BAŞLIK DETAY
09 Nisan 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Mart 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Mart 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Şubat 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Şubat 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Ocak 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Aralık 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Aralık 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
30 Kasım 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Kasım 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Kasım 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Ekim 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Ekim 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Eylül 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Eylül 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Ağustos 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Ağustos 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Temmuz 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Haziran 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Mayıs 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi