fatma Baktır, Fatma Usta, Ali Usta, Penpe Dur, Mustafa Usta, İbrahim Baktır, Mahmut Ejderoğlu, Mustafa Baktır, Hanife Ejder, Mehmet Tolcu, Sehlan Usta, Nuhu Baktır, Hacı Hüseyin Baktır, Mehmet Baktır, Hikmet Arsav, Arif Arsav, Behzat Kakillioğlu, Mahmut Kakillioğlu, Şükrü Usta, Veli Usta, Ali Kakillioğlu, Ömer Baktır, Sabri Dağlı, Sevim Tatar, Ahmet Kenan Ejderoğlu, Murat Günek, Ömer Baktır, Saime Yaprak, Şükriye Günek, Ali Güner, Akkız Gönek-AIi Özdoğan, Fahrettin Usta, Cafer Usta, Şükran Özen, ismail Usta, Mahmut Baktır, Saffet Baktır, Gülhanım Baktır, Behzat Usta, H.Ahmet Suna, Ferhat Kakillioğlu, Ali Kakillioğlu, Hikmet Ördek, Muammer Sessiz, , Hacı Sessiz, Tahir Sessiz, Osman Günek, Şükriye Mızrak, Osman Şahin, Mahmut Yılmaz ve Mustafa Sessiz parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kaldığından Orman Alanından çıkartılmasını istemektedirler. Konuya ilişkin Plan müellifi görüşünde ifade edildiği üzere Orman Alanları Kurum verileri olarak planlara işlendiğinden, öncelikle kurum görüşünün alınması ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektiğinden talep uygun görülmemiştir. Orman Alanları ile ilgili şahıs itirazları uygun görülmese de Orman müdürlüklerinden bu alanlara ilişkin görüş sorularak yapılan çalışmalar 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi şeklinde Çevre ve Orman Bakanlığına sunulacaktır.

Erkilet Belediyesi sınırları içerisinde küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı yerin gelişme konut alanı olarak planlanmasının uygun olacağı, Kayseri Su ve Kanalizasyon idaresinin Gürpınar mevkiindeki kaptaj alanının genişletilmesi talebinin, Orman alanlarına ilişkin itirazların ve İncesu mevkii Garipçe yoluna yapılan itirazın, Çevre ve Orman bakanlığına yapılacak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği talebi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı, Belediye ve şahıs itirazlarının ise öncelikle kurum görüşü ve 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden bu itirazların reddi uygun görülmüştür.

1/25.000 ölçekli Nazım imar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2007

Karar No : 385

Konusu : Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sit alanının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Sit alanı ilan edilen yerin, imar planlarına işlenmesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazlarla birlikte değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.08.2007 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde kentsel sit alanı ilan edildiğini Belediyemize bildirmiştir. Sit Alanlarının imar planlarına işlenmesi gerektiğinden konu 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile birlikte değerlendirilmesi için komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan müellifi görüşünde ifade edildiği üzere Kentsel Sit Alanının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına işlenmesinin uygun olacağı olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.