BAŞLIK DETAY
13 Temmuz 2020 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Mart 2020 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Şubat 2020 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Ocak 2020 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Aralık 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Aralık 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
29 Kasım 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Kasım 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Ekim 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Ekim 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Eylül 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
19 Ağustos 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Temmuz 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Haziran 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Mayıs 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Mayıs 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Nisan 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Mart 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Mart 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Şubat 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi