2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 18.05.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top. Tarihi : 18.05.2007

Karar No : 246

Konusu : Belediyemizin 2006 Mali Yılı Bütçe Kesin hesabı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun. 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden, Belediyemizin 2006 Mali Yılı Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 16.05.2007 tarih ve 31 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2006 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ :

 

 

2- Gelir Bütçesi için,

 

Belediyemizin 2006 yılı Gider ve Gelir bütçesi 215.000.000,00YTL olarak kabul edilmiştir. Yılı içersinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 19.999.900,00YTL ilave ve tenzilinin yapıldıktan sonra kalan 215.000.000,00YTL net ödenekten yılı içerisinde 164.816.600,34YTL harcanarak, harcanamayan 50.183.399,66 YTL ödenek imha edilmiştir. Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı %77, Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 99,57 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2006 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 18.05.2007

Karar No : 247

Konusu : Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada,

339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda

yapılan plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı alanın batı kısmın ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin karara askı ilan süresi içerisinde, Mehmet Emin KARAHASONĞLU tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 15.05.2007 tarih ve 101 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mehmet Emin KARAHASANOĞLU 11.04.2007 tarihli itiraz dilekçesinde “bu tadilatın neden ve niçin yapıldığı, kim tarafından talep edildiğini ve gerekçesinin ne olduğu… anlayabilmiş değiliz” demektedir. Oysa ki bu kişinin 17.05.20006 tarihinde Talas belediyesine vermiş olduğu dilekçeyle, mülkiyetinde bulunan 1 pafta, 27 ada, 339 parselinin akaryakıt istasyonu planlı iken ticarete dönüşmesini de kendisi talep etmiştir. Bu talebine istinaden Talas belediyesi 15.12.2006 tarih, 1514 sayılı yazısı ile nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmuştur.

İtiraz dilekçesinde bahsi geçen gerekçeler doğru olmamakla beraber, şahsın kendi mülkiyetindeki değişiklikten vazgeçtiği anlaşılmaktadır.

1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar planı paftasında 12.03.2007 tarih, 108 sayılı Büyükşehir belediye meclis kararı ile ticaret alanı olarak planlanan alanın, planlama öncesi durumu olan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanarak Mehmet Emin KARAHASANOĞLU’nun itirazının kabul edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 18.05.2007

Karar No : 248

Konusu : İncesu Belediyesinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararları.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.05.2007 tarih ve 102 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu belediye meclisinin 10.05.2007 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarından 35 sayılı karara ilişkin herhangi bir inceleme yapılmamış olup, 37 sayılı karar ile toplu konut idaresinin talebine istinaden sosyal donatıları ile birlikte konut alanı planlanması konusu, belediyemiz meclisinin 16.03.2007 tarih, 142 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak, ilköğretim alanı olarak planlı alandaki E=1 ifadesinin belediyemiz sınırları içerisinde plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla E=0.60 olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

İncesu belediye meclisinin 10.05.2007 tarih 37 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 35 sayılı kararın ise yeniden incelenmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 18.05.2007

Karar No : 249

Konusu : Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286-302-355-

358 Pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000

ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Sümer Mahallesinde 286-302-355-358 pafta 1591 ada 1878, 1892, 1974 ve 1975 parsellerin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 15.05.2007 tarih ve 103 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mevkiinde nazım imar planlarında sanayi alanı olarak planlı alanların bölgedeki hareketlilik, civarın ihtiyacı ve atıl bir şekilde duran arazinin canlandırılması amacıyla bu alanın yeniden planlanması düşünülmüştür.

1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sanayi alanı olarak planlı yerin, konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesisi alanı, sanayi alanı ve resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 18.05.2007

Karar No : 250

Konusu : Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları hakkında görüş bildirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 13.04.2007 tarih ve 713–716 sayılı yazısı ile Erciyes Dağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları incelemek ve onamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuştur. Söz konusu planlar Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Bakanlığın 10.05.2007 tarih ve 81160 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir. “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin” 15. maddesi uyarınca belediyemiz sınırları içinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 15.05.2007 tarih ve 104 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları incelenmek ve onanmak üzere Kültür Ve Turizm Bakanlığına sunulmuş, Bakanlıkça 09.05.2007 tarihinde onanmış ve Kültür Ve Turizm Koruma Ve Geliştirme Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlatılması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde kalan alanlar için görüş bildirilmesi istenmektedir.

Belediyemizin ön çalışmasını yaptığı ve Belediyemiz üst ölçekli planlarında da turizm alanı olarak belirtilen, Erciyes Dağı 1/25000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planında, Belediyemiz sınırları içerisindeki planlamanın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.