Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.04.2016 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanmış olan "Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" 'in 8. Maddesi gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi İl sınırları içerisinde 2863,  3386 ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamındaki sit alanlarında ve koruma alanlarında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, kentsel tasarım projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme için programları yapmak, yaptırmak, yürütmek; taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirme ve geliştirme; taşınmaz kültür varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için koruma amaçlı alt ölçekli uygulama planlarının yapılmasına yönelik altlık oluşturma;  kültür varlıklarına ait projeler için eylem programlarını, uygulama programlarını hazırlama, cephe düzenlemeleri ile ilgili kararları öncelikleri belirleyerek, proje tarifleri yapmak ve proje konularını belirleme çalışmalarını yürütmektedir. 

Müzeler ve Tarihi Yapılar  Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

•    5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yetki alanı içinde, 2863,  3386 ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamındaki sit alanlarında ve koruma alanlarında rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, kentsel tasarım projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme için programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, 
•    Taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek, 
•    Taşınmaz kültür varlıklarıyla, sit alanları ve tarihsel çevreler için koruma amaçlı alt ölçekli uygulama planlarının yapılmasına yönelik altlık oluşturmak,
•    Kültür varlıklarına ait projeler için eylem programlarını, uygulama programlarını hazırlamak, cephe düzenlemeleri ile ilgili notları koydurmak, öncelikleri belirleyerek, proje tarifleri yapmak ve proje konularını belirlemek.
•    Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.