KUDEB Müdürlüğü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. 11. ve 57. Maddeleri gereğince çıkarılan “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin bünyesinde KUDEB, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik“ uyarınca 01.09.2006 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı oluru ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olup;  KUDEB Uzmanlarının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda üç ay süre ile stajlarını tamamlamalarının ardından 08.01.2007 tarihinde faaliyete geçmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.12.2015 tarih ve 1101 sayılı kararı ile 2016 yılından itibaren Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, KUDEB Yönetmeliği ve "Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" 'in 7. Maddesi uyarınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İli sınırları içinde KUDEB Uzmanlarınca tescilli veya tescilsiz olup koruma alanı veya sit alanında bulunan yapılara basit onarım ön izni verilmesi, basit onarım uygulamalarının denetlenmesi ve onarım uygunluk belgesi düzenlenmesi, Koruma Kurulu'nun onaylamış olduğu restorasyon projelerinin uygulama denetimlerinin yapılması ve projesine uygun tamamlanan uygulamalara kullanma izin belgesi verilmesi gibi işlemler yürütülmektedir.
 
KUDEB Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar için basit onarım kapsamında verilen ön izin belgesini hazırlamak yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek. Esaslı Onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletmek,

 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında,  tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

 • Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

 • Koruma Kurulu tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

 • Koruma Kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanıma yönelik belge düzenlemek,

 •    Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,

 • Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek,

 • Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar hakkında bilgi vermek,

 • Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve gerekli durumlarda Koruma Kurulu'na bildirimde bulunmak,

 • Belediye tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında proje aşamasından uygulama bitimine kadar teknik destek sağlamak ve uygulama denetimi yapmak,

 • Vatandaşların başvurularını değerlendirmek, gerekli ölçüm ve incelemeleri yapmak, ilgililere cevap vermek,

 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Basit Onarım

Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen yada bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda tanımlanmıştır.

Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında ve bu yapılara komşu tescilsiz yapılarda, koruma ve sit alanlarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş şu belgeleri KUDEB’e bir başvuru ekinde verecektir:

 • Talep yazısı

 • Tapu belgesi

 • Tadilat isteğine konu olan tescilli taşınmazın basit onarım gerektiren yerlerini gösteren fotoğrafları

 • Yapı sahiplerine ait muvafakatname

 • Yapı kullanım izin belgesi (K.T.V.K.Y.K.’nun 661 sayılı İlke Kararına göre; sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan ve kaçak yapılarda bakım ve basit onarım izni verilemez.

Basit Onarım Başvuru Formu

Dosyayı İndir

Bu başvuru KUDEB’in uzmanları tarafından yerinde incelenir. İnceleme sonrasında yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği “Onarım Ön İzin Belgesi” verilir. Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca  yerinde incelenir. Onarım ön izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise “Onarım Uygunluk Belgesi” düzenlenir.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Resim 1: Oran Kalkınma Ajansı (Basit Onarım)

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 2: Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Cephe Düzenleme Çalışmaları (Basit Onarım)

 

Restorasyon Çalışmaları

 

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu görevlerindendir.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında projelendirme aşamasından restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar KUDEB tarafından denetlenmekte olup, ayrıca teknik destek sağlanmaktadır. Bu restorasyon çalışmaları kapsamında fotoğraflama ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 3: Gevher Nesibe Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 4: Gevher Nesibe Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 5: Hunat Medresesi Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 6: Meryem Ana Kilisesi içerisinde sıva raspası çalışmaları denetimi

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 7: Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada, 5 parselin Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 8 : Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada,  6, 91 parselin Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 9 : Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 328 ada,  15  parselin Restorasyon Denetimleri

 

Kayseri Belediyesi

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 10: Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, Tol Kilise Restorasyon Denetimleri

 

Sit Alanları ve Koruma Alanları Denetimi

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan sit alanları ve koruma alanları belirli periyotlarda KUDEB uzmanları tarafından denetlenmekte ve alanda ilgili idareler ve vatandaşlar bilgilendirilmektedir.

 

Kayseri Belediyesi

 

Resim 11: Kayseri İli, Tavukçu Mahallesi Kentsel Sit Alanı

 

Tarihi Eser Bilgi Sistemi (TEBİS)

2009 yılından itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ortaklaşa hazırlanan Tarihi Eser Bilgi Sistemi’nde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli eserler CBS ortamına aktarılmış ve yeni tescillenen eserlerin sürekli güncellemeleri yapılmaktadır. CBS ortamında aktarılan tarihi eser yapı ve alan verileri sayesinde alan denetimleri daha sağlıklı yapılmasına ve imar uygulamalarına ilişkin çalışmaların tarihi yapı ve alanlar dikkate alınarak yapılmasına imkan sağlanmıştır.

Kayseri Belediyesi

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (Kitapcık)

Dosyayı İndir